Journal archive for Google Scholar Robot!

Armaghane Danesh

ارمغان دانشVolume 28, Number 5 (2023-9)


The Effectiveness of Compassion-focused Therapy on the Severity of Post Traumatic Stress Symptoms, Post-Traumatic Growth and Studying Changes in Hippocampal and Amygdala’s Volume in Improved Post-covid Patients
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در استرس پس از سانحه، رشد پس از آسیب و مطالعه تغییرات حجم هیپوکمپ و آمیگدالا در بیماران بهبود یافته مبتلا به ویروس کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Prevalence of clinical symptoms of COVID-19 in pediatrics: A systematic review and meta-analysis
بررسی شیوع علائم بالینی کووید -19 در کودکان: مطالعه مروی و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of ejection fraction in patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention
ارزیابی کسر جهشی در بیماران با سکته حاد قلبی تحت مداخله عروق کرونر از راه پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Post-translational changes of histones, methylation level, and ERβ protein level in the cumulus cell genome of infertile women with endometriosis
تغییرات پس از ترجمه هیستونها، سطح متیلاسیون DNA و میزان پروتئین ERβ در ژنوم سلولهای کومولوس زنان نابارور مبتلا به اندومتریوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Diversity assessment and the effect of temperature and humidity on the relative abundance of medically important fly species in Fouladshahr, Isfahan, 2019
بررسی تنوع گونه ای و اثر دما و رطوبت بر وفور نسبی برخی مگس های مهم ازنظر پزشکی در شهرستان فولادشهر اصفهان سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Pregnenolone enhanced proliferation of neural stem cells and reduced Oxidant and inflammatory marker after lipopolysaccharide induction of in vitro inflammation
توانمندی پرگنونولون در تکثیر سلول های بنیادی عصبی موشی و کاستن نشانگرهای التهابی و اکسیدانی پس از القای التهاب با لیپوپلی ساکارید در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Effect of Interval training and Omega 3 on Mitochondrial Biogenesis in the liver Tissue of Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) Rats
اثر تمرین تناوبی و امگا 3 بر بیوژنز میتوکندری بافت کبدی موش‌های کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effect of peritoneal repair or non-repair on complications after open appendectomy
تاثیر ترمیم یا عدم ترمیم پریتوئن بر عوارض پس از آپاندکتومی باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Effectiveness of the Educatio Based on Positive Psychology (PERMA Model) on Female Students' Future Orientation and self-efficacy
بررسی اثر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت (مدل پرما) بر جهت‌گیری آینده و خودکارآمدی در دانش‌آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Prevalence of Early Childhood Caries and the Related Factors among 3-6 years in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province.l
بررسی شیوع پوسیدگی های زودرس دوران کودکی و برخی عوامل مرتبط با آن،در کودکان 6 -3 سال استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 28, Number 4 (2023-7)


Investigating the relationship between personality types and the age of first pregnancy in women referring to hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences
بررسی ارتباط انواع تیپ های شخصیتی با سن اولین بارداری در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the epidemiological trend of covid 19 disease in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces
بررسی روند اپیدمیولوژیک بیماری کووید 19 در استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the effect of drawing and implementing of concept map in a group method with a computer on the divergent thinking of nursing students
بررسی تاثیر ترسیم و اجرای نقشه مفهومی به روش گروهی با رایانه بر تفکر واگرا دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal and neonatal outcomes of pregnant women diagnosed with covid-19 in Shahid Jalil and Imam Sajjad hospitals in Yasuj from April 2020 to July 2021
پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار با تشخیص کووید 19 در بیمارستانهای شهید جلیل و امام سجاد(ع) شهر یاسوج از فروردین 1399 تا تیر1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of interval aerobic training with the consumption of crocetin extract on some indices of angiogenesis of the heart tissue of prediabetic and diabetic aged rats
اثر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی همراه با مصرف عصاره کروستین بربیان برخی شاخص های آنژیوژنز بافت قلب موش‌های پیش دیابتی و دیابتی سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between beliefs about medicines and treatment adherence among patient with Coronary artry disease
بررسی باورهای مرتبط با دارودرمانی و میزان تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Explanation of Social Damages Reduction of Couples in Yasuj City based on the Acquisition of Social Skills
تبیین جامعه‌شناختی کاهش آسیب‌های اجتماعی زوجین شهر یاسوج براساس کسب مهارت‌های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anti-proliferative and anti-cancer properties of hydroalcoholic extract of Jaft and Cisplatin on AGS cell line of gastric cancer
بررسی خواص ضد تکثیری و ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی جفت (پوست میوه بلوط) و سیس پلاتین بر روی رده سلولی AGS سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of protective effects of Palm meristem's hydroethanolic extract on polycystic ovary syndrome in female Wistar rats induced with estradiol valerate
اثر محافظتی عصاره هیدرو الکلی پنیر نخل در تخمدان موش های صحرایی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده با استرادیول والرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eye movement desensitization and reprocessing on the cognitive function of patients with myocardial infarction
بررسی تاثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر عملکرد شناختی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 3 (2023-4)


Determination of the Relative Frequency of Lower limb Deep Vein Thrombosis Risk Factors in Patients Referred to Teaching Hospitals of Yasuj, Iran, 2013 to 2014
تعیین فراوانی نسبی عوامل خطر ترومبوز ورید‌های عمقی اندام تحتانی در بیماران مراجعه‌ کننده به بیمارستان‌های آموزشی شهر یاسوج 1400ـ1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of SMAD3 and SMAD4 Genes Expression in CML Patients and K562 Cell Line
بررسی بیان ژن‌هایSMAD3 وSMAD4 در بیماران مبتلا به CML و رده سلولی K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Level of Knowledge, Attitude and Performance of Dentists in Shiraz, Iran, Regarding Tennis Elbow Disease
بررسی سطح دانش، نگرش و عملکرد دندانپزشکان شیراز در رابطه با بیماری آرنج تنیس بازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Domestic Violence and its Related Factors in Married Women Aged 18-49 Years in Yasuj, Iran
شیوع خشونت خانگی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان 49ـ18 سال همسردار شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two Centers Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences
آمادگی روده بزرگ برای کولونوسکوپی با پیدرولاکس تولید ایران، با و بدون شربت سناگراف در دو مرکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of a Course of Web-based Physical Activity on the Physical Literacy and Body Image Coping Strategies in Overweight Middle-Aged Women: A Study with an Expectancy Effect
اثربخشی یک دوره فعالیت‌بدنی مبتنی بر وب بر سواد جسمانی و راهبردهای مدارایی تصویر بدن در زنان میانسال دارای اضافه وزن: مطالعه با اثر انتظار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Teaching Strategies Based on Emotion-Oriented Couple on Communication Patterns of Couples
مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهایی مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان‌مدار(EFT) بر الگوهای ارتباطی زوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of Topical Cream Containing Sumac (Rhus Coriaria L) Extract and Comparison of its Wound Healing Effects with Phenytoin on Animal Model
تهیه کرم موضعی حاوی عصاره گیاه سماق (Rhus Coriaria L) و مقایسه اثر آن با فنی توئین در ترمیم زخم پوستی در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic Effects of Alpha-Pinene on Pain Models of Writing and Plantar Tests in Rats
اثرات ضددردی آلفا پاینن در مدل‌های درد ایجاد شده به وسیله آزمون‌های رایتینگ و پلانتار در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effect of Teucrium Polium Plus Aloe Vera Gel on Episiotomy Wound Healing, Pain Intensity and Patient’s Satisfaction in Primiparous Women: A Single Blind Randomized Clinical Trial
ارزیابی تأثیر ژل ترکیبی هلپه ـ آلوئه‌ورا بر بهبود زخم اپیزیوتومی، شدت درد و رضایت زنان نخست‌زا در مقایسه با پلاسبو: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 2 (2023-4)


Prediction of No Increase in Myopia in Rural Students with Low Educational Facilities Compared to Urban Areas During the Covid-19 Epidemic in Iran
پیش‌بینی عدم افزایش مایوپیا در دانش‌آموزان روستایی و با امکانات آموزشی پایین نسبت به مناطق شهری در دوران همه‌گیری کوید 19 در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Indices of Post-Traumatic Stress Disorder in Trauma-Suffered Individuals Referred to Fars Province General Administration of Forensic Medicine
بررسی شاخص‌های اختلال استرس پس از سانحه در مراجعین ترومایی به بخش معاینات اداره کل پزشکی قانونی استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Prevalence of Mycobacterium Tuberculosis in Patientsinfected with HIV Microscopically and Molecularly
شیوع مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مبتلا به HIV به روشهای میکروسکوپی و مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Psychological Symptoms in the Medical Staff of Specialized Medical Centers with the Medical Staff of Non-Specific Corona Centers
مقایسه مؤلفه‌های روان‌شناختی در کادر درمان مراکز درمانی اختصاصی با کادر درمان مراکز غیر اختصاصی کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Implementation and Evaluation of End-of-Course Skills of Undergraduate Students in Environmental Health Engineering Using Objective Structured in Field Examination(OSFE): An Action Research Study
طراحی، اجرا و ارزشیابی آزمون در عرصه عینی ساختارمند(آسفی) جهت سنجش توانمندی‌های دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط در پایان دوره تحصیلی: یک مطالعه اقدام پژوهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Amount of Changes in VO2-Max in Response to Aerobic Exercise Among Careers of Different Genotypes of HIF-1α Gene
بررسی مقدار تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی در پاسخ به تمرین هوازی در بین حاملین ژنوتیپ‌های متفاوت HIF-1α
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidative Effect of Hydroalcoholic Extracts of Fruit and Pit of Elaeagnud Angosifolia Against Oxidative Stress Markers in Benign Prostatic Hyperplasia
اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره هیدروالکلی میوه و هسته سنجد در برابر مارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Neuropsychological Rehabilitation on Memory and Mood Management in Individuals with Stroke
تأثیر توان‌بخشی عصب روان‌شناختی بر حافظه و مدیریت خلق افراد مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 6 Weeks of High Intensity Interval Training with Fenugreek Supplementation on Lipid Profile and Body Composition Indices in Overweight and Obese Women
تأثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل شنبلیله بر نیم‌رخ لیپیدی و شاخص‌های ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Passiflora Incarnata Extract and Alprazolam on Sex Hormone Levels and Ovarian Tissue Ultra-Structure in Adult Female fish(Trichogaster trichopterus)
مقایسه تأثیر عصاره‌ گیاه گل ساعتی(Passiflora incarnata L.) و آلپرازولام بر سطح هورمون‌های جنسی و فراساختار بافت تخمدان در ماهی ماده بالغ گورامی سه خال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Evaluation of Intravenous Propofol and Midazolam on Sedation and Nausea & Vomiting During Spinal Anesthesia in Cesarean Section
مقایسه‌ تأثیر تجویز وریدی پروپوفول و میدازولام بر میزان آرام‌بخشی، تهوع و استفراغ حین بی‌حسی نخاعی در جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 1 (2023-3)


Clarifying the Model of Managed Care for Emerging Respiratory Infectious Diseases in Iran's Healthcare System in 2019
تبیین الگوی مراقبت‌های مدیریت شده برای بیماری‌های واگیردار تنفسی نوظهور در نظام بهداشت و درمان ایران در سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between C-reactive Protein (CRP) and Lymphopenia with Disease Severity in Hospitalized Patients with Covid-19 in Yasuj, Iran in 2020
ارتباط بین پروتئین واکنشگر C و لنفوپنی با شدت بیماری در بیماران بستری مبتلا به کووید 19 شهر یاسوج در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Frequency and Spectrum of GJB2 Gene Mutations in Non-Syndromic Hearing Loss Patients of Semnan Province
بررسی فراوانی و طیف جهش‌های ژن GJB2 در ناشنوایان غیرسندرومی استان سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of A Causal Model of Post-Divorce Adjustment Based on Social and Psychological Factors in Divorced Women in Shiraz, Iran
تدوین مدل ساختاری سازگاری پس از طلاق بر اساس عوامل اجتماعی و عوامل روانشناختی در زنان مطلقه شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination and Sampling of Chorionic Villi for the Diagnosis of Beta-Thalassemia Major in the First Trimester of Pregnancy in Southwestern Iran
بررسی و نمونه‌برداری پرزهای کوریونی برای تشخیص بتاتالاسمی ماژور در سه ماهه اول بارداری در جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Frequency Ratio of Treg/Th1 and Treg/Th2 Lymphocytes in Hodgkin's Lymphoma Patients and its Relationship with Disease Prognosis
مطالعه نسبت فراوانی لنفوسیت‌های Treg/Th1 و Treg/Th2 در بیماران لنفوم ‌هاچکین و ارتباط آن با پیش‌آگهی بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Some Nutritional Supplements in the Treatment of Multiple Sclerosis: A Review Article
نقش برخی مکمل‌های مواد مغذی در درمان بیماری مولتیپل اسکلروز(اسکلروز چند گانه): مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of iInstructional Intervention on the Amount of Physical Activity of Elderly Women Based on the Behavioral Intention Model
بررسی تأثیر آموزش بر میزان فعالیت جسمانی زنان سالمند بر اساس مدل قصدرفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Efficiency of the Fenton-Ultrasonic Process in Degradation of Trihalomethanes Precursors from Aqueous Environments Using Zero Iron by Response Surface Method
بررسی عملکرد فرآیندهای تلفیقی فنتون ـ اولتراسونیک در حذف پیش‌سازهای تری هالومتان‌ها از محیط‌های آبی با استفاده از آهن صفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Scolicidal Activity of Aerial Parts Essential Oils of Ducrosia anethifolia DC. Boiss. Against Hydatid Cyst Protoscolices
بررسی فعالیت کشندگی اسانس اندام‌‌های هوایی گیاه مشگک(Ducrosia anethifolia DC. Boiss) بر پروتواسکولکس‌های کیست هیداتید در شرایط برون‌‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 6 (2022-11)


Identify the challenges of leadership in hospitals
شناسایی چالش‌های ایفای نقش رهبری و تضاد نقش پزشکان در بیمارستان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotypic and Genotypic Investigation of Metallobetallactamase Resistance in Clinical Isolates of Escherichia Coli and Klebsiella Pneumoniae
بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت متالوبتالاکتامازی در ایزوله‌های بالینی اشریشیاکلی و کلبسیلاپنومونیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Lived Experience of Religion in People with Neurotic and Borderline Personality Organization: A Phenomenological Study
بررسی تجربه زیسته دین در افراد دارای سازمان شخصیت نوروتیک و مرزی: یک مطالعه پدیدارشناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Psychometric Properties of the Iranian Version of the Covid-19 Job Burnout Scale(COVID-19-BS)
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه ایرانی مقیاس فرسودگی شغلی کوئید19(COVID-19-BS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Development and Service Quality with Respect to the Mediating Role of the Learner's Organizational Structure in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad University of Medical Sciences
رابطه توسعه یافتگی و کیفیت خدمات با توجه به نقش میانجی ساختار سازمانی یادگیرنده در دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Frequency of Plasmid-Dependent Quinolone Resistance Genes in Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa and Escherichia Coli Isolated from Surgical Site Infections
بررسی فراوانی ژن‌های مقاوم به کینولون‌های وابسته به پلاسمید در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیاکلی جدا شده از عفونت‌های محل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Investigation of Poisoning in Children Hospitalized in Imam Sajjad Teaching Hospital of Yasuj During 2018-2019
بررسی همه‌گیرشناسی مسمومیت در کودکان بستری شده در بیمارستان آموزشی امام سجاد(ع) یاسوج طی سال‌های1399ـ1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Correlation Between Auditory Processing Abilities and Verbal Output of Children with Autism Spectrum Disorder
بررسی همبستگی بین توانایی‌های پردازش شنیداری و برونداد کلامی کودکان اختلال طیف اتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Exercises Based on Prayer Movements on Pain and Endurance of Trunk Flexor and Extensor Muscles in Patients with Non-Specific Chronic Back Pain
تأثیر هشت هفته تمرینات مبتنی بر حرکات نماز بر میزان درد و استقامت عضلات فلکسور و اکستنسور تنه در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Strenuous Endurance Training on Heme Oxygenase-1 and TNF-α in Intestinal and Gastric Tissues in Male Wistar Rats
تأثیر تمرین استقامتی شدید بر هموکسیژنازـ1 و TNF-α در بافت‌‌های روده و معده‌ موش‌های صحرایی نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Low Power Laser Treatment on Complications after Crown Lengthening Surgery
تأثیر درمان با لیزر کم توان بر عوارض پس از جراحی افزایش طول تاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 5 (2022-8)


Analysis of Constructive Interactions in Marital Adjustment of Couples in Yasuj
واکاوی تعاملات سازنده در سازگاری زناشویی زوجین شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the in Vitro Susceptibility of Isolated Oral Candida Species of Uncontrolled Diabetic Patients Against Nystatin and Fluconazole
مقایسه میزان حساسیت کاندیدای دهانی جدا شده از مبتلایان به دیابت کنترل نشده نسبت به نیستاتین و فلوکونازول در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of the Genetic Diversity and Immune Escape of SARS-CoV-2
مروری بر تغییرات ژنتیکی و فرار ویروس SARS-CoV-2 از پاسخ‌های ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors and Clinical Signs Associated with Giardia Infection and its Genotypes Among People Referred to Health Reference Laboratory in Zahedan
بررسی ارتباط بین عوامل خطر و علایم بالینی آلودگی به ژیاردیا و ژنوتایپ‌های آن در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه مرجع سلامت زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Characteristics of Peer-Assisted Learning: A Qqualitative Study
تبیین مشخصه‌های یادگیری به کمک همتایان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Health Effects of Air Pollution in Yasuj, Iran, in 2016 Using AirQ+ Model
بررسی اثرات بهداشتی آلودگی هوا در شهر یاسوج در سال1395 با استفاده از مدل AirQ+
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Frequency of Broad-Spectrum Beta-Lactamases in Urinary Isolates of Drug-Resistant Klebsiella pneumoniae by Genotypic and Phenotypic Methods
ارزیابی فراوانی بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف در ایزوله‌های ادراری کلبسیلا پنومونیه مقاوم به دارو به روش فنوتیپی و ژنوتیپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship of Anthropometric Indices with Kidney Function and Serum Levels of Fibroblast Growth Factor-23 and Matrix Gamma Carboxyglutamate Protein in Kidney Transplant Patients
بررسی ارتباط شاخص‌های تن‌سنجی با عملکرد کلیه و سطوح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست‌ـ 23 و ماتریکس گاما کربوکسی گلوتامات پروتئین در بیماران پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Histological Changes and Gene Expression of Interleukin-8, Interleukin-12, and Interferon Beta in Liver Tissue After Consumption of Lactobacillus rhamnosus GG Probiotic in Steatosis Model Rats
بررسی تغییرات هیستولوژیک و بیان ژن‌های اینترلوکین 8، 12 و اینترفرون بتا در بافت کبدی به دنبال مصرف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس GG در رت‌های مدل استئاتوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Using Pumpkin on the Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and the Occurrence of Gestational Diabetes in Pregnant Women
تأثیر استفاده از کدو بر درمان کبد چرب غیرالکلی و بروز دیابت بارداری در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 4 (2022-7)


The Effect of Ofloxacin on Prostate Specific Antigen Level in Men with High Antigen
تأثیر افلوکساسین بر میزان آنتی‌ژن اختصاصی پروستات در مردان با آنتی‌ژن بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Barriers to Participating in the Treatment of Breast Cancer Patients in Iran
تعیین موانع مشارکت در درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Rs16260 Polymorphism of CDH1 Gene with Recurrent Pregnancy Loss in Iranian-Azeri Women
مطالعه همراهی بین پلی مورفیسم rs16260 از ژن CDH1 با سقط مکرر در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Cutaneous Leishmaniasis-causing Species Using Semi-Nested PCR in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province During 2013-2019
تعیین گونه‌های مولد لیشمانیوز جلدی در استان کهگیلویه و بویراحمد با روش مولکولی: یک مطالعه گذشته نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Electronic Training Course for Medical Students to Prepare for Clinical Competency Tests
ارزشیابی دوره الکترونیکی مهارت آموزی دانشجویان پزشکی جهت آمادگی شرکت در آزمون های صلاحیت بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of CTX-M and SHV Betalactamase Genes in Escherichia Coli Clinical Isolates in Isfahan
شناسایی مولکولی ژن‌های بتالاکتاماز CTX-M و SHV در ایزوله-های بالینی اشرشیا کلی در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Revised Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy Protocol on Psychological Distress and Immunoglobulin A Concentration in Women Victims of Domestic Violence
اثربخشی پروتکل بازنگری شده درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر پریشانی روان شناختی و غلظت ایمونوگلوبولین A در زنان قربانی خشونت خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Resistance Training Course with Vitamin D Supplementation on Bone Absorption Markers in Girls
تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل ویتامین D بر مارکرهای جذب استخوان در دختران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics Identification of miRNA-mRNA Regulatory Network Contributing to Lung Cancer Invasion
شناسایی بیوانفورماتیکی شبکه تنظیمی mRNA-miRNA دخیل در تهاجم سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Antioxidant and Anti-Proliferative Activity of Foeniculum vulgare Seed Essential Oil on MCF-7 Breast Cancer Cell Line and A2780 Ovarian Cancer Cell Line
بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدتکثیری اسانس بذر رازیانه بر رده سلولی MCF-7 سرطان پستان و رده سلولی A2780 سرطان تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 3 (2022-4)


Patients with Down Syndrome in the Coronavirus Pandemic (COVID-19)
بیماران مبتلا به سندرم داون در پاندمی ویروس کرونا(کووید19)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Wandering State of Families with Schizophrenia Patient in a Challenging Support System
سرگردانی خانواده‌های دارای بیمار اسکیزوفرنی در سیستم حمایتی چالش برانگیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Opinions of Companions of Cancer Patients About the Need and How to Tell the News of Incurable Cancer
بررسی نظر همراهان بیماران مبتلا به سرطان در مورد لزوم و چگونگی بیان خبر ابتلا به سرطان صعب العلاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Growth of Microorganisms within the Spacers of Children with Cystic Fibrosis
بررسی رشد میکروارگانیسمها در درون دمیارهای کودکان مبتلا به سیستیک فایبروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic Degradation of Gentamicin Antibiotics Using Fe3O4 / SiO2 / TiO2 Nanocomposites Synthesized in Aqueous Solutions in the Presence of Sunlight
تجزیه فوتوکاتالیستی آنتی‌بیوتیک جنتامایسین با استفاده از نانوکمپوزیت Fe3O4 / SiO2 / TiO2 سنتز شده در محلول‌های آبی در حضور نور خورشید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Valproic Acid Drug on the Expression of SOCS1, SOCS3, JAK1, JAK2, STAT3, STAT5A and STAT5B Genes in HepG2 Cell Line Liver Cancer
اثر داروی والپروئیک اسید بر بیان ژنهای SOCS1, SOCS3, JAK1, JAK2, STAT3, STAT5Aو STAT5B در سرطان کبد رده سلولی HepG2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empowerment of Balb/C Mouse Neuron and Glial Cells in Steroidogenesis After Activation of the SHH Signaling Pathway and Co-Treatment with Pregnenolone
توانمندسازی برون تنی سلول‌های عصبی و گلیالی موش سوری در استروییدسازی به دنبال فعال‌سازی مسیر SHH و تیمار توأم با پرگننولون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effects of Diclofenac and Oxaliplatin on the Expression of Caspase8 and Caspase9 Genes in Colorectal Cancer Cell Line(SW480)
ترکیب داروهای اگزالی پلاتین و دیکلوفناک بر بیان ژن‌های کاسپاژ 8 و 9 در رده سلولی سرطانی کولورکتال(SW480)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amitripyiline effects on learning and memory concolidation in male seizeired Wistar rats induced with pentylentetrazole
تأثیر آمی تریپتیلین بر تثبیت حافظه و یادگیری در موش های صحرایی نر صرعی القاء شده با پنتیلن تترازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Topical Aqueous and Alcoholic Extracts of Opium Against Cutaneous Leishmaniasis: in Animal Model (Balb/c)
اثر موضعی عصاره‌‌های آبی و الکلی تریاک بر ضایعات لیشمانیوز جلدی: مدل حیوانی موش‌های بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 2 (2022-3)


Sexual Satisfaction of Hospital Medical Staff During the COVID-19 Pandemic
رضایت جنسی کادر درمانی بیمارستان-ها طی همه‌گیری کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mental Health and Well-Being and its Relationship with Weight Gain of Pregnant Mothers During the Outbreak of Covid-19
بررسی وضعیت سلامت و بهزیستی روان و ارتباط آن باوزن‌گیری مادران باردار در دوران شیوع کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Oxytocin and Oral Misoprostol on Induction of Pregnancy in Term and Post-Term Pregnancies
مقایسه اثر اکسی‌توسین و میزوپروستول خوراکی در القای بارداری در حاملگی‌های ترم و پست ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization and Modeling of Tetracycline Antibiotic Removal Using TiO2/N/S Nanocatalyst in the Presence of Visible Light in Aqueous Solutions
بهینه‌سازی و مدل‌سازی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین با استفاده از نانوکاتالیست TiO2/N/S در حضور نور مرئی در محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Psychodynamic Affect Phobia Therapy on Emotion Regulation and Improvement of Symptoms in Patients with Panic Disorder
اثربخشی درمان پویشی مبتنی بر عاطفه هراسی بر تنظیم عاطفه و بهبود علایم بیماران مبتلا به اختلال وحشتزدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Future Study of the Elderly Population of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province Up to the Horizon of 2050 and their Health Costs
آینده پژوهی جمعیت سالمند استان کهگیلویه و بویراحمد تا افق 1430 و هزینه‌های سلامت آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Aminoglycoside Resistance Ant(2'')-Ia and Ant(4')-IIa Genes in Escherichia coli Strains Isolated from Urinary Tract Infection
بررسی شیوع ژن‌های مقاومت آمینوگلیکوزیدی ant(2'')-Ia و ant(4')-IIaدر سویه‌های اشریشیا‌کلی جدا شده از عفونت‌ ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aqueous Alcoholic Extract of Parsley Leaf (Petroselinum crispum) on Pituitary-Thyroid Hormones in Adult Male Rats Following Lead Acetate Poisoning
تأثیر عصاره آبی الکلی برگ گیاه جعفری (Petroselinum crispum) بر هورمون‌های محور هیپوفیزـ تیروئید در موش‌های صحرایی نر بالغ به دنبال مسمومیت با استات سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Fasciola Coproantigens Using Polyclonal Antibodies Produced Against Fasciola hepatica and Fasciola gigantica Secretory Excretory Antigens
تشخیص کوپروآنتی ژن‌های فاسیولا با استفاده از آنتی‌بادی‌های پلی کلونال تولید شده بر علیه آنتی‌ژن دفعی ترشحی فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of aerobic training with Propolis on some mitochondrial biogenesis markers in cardiac tissue of ovariectomized diabetic rats
اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با بره موم بر برخی نشانگر های بیوژنز میتوکندریایی در بافت قلب موش های صحرایی اورکتومی شده مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on Pain Intensity in Cancer Patients (24-Month Follow-Up)
بررسی تأثیر روش حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر شدت درد بیماران مبتلا به سرطان(پیگیری 24 ماهه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 1 (2022-3)


Fever and Seizures in Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences
بررسی پارامترهای سرمی مختلف(گلوکز، سدیم، کلسیم و منیزیم) در کودکان بستری شده با علت تب و تشنج در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Laser Trabeculoplasty in Patients with Primary Wide-Angle Glaucoma and Ocular Hypertension
بررسی انجام لیزر ترابکولوپلاستی در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه و پرفشاری چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Management Model for Outsourcing Non-Clinical Services in Iranian Public Hospitals
طراحی الگوی مدیریت برون سپاری خدمات غیر بالینی بیمارستان‌های دولتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Childbirth Satisfaction and Breastfeeding Self-Efficacy in Women Referring to Comprehensive Health Centers in Kashan
بررسی رابطه رضایت از زایمان با خودکارآمدی شیردهی در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Main Causes of Death of the Elderly in the Provinces of Iran, 2011 to 2017
علت‌های اصلی مرگِ سالمندان در استان‌های ایران، 1390 تا 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Protective Effects of Hydroalcoholic Extract Obtained from Cucurbita moschata Skin in Animal Model of Ulcerative Colitis
ارزیابی اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی تهیه شده از پوست گیاه کدو حلوایی(Cucurbita moschata) در مدل حیوانی کولیت اولسروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Estradiol on Oxidative Stress Index and Nitric Oxide Levels in Unilateral Ureteral Obstruction in Ovariectomized Rats
تأثیر استرادیول بر شاخص استرس اکسیداتیو و سطوح نیتریک اکساید در انسداد یک طرفه میزنای در رت تخمدان برداری شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Anticancer Effects of Silver Nanoparticles on Bladder Cancer 5637 Cells in Comparison to Human Embryonic Kidney Normal Cells (HEK-293)
بررسی خواص ضد سرطانی نانوذرات نقره بر روی سلول‌های 5637 سرطان مثانه در مقایسه با سلول‌های نرمال کلیه جنینیHEK-293))
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Exercise with Different Intensities on Pain, Menstrual Symptoms and Quality of Life in Adolescent Girls with Primary Dysmenorrhea
تأثیر تمرینات هوازی با شدت‌های مختلف بر درد، علایم دوران قاعدگی و کیفیت زندگی در دختران نوجوان دارای دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Drug Susceptibility of Aspergillus Species Isolated from Patients with Otomycosis in Vitro
بررسی حساسیت دارویی گونه‌های آسپرژیلوس جدا شده از مبتلایان به اتومایکوزیس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 6 (2021-12)


A Case Report of a Pregnant Patient with Acute Necrotizing Pancreatitis in Imam Sajjad Hospital of Yasuj
گزارش یک مورد بیمار باردار مبتلا به پانکراتیت حاد نکروزان در بیمارستان امام سجاد یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between Pregnancy Poisoning, Cognitive Development and Symptoms of Behavioral Disorders in Children
بررسی همبستگی مسمومیت بارداری با رشد شناختی و نشانه‌های اختلالات رفتاری کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Biofeedback Therapy on Cardiovascular and Respiratory Indices in NREM Sleep Parasomnias with Obstructive Sleep Apnea: A Case Study
اثرات بیوفیدبک‌تراپی بر شاخص‌های قلبی‌ـ عروقی و تنفسی در یک مورد اختلال خواب پاراسومنیای غیررِم همراه با آپنه انسدادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Trichostrongylus Species and Other Trichostrongylids in Ruminants Slaughtered in Hamadan Slaughter House in 2020
بررسی فراوانی گونه‌های تریکوسترونژیلوس و دیگر تریکوسترونژیلیدها در نشخوارکنندگان ذبح‌ شده در کشتارگاه همدان در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Dry Mouth (Xerostomia) and Hyposalivation in Individuals with no Oro-Dental Complications in Shiraz, Iran
بررسی شیوع خشکی دهان (زروستومیا) و کاهش ترشح بزاق در افراد فاقد مشکلات دهان و دندان در شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Professional Rational Drug and Biological Product Design Methods Based on Chemoinformatics as a Novel Science
روش‌های پیشرفته طراحی منطقی دارو و فراورده های بیولوژیک بر مبنای دانش نوین کموانفورماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early Detection of MS in fMRI Images of the Brain Using Deep Learning Techniques
تشخیص زودهنگام بیماری ام اس در تصاویر fMRI مغز با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Molecular Docking Study of Phytoestrogenic Compounds from Hypericum perforatum L. and Anethum graveolens L. with Two Isoforms of Estrogen Receptor
مطالعه داکینگ مولکولی ترکیبات فیتواستروژنی گل راعی(Hypericum perforatum L.) و شوید(Anethum graveolens L.) با دو ایزوفرم رسپتور استروژنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Two Corrective Protocols on Trunk Muscles in Females with Hyperlordosis; Williams vs McKenzie’s Protocol
مقایسه تأثیرات دو نوع برنامه حرکات اصلاحی بر قدرت عضلات ناحیه کمری دختران دارای هایپرلوردوزیز: تمرینات ویلیامز و مکنزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Thymol on Non-Alcoholic Fatty Liver Caused by Chronic Immobility Stress in Rats
بررسی اثرات تیمول بر کبد چرب غیر الکلی ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicity and Apoptotic Effect of Nanoliposomes Containing Curcumin and miR-34a on Colorectal Cancer Cells (HT-29) and Breast Cancer(MCF-7)
بررسی اثر سمیت و آپوپتوزی نانولیپوزوم‌های حاوی کورکومین و miR-34a روی سلول‌های سرطان روده بزرگ(HT-29) و سرطان پستان(MCF-7)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 5 (2021-11)


Investigating the Components of Research Performance of Faculty Members of Yasuj University of Medical Sciences
شناسایی مؤلفه‌های عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Phototherapy on Neonatal Serum Magnesium Levels: A Systematic Review
بررسی تأثیرات فوتوتراپی بر سطح منیزیم سرم نوزادان: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the Ergonomic Status of Workstations in Gachsaran Health Center in 2019
بررسی وضعیت ارگونومیکی ایستگاه‌های کار در مرکز بهداشت شهرستان گچساران در سال98
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analytical Study of Complementary Feeding Pattern Among Healthy and Failure to Thrive Children in Boyer-Ahmad County: A Matched Case-Control Study
بررسی مقایسه‌ای الگوی تغذیه تکمیلی کودکان 24ـ6 ماه دچار اختلال رشد و سالم در شهرستان ‌بویراحمد: یک مطالعه مورد شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance Patterns of Methicillin and Vancomycin -Resistant Staphylococcus Aureus Isolated from Tehran Hospitals' Clinical Samples
الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین و ونکومایسین جدا شده از نمونه‌های بالینی بیمارستان‌های سطح کلان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamic Screw and Hip Dynamic Screw in Patients Referred to Shahid Beheshti Hospital in Yasuj During 2007-2017
مقایسه درمان شکستگی‌های ساب تروکانتریک فمور تایپ یک با پیچ دینامیک کوندیلار و پیچ دینامیک هیپ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج طی سال‌های 1395ـ1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Training Based on Choice Theory and Creativity Training on Resilience and Excitement of Thought in Health Workers in Yasuj
مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب و آموزش خلاقیت بر میزان تاب‌آوری و هیجان اندیشه در کارکنان بهداشت و درمان شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Hypnosis Therapy and Mindfulness Therapy Based on the Fear of Recurrence in Women with Breast Cancer in Gorgan
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیپنوتیزم شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی روی ترس از عود در زنان مبتلا به سرطان سینه شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Gallic Acid Effect on Perphenazine Induced Catatonia in Rats Evaluating the Effect of Gallic Acid on
تعیین اثر گالیک اسید بر سفتی عضلانی ناشی از پرفنازین در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Intracellular Calcium Concentration and Reactive Oxygen Species Production in Fresh and Cryopreserved-Thawed Human Spermatozoa
رابطه بین غلظت کلسیم داخل سلولی و تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن در اسپرماتوزوای تازه و منجمدـ ذوب شده انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 4 (2021-9)


Antimicrobial Effects of Hydroalcoholic Extract of Malva sylvestris as a Food Preservative
مطالعه اثر ضدمیکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه پنیرک (Malva Sylvestris L.) به عنوان نگهدارنده مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influential Components of the Tendency of Adolescents and Young People to Use Hookah: An Application of the Theory of Planned Behavior in Yasuj, Iran
مؤلفه‌های تأثیرگذار برگرایش نوجوانان و جوانان به مصرف قلیان: کاربردی از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده در شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the educational environment of teaching hospitals from the perspective of clinical students and its relationship with the performance of managers
بررسی جو آموزشی بیمارستان‌های آموزشی از دیدگاه دانشجویان بالینی و ارتباط آن با عملکرد مدیران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Monte Carlo Simulation Accuracy to Calculate PDD in Femoral Bone Marrow During Exposure to Low Energy Rays
ارزیابی دقت شبیه سازی مونت کارلو جهت محاسبه PDD در مغز استخوان فمور در حین مواجهه با پرتوهای کم انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification and Phylogenetic Analysis of Fleas Ctenocephalides Canis and Pulex Irritans in West and Northwest of Iran Based on Cytochrome Oxidase I
بررسی اختلاف مولکولی و فیلوژنی کک‌های کتنوسفالیدس کنیس و پولکس ایریتانس در غرب و شمال غرب ایران بر اساس نشانگر مولکولی سیتوکروم اکسیداز Ι
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Relative Abundance of Biofilm, Genes Associated with it’s Formation and Determination of Genetic Diversity(spa-type) of Staphylococcus Aureus Isolated from Adenoids and Tonsils of Children with Adenoid Hypertrophy
تعیین فراوانی نسبی بیوفیلم، ژن‌های مرتبط با تشکیل آن و تعیین تنوع ژنتیکی(spa-type) استافیلوکوکوس ارئوس‌های جدا شده از آدنوئید و لوزه کودکان مبتلا به هایپرتروفی آدنوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intense Endurance Training and Intense Periodic Oxygenase-1 and Tumor Necrosis Factor-α in the Heart Tissue of Male Wistar Rats
تأثیر تمرینات استقامتی شدید و تناوبی شدید بر هم اکسیژنازـ1 و عامل نکروز توموری آلفا در بافت قلب موش‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Gelatinous Hydrogel Containing Adipose-derived Mesenchymal Stem Cells on Wound Healing in Diabetic Male Rats
اثر هیدروژل ژلاتینی حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر ترمیم زخم در موش‌های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Arginine and Fluid Therapy in Pregnant Women with Oligohydramnios
مقایسه تأثیر ال‌ارژنین و مایع درمانی در مادران باردار مبتلا به الیگوهیدرامینوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Preoperative Apotel Administration on Postoperative Drug Use in Patients with Inguinal Hernia Surgery
تأثیر تجویز آپوتل قبل از عمل، بر میزان مصرف مخدر بعد از عمل در بیماران با جراحی هرنی اینگوینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 4 (2021-9)


Evaluation of Relative Frequency of Premenstrual Syndrome and Some Related Factors in Female Students of Yasuj University of Medical Sciences in 2017
بررسی فراوانی نسبی سندرم پیش از قاعدگی و برخی از عوامل مرتبط در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Spontaneity from the Perspective of Quran and Psychology
مقایسه خودانگیختگی از دیدگاه قرآن و روانشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of A Meaning-Based Suicide Prevention Package and its Effect on Life Expectancy, Negative Spontaneous Thoughts and Suicidal Ideation of Female Students of Yasuj University of Medical Sciences in 2020
تدوین بسته پیشگیری از خودکشی مبتنی بر معنی‌درمانی و بررسی تأثیر آن بر امید به زندگی، افکار خودآیند منفی و افکار خودکشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 99
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post-traumatic Life Experiences in Women Victims of Domestic Violence
تجارب زیستی بعد از تروما در زنان قربانی خشونت خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Increased Direct Electrical Stimulation of the Brain Along with Aerobic Exercise on Reconsolidation Processing of Explicit Motor Memory in Conditions with and Without Sleep
تأثیر تمرین هوازی و تحریک الکتریکی مغز بر بازتحکیم حافظه در شرایط بدون خواب و خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Endurance Training on Increase of myoD Gene Expression in Rat Slow and Fast-Twitch Muscles
اثر تمرین استقامتی بر بیان ژن myoD در عضلات کند و تند انقباض موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Moderate-Intensity Endurance Training on the Expression of HIF-1 and VEGF Genes in the Heart Muscle of Male Rats with Myocardial Infarction
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بر بیان ژن‌های HIF-1 وVEGF عضله قلبی رت‌های نر مبتلا به آنفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Resistance Training and Soy Milk Consumption on Lipid Profile, Body Composition and Some Factors of Physical Fitness of Elderly Women in Yasuj
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف شیرسویا بر نیم‌رخ لیپیدی، ترکیب بدنی و برخی از عوامل آمادگی جسمانی زنان سالمند شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Exercise and Curcumin Diet Supplement on Anxiety Behavior and Locomotor Activity of Female Balb/C Mice Exposed to Lead Nitrate Using the Hole-Board Test
بررسی اثر تمرین هوازی و مکمل غذایی کورکومین بر رفتار اضطرابی و فعالیت حرکتی موش‌های ماده نژاد بالب‌سی آلوده به نیترات سرب در آزمون هول بورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Effect of Aerobic Exercise and Octapamine on Tissue Levels of NLRP1, Leptin, Carbonyl Protein and Inflammatory Histological Changes of Brown Adipose Tissue in Rats Fed with Deep Heated
تأثیر هم‌زمان تمرین هوازی و اکتاپامین بر سطوح بافتی انفلامازوم NLRP1، لپتین، پروتئین کربونیل و تغییرات بافت‌شناسی بافت چربی قهوه‌ای در رت‌های تغذیه شده با روغن حرارت دیده عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 3 (2021-7)


Analysis of Waste Management Situation in Yasuj, Iran
تجزیه و تحلیل وضعیت مدیریت پسماندها در شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Human Papillomavirus in Women with Abnormal Pap smear Referred to Shahid Mofatteh Clinic by Multiplex PCR & Reverse Dot Blot Hybridization in Yasuj, Iran
بررسی شیوع پاپیلوما ویروس ‌انسانی با روش Multiplex PCR & Reverse Dot Blot Hybridization در زنان دارای پاپ‌ اسمیر غیر طبیعی مراجعه کننده به کلینیک فوق‌ تخصصی شهید مفتح شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Occult Hepatitis B Infection Among Blood Donors with HBsAg Negative and HBcAb Positive by Real Time PCR in South of Iran
شیوع عفونت نهفته هپاتیت B در اهدا کنندگان خون با HBsAg منفی و HBcAb مثبت با روش Real time PCR در جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the Effects of Occupational Noise Caused by Harmful Steel Process on Psychological and Cognitive Components of Employees in Isfahan Steel Industry
بررسی اثرات سر و صدای زیان‌آور شغلی ناشی از فرآیند فولادی بر مؤلفه‌های روانـی و شناختی شاغلین در صنایع فولادی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Group Gestalt Therapy and Selection Theory on Marital Intimacy in Women with Breast Cancer in Yasuj, Iran
مقایسه اثربخشی گشتالت درمانی گروهی و تئوری انتخاب بر صمیمیت زناشویی در زنان دارای سرطان سینه در شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Podophyllotoxin as an Inducer of Apoptosis Using Molecular Docking Method
تأثیر پودوفیلوتوکسین به عنوان القاء کننده آپوپتوز با استفاده از روش داکینگ مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effects of Ethanolic Extracts of Ziziphus jujuba, Medicago sativa, Reum ribes and Hyssopus officinalis on Some Standard Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria in Vitro
بررسی اثرات آنتی‌باکتریال عصاره اتانولی عناب(Ziziphus jujuba)، یونجه(Medicago sativa)، ریواس(Reum ribes) و زوفا(Hyssopus officinalis) بر روی برخی از باکتری‌های استاندارد گرم مثبت و منفی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Valproic Acid on JAK/STAT Pathway, SOCS1, SOCS3, Bcl-xL, c-Myc, and Mcl-1 Gene Expression, Cell Growth Inhibition and Apoptosis Induction in Human Colon Cancer HT29 Cell Line
بررسی اثر داروی والپروئیک اسید بر مسیر JAK/STAT و بیان ژن‌های SOCS1, SOCS3, Bcl-xL, c-Myc وMcl-1 ، مهار رشد سلولی و القاء آپوپتوز در سرطان کُولون رده سلولی HT 29
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Royal Jelly Consumption on Some of Apoptotic Indicators in Trimethyltin-Induced Alzheimer's Mice
تأثیر هشت هفته مصرف ژل رویال بر برخی از شاخص‌های آپوپتوزی در موش‌های آلزایمری شده با تری‌متیل‌تین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prostatic Regional Block Using Bupivacaine on the Unpleasant Sensation Caused by Urethral Catheter after Prostate Resection through Urethra
تأثیر بلاک موضعی پروستات با استفاده از بوپیواکائین بر احساس ناخوشایند ناشی از کاتتر مجرای ادراری بعد از عمل جراحی رزکسیون پروستات از طریق مجرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 2 (2021-4)


A Case Report of Hermansky-Pudlak Syndrome
گزارش یک مورد سندروم هرمانسکی ـ پودلاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Aortic Arch Disorders in Patients with Tetralogy of Fallot
بررسی‌ اختلالات قوس آئورت در بیماران مبتلا به تترالوژی‌ فالوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Occlusion of Different Teeth in Panoramic Radiography of Patients Referred to the Oral and Maxillofacial Radiology Clinic in Yasuj During 2017-2018
بررسی شیوع نهفتگی دندان‌های مختلف در رادیوگرافی ‍پانورامیک مراجعه کنندگان به کلینیک رادیولوژی فک و صورت شهر یاسوج طی سال‌های 1398 ـ 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Environmental Health Condition and Safety of Primary Schools in Gachsaran
بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهر گچساران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Therapy Based on DSM-5 Personality Type Training on Reducing Marital Conflicts
اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر آموزش تیپ های شخصیتی DSM- 5 بر کاهش تعارضات زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between Interleukin 19 Gene Polymorphisms (rs2243191 T/C and Rs1028181-513T/C) and Recurrent Vulvovaginal Candidiasis
ارتباط بین پلی‌مورفیسم‌‌‌های(rs2243191 T/C و rs1028181-513T/C) ژن اینترلوکین 19 و ولوواژینیت کاندیدیایی راجعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Prioritizing the Factors Affecting the Management of Health Tourism Development in Fars Province
شناسایی واولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت توسعه گردشگری سلامت در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Clostridium perfringenes in the Liver of Women and Men after Death as an Indicator for Postmortem Interval
بررسی حضور گونه کلستریدیوم پرفریجنز در کبد اجساد بانوان و آقایان به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری زمان سپری شده از مرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exercise Intensity and Saffron Supplementation on the Response of Insulin Resistance and Adipokine Markers
تأثیر شدت تمرینات ورزشی و مکمل یاری زعفران بر پاسخ نشانگرهای مقاومت به انسولین و آدیپوکاین‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Carotenoid Rhodoturola glutenis on Liver Function in Male Mice
بررسی تأثیر کاروتنوئید‌ رودوتورولا گلوتینیس بر عملکرد کبدی موش‌ های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of leaf extract P.harmala on streptozotocin-induced apoptosis in pancreatic tissue of rats
بررسی اثر عصاره برگ گیاه اسپند(P.harmala) بر آپوپتوز ناشی از استرپتوزوتوسین در بافت پانکراس رت‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphometric Changes of Ovary in Polycystic Ovary Syndrome in Rats after Administration of Evening primrose Oil
تغییرات هیستومورفومتری تخمدان در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در موش صحرایی پس از تجویز روغن گل مغربی(Evening primrose oil
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 1 (2021-3)


Evaluation of Thyroid Absorption Dose During Chest Imaging by Monte Carlo Simulation (DOSXYZnrc)
ارزیابی دوز جذبی تیروئید حین تصویربرداری از قفسه سینه به روش شبیه‌سازی مونت کارلو(DOSXYZnrc)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship Between Excitement and Crime in Children and Adolescents in Yasuj in 2020
بررسی ارتباط هیجان طلبی با ارتکاب جرم در کودکان و نوجوانان شهر یاسوج در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of REP-PCR Method in Genotyping of Enterococcus faecium Isolated From Red Meat as a Cause of Foodborne Infections
دقت روش REP-PCR در ژنوتایپینگ ایزوله‌های انتروکوکوس فاسیوم جدا شده از گوشت قرمز به عنوان عامل عفونت‌های ناشی از غذا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between umbilical cord blood laboratory findings with early onset neonatal sepsis
ارتباط یافته‌های آزمایشگاهی خون بند ناف با سپسیس زودرس نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Unfavorable Working Conditions on the Incidence of Spontaneous Abortion in Operating Room Staff and Nurses
بررسی تأثیر شرایط نامطلوب کاری بر میزان بروز سقط خود به خودی در کارکنان اتاق عمل و پرستاران بخش‌های بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an Operational Model for Implementing Resistance Economics in Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences
طراحی الگوی عملیاتی جهت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training on Expression of Indices of Myocardial Hypertrophy and Atrophy in Rats
اثر تمرین هوازی بر بیان شاخص‌های هیپرتروفی و آتروفی میوکارد موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effect of Hydroalcoholic Extract of Stachys setifera on MCF-7 Human Breast Cancer Cell Line
اثر سیتوتوکسیک عصاره هیدروالکلی گیاه سنبله‌ای خاردار(Stachys setifera) بر رده سلول سرطانی MCF-7 پستان انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of histomorphometric changes of the seminal vesicles of young and old adult rats after receiving sesame seeds (Sesamum indicum L.)
بررسی تغییرات هیستومورفومتریک کیسه منی موش‌های صحرایی بالغ جوان و مسن پس از دریافت دانه کنجد(Sesamum indicum L.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Citrullus colocynthis on the Induction of Casp3 and Casp8 Gene Expression on Human Glioblastoma U87 Cell Line
بررسی اثر عصاره میوه گیاه Citrullus colocynthis بر بیان ژن‌های casp3 و casp8 در رده سلولی سرطان گلیوبلاستومای انسانی (U87)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 6 (2020-12)


Prediction of Marital Satisfaction Based on Personality Traits and Coping Styles in Married People with Extramarital Affairs
پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیت و سبک‌های مقابله در افراد متأهل با روابط فرازناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Aloe vera (L.) Brum.F on the Movment of Large Intestine of Male Rats and Its Interaction with Cholinergic, Adrenergic and Nitric Oxide System
تأثیر عصاره هیدرو الکلی برگ آلوئه‌ورا بر حرکات کولون ایزوله موش صحرایی نر و تداخل اثر آن با سیستم‌های کولینرژیک، آدرنرژیک و نیتریک اکسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Pain and Musculoskeletal Disorders in Diving Coaches (Recreational Diving) and Their Relationship with Musculoskeletal Disorders
بررسی شیوع درد و اختلالات اسکلتی عضلانی در مربیان غواص(غواصی تفریحی) و ارتباط آنها با ناهنجاری‌های اسکلتی ـ عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Accuracy of FAST Sonography and CT Scan for Diagnosis Pneumothorax in Trauma Patients
مقایسه دقت دو روش سونوگرافی فست و سی‌تی‌اسکن در تشخیص پنموتوراکس بیماران ترومایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of IL-19 Gene Polymorphism (rs2243191T / C) with Occurrence of Preeclampsia in Pregnant Women
ارتباط پلی مورفیسم(rs2243191T/C) ژن IL-19 با بروز پره‌اکلامپسی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical and Computational Evaluation of the Use of Molecular Nanoelectronic Technology in Targeted Monitoring of Electrical Brain Waves
ارزیابی نظری و محاسباتی استفاده از فنآوری نانوالکترونیک در رصد هدفمند امواج الکتریکی مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Fluvoxamine on Sex Hormone Levels and Ovarian Histology in Trichogaster trichopterus after Bromocriptine Injection
تأثیر داروی فلووکسامین بر سطوح هورمون‌های جنسی و بافت‌شناسی تخمدان در ماهی گورامی‌سه خال (Trichogaster trichopterus) پس از تزریق بروموکریپتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Four-week Exercise in water Water on the Disability, Flexibility, and Strength of Spinal Muscle in Middle-aged Men with Non-specific Chronic Low Back Pain
اثر چهار هفته تمرینات در آب بر میزان ناتوانی، انعطاف‌پذیری و قدرت عضلات ستون فقرات مردان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Effect of Cinnamomum verum, Zingiber officinale, Hibiscus sabdariffa, Berberis vulgaris and Mentha Pulegium plant Extracts on some of Gram- Positive and Gram-Negative Bacteria
ارزیابی تأثیر ضد باکتریایی عصاره‌های دارچین، زنجبیل، چای ترش، زرشک و پونه کوهی بر تعدادی از باکتری‌های استاندارد گرم مثبت و گرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of parenting training program on depression, anxiety and stress of mothers of children with attention deficit / hyperactivity disorder
تأثیر برنامه آموزشی فرزندپروری بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای کودک مبتلا به اختلال کم توجهی‌ـ بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 5 (2020-10)


Investigating Factors Affecting Mental Health for the Development of Yasuj Neighborhood Health Centers
بررسی عوامل مؤثر بر سلامت روان از دیدگاه افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Adipose-Derived Stem Cell Supernatant on Reducing Sperm Damage During Freezing and Thawing
تأثیر محصول سوپر ناتانت سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی در کاهش آسیب‌های وارد بر اسپرم در حین فریز و ذوب آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between Fetal Neck Fold and Diagnosis of Turner Syndrome in the First Trimester of Pregnancy
بررسی ارتباط بین چین پشت گردن جنین و تشخیص سندرم ترنر در سه ماهه اول بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Catechin Metabolites Derived from Intestinal Microbiota on Ca SKi Cell Proliferation
تأثیر متابولیت‌های کاتچین حاصل از میکروبیوتای روده بر قدرت تکثیری رده سلولی Ca SKi
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Training Based on Choice Theory on Identity Crisis and Mental Health of High School Male Students in Second Grade in Dogonbadan
اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر بحران هویت و سلامت روان دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر دوگنبدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 5- Azacytidine on the Cell Growth Inhibition and Apoptosis Induction Lung Cancer A549 Cell Line
اثر داروی 5 – آزا سیتیدین بر روی مهار رشد سلولی و القاء آپوپتوز در رده سلولی A549 سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metabolic Rate and Lipid Oxidation During and After Intense Intermittent Activity in Active Male Students
تأثیر محدودیت جریان خون بر سرعت متابولیسم و اکسیداسیون چربی هنگام و پس از فعالیت تناوبی شدید در دانشجویان پسر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Morphine on the Final Stages of Oocyte Meiosis in Culture and Fertilization Media in Mice
تأثیر مورفین بر مراحل نهایی میوز تخمک در محیط کشت و لقاح در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Marigold(Calendula officinalis L.) Essence Compositions and Comparison of It’s Antioxidant Effects with Butyl Hydroxy Toluene in the Stability of Canola Edible Oil
شناسایی ترکیبات اسانس گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) و مقایسه اثرات آنتی‌اکسیدانی اسانس آن با بوتیل هیدروکسی تولوئن در پایداری روغن خوراکی کانولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Topical Injection of Bupivacaine with Lidocaine-Epinephrine Combination on Pain after Tonsillectomy
مقایسه تأثیر تزریق موضعی بوپیواکائین با ترکیب لیدوکائین ـ اپی‌نفرین بر درد پس از عمل جراحی برداشتن لوزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 4 (2020-8)


A Case Report of Acute Rheumatic Fever With new Criteria
گزارش یک مورد تب روماتیسمی‌حاد با کریتریای جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mediating Role of Attachment Styles in the Relationship between Mental Health and Internet Addiction in Adolescents
نقش میانجی سبک‌های دلبستگی، رابطه سلامت روان با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iron Chelator Drugs in Transfusion Dependent Thalassemia: a Review
مروری بر داروهای آهن‌زدا در بیماران تالاسمی ‌وابسته به تزریق خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Situation of Food Security and Related Factors in Female Teachers of Yasuj Education School Board
وضعیت امنیت غذایی و عوامل مرتبط با آن در معلمان زن اداره آموزش و پرورش شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Endurance Training with Different Intensities on HBA1C in Type 2 Diabetes
تأثیر تمرین استقامتی با شدت‌های متفاوت بر HBA1C بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Infertility in Boyer-Ahmad City Based on SIB System in 2016-2018: A cross-Sectional Study
شیوع ناباروری در شهرستان بویر احمد بر اساس سامانه سیب در سال 98-1396 : یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Biofilm Ability by Microtiter Plate Method in Uropathogenic Escherichia Coli Isolated from Patients with Urinary Tract Infection with Urinary Stones
بررسی قدرت تشکیل بیوفیلم به روش میکروتیتر پلیت در باکتری اشرشیاکلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری همراه با سنگ سیستم ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Preoperative Laboratory Findings in Predicting the Difficulty of Laparoscopic Cholecystectomy
بررسی یافته‌های آزمایشگاهی قبل از عمل در پیش‌بینی سختی عمل کوله سیستکتومی‌لاپاراسکوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emotion Regulation Training Based on Dialectical Behavior Therapy Effectiveness on Reducing Students' Anxiety and Anger
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش اضطراب و خشم دانش-آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-Leishmanial Effect of Three Native Marine Animals Extract of Persian Gulf in Vitro Condition
بررسی اثر ضد لیشمانیایی عصاره‌های حاصل از سه نوع جانور دریایی بومی ‌خلیج فارس در شرایط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Graphene Quantum Dots on the Osteogenic Differentiation of Stem Cells from Human Endometrial
اثرات نقاط کوانتومی‌‌گرافن بر تمایز استئوبلاستی سلول‌های بنیادی مشتق شده از اندومتر انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 3 (2020-6)


-
ملاحظات بالینی برای ازسرگیری فعالیت بدنی در بهبودیافتگان بیماری COVID-19: نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Transvaginal Ultrasonography Accuracy in the Diagnosis of Uterine Pathologies in Women with Abnormal Uterine Bleeding
بررسی دقت سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص ضایعات رحمی‌‌در زنان با شکایت خون‌ریزی غیر عادی رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Species Diversity and Relative Abundance of Medically Importance Flies in Golestan Province, 2018-19
تنوع گونه‌ها و وفور نسبی مگس‌های حایز اهمیت پزشکی در استان گلستان، سال98ـ1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High Frequency of Biofilm Related Genes (IcaD, FnbA, IcaA and ClfA) Among Staphylococcus aureus Isolated From Bovine with Subclinical Mastitis
فراوانی بالای ژن‌های مرتبط با تولید بیوفیلم (icaD،fnbA،icaA و clfA)در ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از گاوهای مبتلا به التهاب پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Second Canal in Mandibular Incisors in CBCT and Periapical Radiography
بررسی شیوع کانال دوم در اینسایزورهای مندیبل در رادیوگرافی CBCT و پری اپیکال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Mother's Hypertension, Age and Drug Use with Neonates Hyperbilirubinemia
ارتباط پر فشارخونی، سن و اعتیاد به مواد مخدر مادران با هیپر بیلیروبینمی ‌نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a period of selected physical activities on improving gross motor skill in children with hearing disorder
تأثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر بهبود مهارت‌های حرکتی درشت کودکان مبتلا به اختلال شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Circuit Resistance Training and Spirulina Supplementation on Plasma Levels of Irisin and Some Body Composition in Overweight and Obese Men
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای و مصرف مکمل اسپیرولینا بر مقادیر پلاسمایی آیریزین و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی مردان دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aqueous-Alcoholic Aerial Parts Extract of Dorema aucheri on Liposome Nanoparticles on Proliferation and Induction of Apoptosis in Human Colorectal Cancer Cells of SW48 Class
تأثیر عصاره آبی ـ الکلی اندام هوایی گیاه بیلهر (Dorema aucheri) در نانوذره لیپوزوم بر روی تکثیر و القاء آپوپتوز در سلول‌های سرطان کلورکتال انسانی رده SW48
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Pentoxifylline on Stereological Changes in Frozen Ovarian Tissue of Mice
بررسی اثرات پنتوکسی فیلین بر تغییرات استریولوژی بافت تخمدان منجمد شده موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cytotoxic and Apoptotic Effects of Simvastatin in Bone Cancer Cell line(MG-63)
ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک و آپوپتوتیک سیمواستاتین در رده سلولی سرطان استخوان MG63
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Behavioral Activation Therapy on Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting in Women with Breast Cancer
اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری گروهی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی‌‌درمانی زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2020-5)


The Relationship between Emotion Regulation Difficulties with the Quality of Life Veterans' Spouses: the Mediating Role of Positive and Negative Emotions
رابطه دشواری در تنظیم هیجان با کیفیت زندگی همسران جانبازان: نقش واسطه‌ای عواطف مثبت و منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Underlying Depression and Related Factors in Riding-Car Drivers at Yasuj Trauma Center
افسردگی زمینه‌ای و عوامل مرتبط با آن در رانندگان خودروهای سواری مراجعه کننده به مرکز ترومای یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Active Memory, Inhibition of Response and Dimensions of Nature and Character in Patients with Type 2 Diabetic Retinopathy and Normal Counterparts in Tabriz
مقایسه حافظه فعال، بازداری پاسخ و ابعاد سرشت و منش در بیماران رتینوپاتی دیابتی نوع 2 و همتایان عادی شهرستان تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Excitement and High-Risk Behaviors in Delinquent and Normal Children and Adolescents
مقایسه هیجان طلبی و رفتارهای پر خطر در کودکان و نوجوانان بزهکار و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Conservative Coping Strategies in Diabetic Patients and Healthy Individuals
همبستگی راهبردهای مقابله‌ای با حافظه در بیماران دیابتی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Childhood Trauma, Time Perspective and Experiential Avoidance on Post Traumatic Stress Disorder: Applying of Structural Equation Modeling
بررسی نقش آسیب‌های کودکی، چشم-انداز زمان و اجتناب تجربی در اختلال استرس پس از سانحه: کاربرد مدل معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Positive Psychotherapy (PPT) on Happiness among Mothers of Children with Down Syndrome (DS)
تأثیر روان درمانی مثبت‌نگر (PPT) بر شادکامی مادران کودکان مبتلا به سندروم داون (DS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teaching Life Skills on Psychological Well-Being and Psychological Capital in Nurses of Shahid Beheshti Hospital of Yasuj
آموزش مهارت‌های زندگی بر بهزیستی روانشناختی و سرمایه روانشناختی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Group Cognitive-Behavioral Therapy Based on Lazarus's Multimodal Approach on Psychological Weakness and Thought Fusion Among Diabetic Patients
اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس بر ضعف روانی و در آمیختگی فکر بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Dialectical Behavior Therapy on Self- Efficacy to Deal with the Problems in Substance Abuse Disorder
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک به شیوه گروهی بر خودکارآمدی مقابله با مشکلات در افراد سوء مصرف کننده مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2020-4)


Pregnancy in a Cesarean Section: A Case Study
گزارش یک مورد حاملگی در محل برش سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Bifid Mandibular Canals and it’s Relationship with Third Molar Teeth in Cone Beam Computed Tomography (CBTT)
فراوانی کانال مندیبولار دوشاخه و بررسی رابطه آن با دندان مولر سوم در عکس‌های سی‌بی‌سی‌تی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The intermediate role of substance use indices in relation between trait impulsivity and emotional dysregulation with state impulsivity in chronic methamphetamine users
نقش واسطه‌ای شاخص‌های مصرف مواد در رابطه بین تکانشگری صفت و اختلال در تنظیم هیجانی با تکانشگری حالت در مصرف کنندگان مزمن مت‌آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of MiR-146a and MiR-27a Gene Variants with Type 2 Diabetes: A Meta-Analysis
ارتباط وارینت‌های ژن‌های miR-146a و miR-27a با بروز بیماری دیابت نوع 2: یک مطالعه متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Periodic and Complementary Resveratrol Supplementation Effect on Bax and Bcl-2 Indicators in Female Rats
تأثیر یک دوره تمرین تناوبی و مکمل رزوراترول بر شاخص‌های Bax و Bcl-2 در موش‌های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Protective Effect of Satureja khozestanica Essential Oil on the Potential Fertilization in Vitro and the Process of Embryonic Growth in Syrian Mice Under the Oxidative Stress Induced by Nonophenol
ارزیابی اثر محافظتی اسانس مرزه خوزستانی بر پتانسیل لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنینی در موش‌های سوری تحت استرس اکسیداتیو القا شده با نانیل‌فنل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Curcumin on Growth Inhibition and Gene Expression Reduction in Chronic Lymphocytic Leukemia Cells(CLL-CII)
تأثیر کورکومین بر روی مهار رشد و کاهش بیان ژن در سلول‌های لوسمی‌مزمن لنفوسیتی(CLL-CII)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Acute and Sub Chronic Effects of Methyl Tertiary Butyl Ether on Some Fertility Indices in Male Rats
اثرات حاد و تحت مزمن متیل ترشیاری بوتیل اتر بر برخی از شاخص‌های باروری در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extracts of Purple Coneflower (Echinacea purpurea L.) Against Some Gram Positive and Gram Negative Bacteria
بررسی فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره‌های آبی و اتانولی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) بر تعدادی از سویه‌های باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect and Drug Side Effects of Fingolimod in the 3-Year Follow-up of Patients with Recurrent Form of Multiple Sclerosis (RRMS)
ارزیابی اثر و عوارض دارویی فینگولیمود در پیگیری 3 ساله بیماران مبتلا به فرم راجعه مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2020-3)


Introduction of A Non-Invasive Tumor of Paget's Disease of the Nipple
معرفی یک مورد تومور غیر تهاجمی ‌پاژه نوک پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Preeclampsia, Eclampsia and Related Factors in Pregnant Women Referred to Imam Sajjad Hospital in Yasuj in 2016
شیوع پره‌اکلامپسی و اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد یاسوج در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an Optimal Model for the Development of Neighborhood Health Centers in Yasuj
طراحی الگویی بهینه برای توسعه مراکز سلامت محله ای شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Status of Performance Indicators in Selected Educational and Non-Educational Hospitals of Tehran Province
بررسی وضعیت شاخص‌‌های عملکردی در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی منتخب استان ‌تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Prevalence of Hepatitis A in Children in Yasuj
ارزیابی میزان شیوع هپاتیت آ در کودکان شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concurrent Stunting with Overweight in High School Students from EslamAbad-e Gharb City, Iran
بررسی شیوع "کوتاه قدی هم‌زمان با اضافه وزن" در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلام آباد غرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment Therapy and Cognitive Behavioral Therapy on Experiential Avoidance and Cognitive Fusion in Patients with Migraine Headache
مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی شناختی بر اجتناب تجربی و همجوشی شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Exercise on Attenuates of High-Fat Diet-Induced Nonalcoholic Fatty Liver, Insulin Resistance and Epicardial Fat Mass in Male Wistar Rat
تأثیر یک دوره ورزش هوازی بر مقادیر بافت چربی اپیکاردی، مقاومت به انسولین و برخی آنزیم‌های کبدی رت‌های نر ویستار چاق شده با رژیم غذایی پرچرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Pirano-Based Piranazole-based Compounds to Induce Apoptosis by Reducing the Expression of Anti-Apoptotic Protein B2 Cell Lymphoma Protein in the MCF-7 Human Breast Cancer Cell Category
سنتز ترکیبات بر پایه پیرانو[2،3-c] پیرازول جهت القای آپوپتوز از طریق کاهش بیان پروتئین ضدآپوپتوزی لنفوم سلول B2 در رده سلول سرطان سینه انسان MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Antibacterial Effect of Propolis Nanomaterials, Propolis Ethanolic Extract, Ciprofloxacin and Their Combination Against Pseudomonas aeruginosa
ارزیابی اثر ضدباکتریایی نانوامولسیون بره موم، عصاره اتانولی بره موم، سیپروفلوکساسین و ترکیب آنها علیه سودوموناس ائروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Protective Role of Long-Term Ischemic Preconditioning on Acute Renal Impairment Due to Re-Ischemic Resection Through TLR-4 and TNF-α Signaling Pathway in Rats
اثر نقش حفاظتی پیش‌شرطی‌سازی ایسکمیک دوردست در آسیب حاد کلیه ناشی از ایسکمی ‌خون‌رسانی مجدد از طریق مسیر سیگنالینگ TLR-4 و TNF-α در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Bioptron Light in Preventing the Formation of Scars in Diabetic and Non-Diabetic Mice
بررسی اثر نور بیوپترون در جلوگیری از تشکیل اسکار در موش های دیابتی و غیردیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 0 (2021-1)


A Case Report of Vertical Intrauterine Transmission of Neonatal Covid-19 Disease (SARS-COV2) in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces
گزارش یک مورد انتقال عمودی داخل رحمی‌‌بیماری کوویدـ19( SARS-COV2) نوزادی در استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of a Second-Trimester Stillbirth‎ in a Pregnant Woman with SARS-CoV-2 Infection
گزارش یک مورد مرده‌زایی در سه ماهه دوم در یک زن باردار آلوده به کروناویروس جدید(SARS-CoV-2)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of resilience, happiness and lifestyle in healthy individuals and coronary patients admitted to Al-Ghadir Hospital in NAJA
مقایسه تاب‌آوری، شادکامی‌و سبک زندگی در بیماران مبتلا به کوویدـ19 و افراد سالم در بیمارستان الغدیر ناجا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the prevalence of underlying diseases in Covid-19 patients in Yasuj
بررسی ارتباط بین بیماری‌های زمینه‌ای و بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه در بیماران مبتلا به کوویدـ19 در شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Various Defense Mechanisms and Coronavirus Anxiety
بررسی رابطه به کارگیری انواع مکانیسم‌های دفاعی با اضطراب بیماری کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Adherence to Quarantine, Health Related Protocols and Some Associated Factors in Covid 19 Pandemic
بررسی میزان پایبندی به قرنطینه و پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با کووید 19 و پاره‌ای از عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Computed Tomography Examination of Patients with COVID-19 in Ahvaz Coronary Patient Center
بررسی سی تی اسکن بیماران مبتلا به COVID-19 در مرکز بیماران کرونایی شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Clinical Signs and Computed Tomography Findings of Coronavirus(Covid 19) and Acute Respiratory Syndrome of the Middle East (MERS): A Review Article
ارزیابی علایم بالینی و یافته‌های توموگرافی کامپیوتری بیماری کروناویروس(کووید19) و سندروم حاد تنفسی خاورمیانه(مرس): مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Covid -19 Pandemic Social distancing on Physical Activity and Mood State of Isfahan citizens
تأثیر قرارگیری در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در شرایط پاندمی کرونا بر فعالیت بدنی و خلق و خوی شهروندان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Imposed Inactivity Due to Coronavirus Outbreak on Adolescent Body Composition and Vo2max
بررسی تأثیر بی‌تحرکی تحمیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر ترکیب بدنی و Vo2max نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 6 (2019-12)


The Effect of Group Training Parent-Child Relationship Therapy (CPRT) for Mothers on Reducing Feeling of Loneliness among Girls with Hearing Impairment
تأثیر آموزش گروهی رابطه درمانی والدـ کودک به مادران بر کاهش احساس تنهایی دختران کم شنوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentration and Diversity of Bioaerosols in Indoor Air of Imam Sajjad Hospital in Yasuj
غلظت و تنوع بیوآئروسل‌ها در هوای داخل بیمارستان امام سجاد(ع) شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of Human Hydatid Cyst and Prevalence of Hydatid Cyst in Slaughtered Livestock at Sarpol Zahab Slaughterhouse in 2018
سرواپیدمیولوژی کیست هیداتیک انسانی و بررسی شیوع کیست هیداتیک در دام های کشتار شده در کشتارگاه در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effects of Management Model Structures on Prenatal Health Care in Kohgiloyeh and Boyerahmad Province
ارزیابی اثرات سازه‌های الگوی مدیریتی بر مراقبت‌‌های بهداشتی دوران بارداری در استان کهکیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of CTX-M-1 Gene in Escherichia coli Isolates of ESBL-Producing Enzyme in Clinical Samples by Polymerase Chain Reaction (PCR) in Yasuj
فراوانی ژن CTX-M-1 درایزوله‌هایEscherichia coli مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع‌الطیف در نمونه های بالینی با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز PCR در یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Quality Components of Educational Performance of Faculty Members: A Qualitative Study
بررسی مؤلفه‌های کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sympathetic Skin Response in Patients with Major Depressive Disorders
تست پاسخ پوستی سمپاتیک در بیماران با اختلال افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Toxic Effects of Hydroalcoholic Extract of Glaucium flavum on Glioblastoma and Non-Cancer Nerve Cells
مقایسه اثرات سمی‌عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی Glaucium flavum)) بر رده سلول‌های سرطانی گلیوبلاستوما و سلول‌های عصبی غیرسرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Increased Aerobic Exercise with Zinc Supplementation on Muscle Superoxide Dismutase Activity and Serum Leptin Levels and Weight Changes in Adult Wistar Rats
بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی فزآینده همراه با مصرف مکمل روی بر میزان فعالیت آنزیم‌ سوپر‌اکسید دیسموتاز عضلانی و سطح سرمی لپتین و تغییرات وزن در موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective and Antioxidative Effect of Rosmarinic Acid Against Bile Duct Ligated (BDL)-Induced Cholestatic in Male Rats
اثر محافظت کبدی و آنتی‌اکسیداتیو رزمارینیک اسید بر کلستاز کبدی القا شده با انسداد مجاری صفراوی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Chronic Exposure to Low-Level Lead on Learning in the Active Rat Avoidant Conditional Approach
تأثیر تماس مزمن با سطوح پایین سرب بر روی یادگیری به روش شرطی اجتنابی فعال موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 5 (2019-12)


Study the Effectiveness of Glaser's Reality Therapy on Couples’ Marital Satisfaction, Life Satisfaction, and Communication Skills
اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر بر رضایت زناشویی، رضایت از زندگی و مهارت ارتباطی زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Compassion-Focused Therapy (CFT) on Internalized Shame in Patients with Psoriasis
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت به شیوه گروهی بر شرم درونی شده در بیماران مبتلا به پسوریازیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and Interaction of Positive Psychology with Religious Attachment and Mental Health in Students of Kohgiluyeh and Boyerahmad Province Universities
مدل‌سازی و تعامل روان‌شناسی مثبت نگر با جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاههای استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Cognitive Bias Correction in Real and Placebo Modes
مقایسه اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی در حالت‌های واقعی و دارونما بر سوگیری توجه و سوگیری گرایشی در سوء‌‌مصرف‌کنندگان مواد افیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Counselling based on Compassion-Focused Therapy (CFT) on Rumination in Women Affected by Marital Infidelity
اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت بر نشخوار فکری زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Resistance Training on the Expression of Cardiac Muscle Growth Regulator Messenger Genes in Obese Male Rats
تأثیر تمرینات مقاومتی بر بیان ژن‌های تنظیمی‌پیام رسان رشدی عضله قلبی رت‌های نر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Exercise on liver Factors in Antidote Producing Horses
تأثیر تمرینات هوازی بر فاکتورهای کبدی در اسب‌های تولید کننده پادزهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Short-Term Colostrum Supplementation on Serum Levels of Malondialdehyde and Total Antioxidant Capacity Due to Acute Resistance Exercise Training in Healthy Men
تأثیر مکمل‌دهی کوتاه مدت آغوز بر سطوح سرمی مالون دی‌آلدهید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام ناشی از فعالیت حاد مقاومتی در مردان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of 4 Weeks Aerobic Training on Oxidative and Angiogenesis Markers of Cardiac Tissue in Type 2 Diabetic Male Wistar Rats
تأثیر 4 هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو و آنژیوژنز در بافت قلب ر‌ت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 14 Weeks of Endurance Training on MYH7 and MYH7β Gene Expression and Left Ventricular Structural Changes in Male Wistar Rats
اثر14هفته تمرین استقامتی بر تغییر بیان ژن‌های MYH7 و MYH7b و تغییرات ساختاری بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 5 (2019-11)


Explaining the Dimensions and Consequences of Political Geography Implementation of Health Transformation Plan in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province
تبیین ابعاد و پیامدهای جغرافیای سیاسی اجرای طرح تحول سلامت در استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Bacterial Causes of Meningitis and Related Factors in Patients Admitted to Imam Sajjad Hospital in Yasuj
شیوع عوامل باکتریال ایجاد کننده مننژیت و فاکتورهای وابسته در بیماران بستری در بیمارستان امام سجاد(ع) شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance, Commitment, and Group Therapy Based on Hope Therapy Approach to Depression in Cancer Patients
اثر بخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش، تعهد و گروه ‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی در کاهش افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of MCC Rs9122 Polymorphism with Increased Risk of Gastric Cancer
ارتباط چندشکلی rs9122 ژن MCC با افزایش خطر ابتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Polymerase Chain Reaction Initiators and Their Function to Identify FAH Mutations in Type I Tyrosinemia
طراحی آغازگرهای واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و کارایی آنها به منظور شناسایی جهش‌های ژن FAH عامل بیماری تیروزینمی نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotyping Pattern of Staphylococcus aureus Isolated From Nasal Carriers Among Health Care Workers in Two Hospitals (Imam Sajjad and Shahid Beheshti) in Yasuj City Using Coa-Typing Method
الگوی ژنوتیپی جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس ایزوله شده از بینی ناقلین در بین کارکنان بیمارستان‌های شهید بهشتی و امام سجاد شهر یاسوج به روش کواتایپینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Lemon-Garlic Supplement and Aerobic Exercise on Serum Levels of CRP and Fibrinogen Levels in Overweight Men
تأثیر مصرف مکمل سیرـ لیمو و تمرین هوازی بر سطح سرمی‌CRP و فیبرینوژن در مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Fibroblast Cell Proliferation Assay on Polycaprolactone-Chitosan-Tannic Acid Scaffold
ارزیابی توان تکثیر سلول‌های فیبروبلاست بر داربست پلی‌کاپرولاکتون ـ کیتوسان ـ تانیک اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Cerium Oxide Nanoparticles on the Rat Model of Rheumatoid Arthritis
تأثیر نانوذرات سریم اکسید در مدل رتی آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Jujube Fruit (Zizyphus jujube L.) in Rats with Polycystic Ovary Syndrome
مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی میوه عناب (Zizyphus jujube L.) درموش‌های صحرایی مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Laughter Therapy on Severity and Sites of Pain Among the Elderly
تأثیر خنده درمانی بر شدت و نواحی درد در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Dose-Dependent Efficacy of Midazolam and Ketamine on Prophylaxis after Spinal Anesthesia
مقایسه اثربخشی وابسته به دوز میدازولام و کتامین بر پیشگیری لرز پس از بی‌حسی اسپاینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2019-9)


Successful Pregnancy in a Woman with Causos Inversus Associated with Hepatic Mania: a Rare Case Report
گزارش یک مورد نادر بارداری موفق در یک خانم مبتلا به سایتوس اینورسوس همراه با همانژیوم کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Anti-Angiogenesis Peptide Binding to HUVECs Using FITC
تشخیص اتصال پپتید ضد رگ‌زایی به سلول‌های HUVEC با استفاده از FITC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Hydroalcoholic Extract of Nectaroscordum tripedale on Serum Gonadotropin and Sex Hormones Concentration in Diabetic Male Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی خرگریو بر غلظت سرمی‌ گنادوتروپین و هورمون‌های جنسی در موش‌های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Prevalence of Psychiatric Disorders among Patients Referred to Farabi Hospital in Kermanshah, 2015-16
بررسی شیوع انواع اختلالات روان-پزشکی در مراجعه کنندگان به بیمارستان آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در سال‌های 95ـ1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Bacterial and Fungal Agents of External Ear Infection in Patients Referred to Yasuj Mofatteh Clinic in 2017-8
بررسی اپیدمیولوژیک عوامل باکتریایی و قارچی عفونت گوش خارجی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح یاسوج در سال‌های 1396ـ1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Severity of the Relationship Between Daily air Pollution and Cardiovascular Deaths in Ahvaz, Iran- Using Generalized Additive Models(GAMs) for Seven Years During March 2008 - March 2015
شدت رابطه آلودگی هوا و مرگ‌های قلبی ـ عروقی روزانه در اهواز، با استفاده از مدل‌های جمعی تعمیم یافته(GAMs) به مدت هفت سال طی سال‌های 1393ـ1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Teaching Sleep Behaviors to Mothers on the Sleep Habits of Young Children Kindergartens of Hamadan
بررسی تأثیر آموزش رفتارهای خواب به مادران برعادات خواب کودکان خردسال مهدکودک‌های شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Effects of Staphylococcus aureus Superantigen C on Production of C- Reactive Protein in Rat
بررسی اثر سوپرآنتی‌ژن C استافیلوکوکوس آرئوس بر تولید پروتئین واکنشگر C در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Swimming Regular Aerobic Training and Garlic Extract on the Oxidative and Inflammatory Indices of the Heart Tissue of Doxorubicin- induced Elderly Rats
اثر تمرین هوازی منظم شنا و عصاره سیر بر شاخص‌های اکسایشی و التهابی بافت قلب موش صحرایی پیر تحت القاء دوکسیروبیسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological Evaluation of Radiocolloidal Yttrium-90-Hydroxyapatite in Enrofloxacin-Induced Rheumatoid Arthritis in the Rat Knee Joint
بررسی‌ بافت‌شناسی رادیوکلویید ایتریوم‌ـ90 هیدروکسی آپاتیت در آرتریت روماتوئید القا شده با انروفلوکساسین در مفصل زانوی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2019-7)


Report of two Cases of Tay–Sachs in Children of a Single Family
گزارش دو مورد بیماری تی ساکس در کودکان یک خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Hepatoprotective Effect of Hydroalcoholic Extract of Thymus Daenensis on Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity in Rats
بررسی اثر محافظت کبدی عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن دنایی(Thymus daenensis) بر سمیت کبدی القا شده به وسیله تتراکلریدکربن در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Mental Workload and Job Stress in Healthcare Workers
رابطه بارکارذهنی و استرس شغلی در کارکنان نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey Relationship of Psychological Capital with Marital Intimacy of Married Students the Mediating Role of Social Welfare
بررسی ارتباط سرمایه‌های روانشناختی با صمیمیت زناشویی دانشجویان متأهل و نقش واسطه‌ای بهزیستی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burn Patients’ Need for Human Caring: Content Analysis Study
مراقبت انسانی نیاز مبتلایان به سوختگی: یک مطالعه تحلیل محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-Term Outcomes in Surgical Patients with Esophageal Cancer Admitted to the Intensive Care Unit
پیامد زودرس بیماران جراحی شده مبتپیامد زودرس بیماران جراحی شده مبتلا به سرطان مری بستری در بخش مراقبت‌های ویژه لا به سرطان مری بستری در بخش مراقبت های ویژه :مطالعه 7ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Role of Glycyrrhizin on Ethanol- Damaged B92 Glial Cells in Vitro
اثر حفاظتی گلیسیریزین بر سلول‌های گلیال B92 آسیب دیده با اتانول در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects Extract of Hydroalcoholic Dandelion(Taraxacum Officinalis) on Blood Sugar, LDL, HDL and VLDL Total Cholesterol in Streptozotocin-Induced Diabetic Adult Male Wistar Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی گل قاصد بر روی گلوگز، LDL، HDL، VLDL و کلسترول تام خون در موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار دیابتی شده با استروپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Cancer Related Fatigue in Breast and Colorectal Cancer Patients Taking Part in Mindfulness Based Stress Reduction Training Program
بهبود خستگی مرتبط با سرطان در بیماران مبتلا به سرطان سینه و کولورکتال شرکت کننده در برنامه آموزشی MBSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aerobic Training and L-Carnitine Consumption on Some Oxidative Stress Factors in Diabetic Rat kidney
تأثیر تمرین هوازی و مصرف ال کارنیتین بر برخی فاکتورهای استرس اکسیداتیو کلیه موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2019-7)


Comparison of Memory Function in Type 1 Diabetic Patients and Healthy Controls
بررسی مقایسه‌ای عملکرد حافظه کوتاه مدت در بیماران دیابتی نوع1 و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Interpersonal Relief, Life Expectancy and Religious Orientation with Public Health in Yasuj University Students
بررسی رابطه بین‌بخشودگی بین‌فردی، امید به زندگی و جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی ‌در دانشجویان دانشگاه‌های شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Metacognitive Therapy in a Group Method on Metacognitive Beliefs in Female Students with Social Anxiety Disorder
اثربخشی درمان فراشناختی به ‌شیوه گروهی بر باورهای فراشناختی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy on Cognitive Emotion Regulation in Addict Patients in Yasuj
اثربخشی روش درمانی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنظیم شناختی هیجان در بیماران معتاد در شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Dysfunctional Career Thoughts in Nursing Students
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تفکرات ناکارآمد شغلی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Working Memory in Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD)
تأثیر نوع تمرین(آموزش حافظه‌کاری، حرکات ریتمیک و ترکیبی) بر عملکرد حافظه کاری و توجه انتخابی کودکان بیش فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Orexin A Serum Level, Insulin Resistance and Anthropometric Indices in Overweight Women after Six Weeks of Aerobic Training
تغییرات سطح سرمی ارکسین A و شاخص‌های مقاومت به انسولین و آنتروپومتریک زنان دارای اضافه‌ وزن پس از شش هفته تمرینات هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks Aerobic Training on C-Reactive Protein, Vaspin and Visfatin in Non- Athletic Men
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر پروتئین واکنش‌دهنده‌ـ C، واسپین و ویسفاتین مردان غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High-Intensity Interval Training (HIIT) on Gene Expression of Apoptotic Markers in the Skeletal Muscle of Diabetic Rats
تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن شاخص‌های آپوپتوزی در عضله اسکلتی موش‌های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Concurrent Training on Apelin, Interleukin-6, and C - reactive protein levels in Middle-Aged Sedentary Obese Men
تأثیر تمرین ترکیبی بر سطوح آپلین، اینترلوکین‌ـ6 و پروتئین واکنشی ـ‌ Cدر مردان میانسال چاق کم‌تحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Six Weeks of Aerobic Training on Serotonin and Serotonin Receptors Levels in Hippocampus of Depression Female BALB/c Mice with Breast Cancer
تأثیر شش هفته تمرین هوازی بر سروتونین و گیرنده‌های آن در هیپوکامپ موش‌های افسرده مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2019-4)


Materials and Metabolites of Kynureinine Pathway in Neurodegenerative Diseases and Multiple Sclerosis
تعادل یا عدم تعادل متابولیت‌های مسیر کینورنین در بیماری‌های نورودژنراتیو و مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Emotions Regulation, Perceived Stress, Rumination and Anxiety in Patients with Ischemic Heart Disease and Healthy Control
مقایسه میزان تنظیم هیجانات، استرس ادراک شده، نشخوار ذهنی و نگرانی در بیماران ایسکمیک قلبی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on some Psychopathologic Correlates of Internet Addiction among Highschool Students in Yasuj
بررسی برخی همبسته‌های آسیب‌شناختی روانی اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان دبیرستان‌های یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the antibiotic resistance and prevalence of uropathogenic Escherichia coli and detection of traT gene in isolated from patients referred to Abadan hospitals during 2017-2018
تعیین فراوانی ژن traT در ایزوله‌های اشریشیاکلی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهر آبادان طی سال‌های 1397ـ1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Phenotypic and Genotypic Effects of Satureja Khuzestanica Essence and Copper Nanocomplex on the Expression of Alkaline Protease Gene in Pseudomonas Aeruginosa by RT-PCR Method
بررسی اثر فنوتیپی و ژنوتیپی اسانس الکلی مرزه خوزستانی و نانوکمپلکس مس بر بیان ژن آلکالین پروتئاز در پسودوموناس آئروژینوزا به روش RT-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqua-Ethanolic Extract of Glaucium flavum on Diabetic Nephropathy Parameters in Rats
تأثیر عصاره آبی اتانولی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر شاخص‌های نفروپاتی دیابتی موش‌ صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Formononetin Derived from Red Clover During Pregnancy on Puberty, Some Reproductive Parameters and Lordosis Behavior of Female Mice
اثرات فورمونونتین حاصل از شبدر قرمز در دوره حاملگی بر بلوغ، برخی شاخصهای تولیدمثلی و رفتار لوردوز موشهای ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training with and without Blood Flow Restriction on the Length and Balance of Women with Multiple Sclerosis
اثر تمرین هوازی با و بدون محدودیت جریان خون بر طول گام و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the Bioavailability of SBR Bioreactor Enzyme Inhibitor Induced with Hydrogen Peroxide
بررسی تجزیه زیستی آنزیمی‌در بیوراکتور SBR تحریک شده با پراکسیدهیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Long-term Exposure to Aspartame on Histomorphometric and Histochemical Adrenal Gland in Adult NMRI Mice
تأثیر مصرف طولانی مدت آسپارتام بر شاخص‌های هیستومورفومتری و هیستوشیمی‌غده فوق کلیوی در موش نر بالغ نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2019-4)


A Child with Dandy Walker Syndrome: A Rare Case Report
گزارش یک مورد نادر، کودک مبتلا به سندرم دندی واکر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Health Food Control Management Model for Kohgiluyeh and Boyerahmad Province
طراحی الگوی مدیریت کنترل بهداشت مواد غذایی برای استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Prevalence of High-risk Behaviors among Adolescents and Its Relation to Perceived Social Support in Yasuj, Iran, in 2016
بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با حمایت‌های اجتماعی ادراک شده در بین نوجوانان شهر یاسوج در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-Analysis of the Effectiveness of Emotionally Focused Therapy on Reducing Marital Problems
فراتحلیل اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Questionnaire for Prenatal Health Care
طراحی پرسشنامه جهت مراقبت‌های بهداشتی دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Metabolic Syndrome and Its Predictors in Gachsaran Oil Industry Workers, Kohgilouyeh and Boyerahmad Province 2017
شیوع سندرم متابولیک و پیشگویی کننده‌های آن در کارکنان صنعت نفت گچساران، استان کهگیلویه و بویراحمد1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Protective Effect(s) of Wheat Germ on the Hippocampus of Rats Exposed to Lead
بررسی اثر محافظتی جوانه گندم بر روی هیپوکامپ در موش‌های صحرایی مواجهه شده با سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Endurance Exercise Training on the Balance of Perinatal Stressed Parkinson Rats
اثر پیش آماده‌سازی تمرین‌های استقامتی بر تعادل رت‌های مبتلا به پارکینسون دارای استرس پریناتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro and in vivo study of the effects of Lawsonia inermis on Toxoplasma gondii
بررسی اثر عصاره گیاه حنا(Lawsonia inermis) بر روی انگل توکسوپلاسما گوندی در محیط‌های برون‌تنی و درون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptotic Effect of the Stachys pilifera Bent Plant Extracts on Colorectal Cancer Cell Line (HT- 29)
تأثیر آپوپتوتیک عصاره گیاه سنبله‌ای کرکدار(Stachys pilifera Benth) روی سلول‌های سرطان کلورکتال رده HT-29
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cabergoline on the Clinical and Immunological Aspects of Rheumatoid Arthritis Induced in Wistar Rats
تأثیر کابرگولین بر روی سیمای بالینی و ایمونولوژیک در آرتریت روماتوئید القا شده در رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 6 (2019-1)


Standard aproache in instrument development for nursing: Letter to editor
رویکرد استاندارد در ابزارسازی برای حوزه پرستاری: نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Themes Associated with High Marital Satisfaction Among Infertile Couples: A Thematic Analysis Study
تبیین مضامین کیفیت زناشویی عالی در زوج‌های نابارور: مطالعه تحلیل مضمون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of TRADD Methylation Pattern in Patients with Hodgkin's Lymphoma EBV Positive
بررسی الگوی متیلاسیون ژن TRADD در بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین ویروسEBV مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Polymorphism -31 G/C in the Survivin Gene Promoter With the Risk of Multiple Sclerosis Disease
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم C/G31ـ در پروموتور ژن سرویوین با خطر ابتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sub-Maximal Aerobic Exercises on Improvement of Urinary Control, Balance and Aerobic Power in Elderly Women
اثر تمرین‌های هوازی زیربیشینه بر بهبود کنترل ادراری، تعادل و توان هوازی زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Blastocystis sp. subtypes from human using 18s rRNA in Northwest of Iran
شناسایی ساب تایپ‌های بلاستوسیستیس نمونه‌های انسانی با استفاده از ژن 18s rRNA در شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Midwifery Students Satisfaction with the Teaching of Gynecology and Infertility by Lecture and Peer Education
مقایسه میزان رضایت دانشجویان مامایی از تدریس درس بیماریهای زنان و ناباروری به شیوه سخنرانی و آموزش توسط همتایان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High Intensity Interval Training on Retinol Binding Protein 4 and AMP-Activated Protein Kinase Gene Expression in Skeletal Muscle of Rats with Type II Diabetes
تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژنی پروتئین متصل به رتینول 4 و پروتئین کیناز فعال‌شده با AMP در عضله اسکلتی رت های نر مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Severe Periodic Training and Crocin on Oxidative Stress in Male Rats Subjected to Doxorubicin Induction
تأثیر هم‌زمان تمرین تناوبی شدید و کروسین بر استرس اکسیداتیو بافت قلب رت‌های نر در معرض القاء دوکسوروبیسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vascular Endothelial Growth Factor Antagonist Peptide (VGB4) on Breast Tumor Growth Suppression in Vivo
تأثیر پپتید آنتاگونیست فاکتور رشد اندوتلیال عروقی(VGB4 ) بر مهار رشد تومور پستان در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Between the Effects of Eight Weeks of High Intensity Interval Training and Low Intensity Endurance Training on Expression of Hig2 and Intrahepatic Lipid Content in Rats with Non-Alcoholic Fatty Liver Diseases
مقایسه تأثیر تمرین اینتروال شدید و تمرین استقامتی کم شدت بر بیان ژن Hig2 و محتوای چربی درون کبدی رت‌های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی(NAFLD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 5 (2018-11)


Isolated Renal Hydatid Cyst, Report of 16 Cases and a Brief Review of Literature in South West of Iran
گزارش 16 مورد کیست هیداتید ایزوله کلیه و مروری اجمالی بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative Frequency of Capsular Serotypes K1 and K2 and Antimicrobial Resistance Among Klebsiella Pneumoniae Isolated from Hospitals of Qazvin
فراوانی نسبی سروتیپ‌های کپسولی K1 و K2 و الگوی مقاومت دارویی در جدایه‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه جمع‌آوری شده از بیمارستان‌های شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Down-Regulation Smurf2 (Smad ubiquitin Regulatory Factor 2) Gene in Patients With RRMS and Association With High Disability
کاهش بیان ژن Smurf2 Smad ubiquitin regulatory factor 2)) در بیماران مبتلا به RRMS و همراهی با افزایش میزان ناتوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Abnormalities in The Structure of Overweight and Obese Girls in Yasuj Elementary Schools
بررسی شیوع ناهنجاری‌های ساختار قامتی دختران دارای اضافه وزن و چاقی در مدارس ابتدایی یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Mutations in Friedoxin Gene in Trichomonas Vaginalis Isolated From Women With Vaginitis Referred to Yasuj Gynecologic Clinic in 2017
بررسی فراوانی نسبی جهش در ژن فریدوکسین در ایزوله‌های تریکوموناس واژینالیس جدا شده از زنان مبتلا به واژینیت در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان یاسوج در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotional Schema Therapy on Anxiety Sensitivity and Emotion Regulation Strategies in Socially Anxious Students
اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی بر حساسیت اضطرابی و راهبردهای تنظیم هیجان دانش‌آموزان مضطرب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic effects and evaluation of p53gene expression toward gastric cancer AGS cells treated with Palladium nanoparticles
تأثیرات سمی ‌و ارزیابی بیان ژن p53 در رده ی سلولی سرطان معده بعد از تیمار با نانوذرات پالادیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Logo Therapy on Feeling loneliness and Psychological Hardiness of The Girls Suffering From Love Trauma Syndrome
اثربخشی معنی‌درمانی به شیوه گروهی بر احساس تنهایی و سرسختی روانشناختی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربه عشق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Cinnamomum Zeylanicum on Changes of Ovarian Tissue and Hormone in the Cyclophosemide Treated Rats
اثر عصاره هیدروالکلی دارچین بر تغییرات بافتی و هورمونی تخمدان در موش صحرایی تیمار شده با سیکلوفسامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Juglans Regia Green Pepper Extract on SeruThe Effect of Juglans Regia Green Pepper Extract on Serum Sugar, Lipid Profile and Liver Transaminases in Adult Male Rats With Streptozotocin-Diabeticm Sugar, Lipid Profile and
بررسی اثر عصاره پوست سبز میوه گردو (Juglans regia) بر میزان سرمی‌قند، پروفایل لیپیدی و ترانس آمینازهای کبدی در موش صحرایی نر بالغ دیابتی شده با استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2018-10)


Systemic Lupus Erythematosus Triggered by Bee Sting: A Case Report
گزارش یک مورد از تظاهر لوپوس به‌دنبال زنبور گزیدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Important Polymorphic Sites on MSH2 Gene in Colorectal Cancer Samples Using High Resolution Melting Point Analysis
شناسایی جایگاه‌های چند شکلی مهم بر روی ژن MSH2 در نمونه‌های سرطان کلورکتال با استفاده از آنالیز نقطه ذوب با وضوح بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effect of Serratia marcescens Pigment on the Multi-Drug Resistance Klebsiella Pneumoniae Isolates from Burn Wounds
اثر ضد میکروبی رنگ‌دانه باکتری سراشیا مارسنس بر ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چند آنتی‌بیوتیک جمع‌آوری شده از زخم سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Cutaneous Leishmaniasis in Marvdasht, Iran, 2017
بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در شهرستان مرودشت در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Adiponectin Gene rs2241766 Polymorphism with non-Alcoholic Fatty Liver Disease in an Iranian Population
ارتباط پلی‌مورفیسم rs2241766ژن آدیپونکتین با بیماری کبد چرب غیرالکلی در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Opinions of Yasuj People about Salt Consumption: A Qualitative Study with Content Analysis Approach
دیدگاه‌ها و نظرات مردم شهر یاسوج درباره مصرف نمک: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Autonomic Nervous System Responses Assessment and Sleep Quality Changes Following Eight weeks Selected Swimming Training in Untrained Females
ارزیابی پاسخ سیستم عصبی خودکار و تغییرات کیفیت خواب به دنبال هشت هفته تمرین‌های منتخب شنا در دختران تمرین نکرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Logo therapy on Symptoms of love Trauma and Emotion Cognitive Regulation of the Girls suffering from Emotional Failure
اثربخشی معنی‌درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of 12-week Combined Exercise Training on Vitamin D Intake on Serum Visfatin Levels and β-cell Function in Diabetic Overweight Women
مقایسه تأثیر 12 هفته تمرین‌های ترکیبی و مصرف ویتامین Dبر سطح ویسفاتین سرم، مقاومت به انسولین و عملکرد سلولهای β در زنان دارای اضافه وزن دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Preventive effect of one Course of Resistance Training with Injections of Vitamin D3 on the Levels of Klotho in the Brain Tissue of Female Rats with Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
بررسی تأثیر پیشگیرانه یک دوره تمرین مقاومتی همراه با تزریق ویتامین D3 بر تغییرات سطح کلوتو بافت مغز رت‌های مبتلا به آنسفالومیلیت خودایمن تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2018-8)


The Relationship Between Sleep Quality Before Surgery and Severity of Headache after Spinal Anesthesia in Cesarean Section in Imam Sajjad Hospital, Yasuj
بررسی ارتباط بین کیفیت خواب قبل از جراحی و شدت سردرد بعد از بی‌حسی نخاعی در اعمال جراحی سزارین در بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antibiotic Resistance and Frequency of Virulence Genes in Urinary and Fecal Escherichia coli in Patients with Urinary Tract Infection
مقایسه مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن‌های حدت در اشریشیا کلی‌های ادراری و مدفوعی افراد مبتلا به عفونت دستگاه ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Reality Therapy to Decrease the Marital Conflict and Despair in Women with Multiple Sclerosis
اثربخشی واقعیت‌درمانی بر کاهش تعارض‌های زناشویی و ناامیدی در زنان مبتلا به ام اس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Compassion-Focused Therapy (CFT) on Resiliency of Women with Multiple Sclerosis (MS)
تأثیر درمان متمرکز بر شفقت(CFT) بر تاب‌آوری زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Provision (Educational Environment and Physical Activity) on the Improvement of Motor Moments in Children with Mental Disorders
تأثیر فراهم سازی(محیط آموزشی و فعالیت بدنی) محیط روی بهبود حرکتی کودکان دارای اختلالات ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of two Weeks of Severe Periodic Training on SDF-1α Protein, its Receptor (CXCR4) and C-Kit in the Heart of Male Rats
تأثیر دو هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح پروتئین SDF-1α، گیرنده آن(CXCR4) وC-Kit در قلب موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic effects of Melatonin on the Cell Line of Chronic Myeloid Leukemia K562 in Vitro
اثرات سایتوتوکسیک ملاتونین بر رده‌ سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن K562 در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-Term and Long-Term effects of Styrene on Spatial Working Memory and Locomotor Activity in Male Rat
اثرات کوتاه و بلند مدت استایرن بر حافظه فضایی ـ کاری و فعالیت حرکتی موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analgesic Effect of Sour Cherry Kernel Extract in male Rat
اثرضد دردی عصاره هیدروالکلی هسته آلبالو در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined effect of Chest Physiotherapy and Respiratory Exercises on Activities of Daily Living on The Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease
تأثیر ترکیبی فیزیوتراپی قفسه سینه و تمرین‌های تنفسی بر فعالیت‌های زندگی روزانه بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2018-6)


The Effect of Schema Therapy on Severity of Depression and Suicidal Thoughts in Patients with Resistant to Depression
اثربخشی طرح‌واره درمانی بر شدت افسردگی و افکار خودکشی در بیماران مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological, Clinical and Paraclinical Surveys of Children and Adolescents with Brucellosis in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province in Southwest of Iran during 2009-2015
ویژگیهای اپیدمیولوژیک،‌ بالینی و پاراکلینیکی کودکان و نوجوانان مبتلا به ‌تب ‌مالت در استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در جنوب غرب ایران طی سال‌های 1394ـ 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Cognitive Hypnotherapy on Psychological Well-being in People Referring to Residential and Semi-Detached Accommodation of Addiction Centers
اثربخشی هیپنوتراپی شناختی به شیوه گروهی بر بهزیستی روانشناختی در افراد مراجعه کننده به مراکز اقامتی و نیمه اقامتی ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of an Exercise Course in Water on Glycosylated Hemoglobin and C-reactive Protein in type 2 Diabetic Women
اثر یک دوره تمرین‌های ورزشی در آب بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله و پروتئین واکنشگر سی در زنان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of Bone marrow mesenchymal cells on Testis Histologic and Histolomorphometric properties in Mice following Spermatic cord Toesion-Detorsion
اثر محافظتی سلول‌های مزانشیمی‌مغزاستخوان بر ویژگی‌های بافت شناسی و ریزسنجی بافت بیضه متعاقب پیچش-واپیچش بند بیضه در موش‌های سفید آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Therapeutic Effect of Gingerbread Hydroalcoholic Extract with Physical Activity on the Level of Transaminases and on Liver Tissue Changes in Adult Male Rats with Non-Alcoholic Fatty Liver Disorder
مقایسه اثر درمانی عصاره هیدروالکلی زنجبیل با فعالیت بدنی بر میزان ترانس آمینازها و بر تغییرات بافتی کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ مبتلا به اختلال کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intimate Communication Skills on Marital Adjustment
تأثیر مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر سازگاری زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Endurance Training on Expression of Specific Lipid Profile (FSP27) and Insulin Resistance in Diabetic Rats
اثر شدت‌های مختلف تمرین استقامتی بر بیان پروتئین ویژه بافت چربی27 (FSP27 ) احشایی و مقاومت به انسولین موش‌های صحرایی دیابتی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Green Tea Hydroalcohalic Extract of Camellia Sinensis on AQP1 Gene Expression in Proximal Tubuls of Gentamicin Treated Rat kidney
اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز sinensis Camellia بر بیان ژن آکواپورین1 در لوله پیچیده نزدیک کلیه رت تیمار شده با جنتامایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Proliferation of Fibroblasts on Chitosan Scaffold in the Presence of Hyaluronic Acid
تکثیر سلول‌های فیبروبلاست بر داربست کیتوزان در حضور هیالورونیک اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2018-4)


Measuring Nutritional Literacy in Elementary School Teachers in Yasuj: A Cross-Sectional Study
سنجش سواد تغذیه ای معلمان ابتدایی شهر یاسوج: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Attachment to God with Psychological Wellbeing and the Mediating Role of Shame and Guilt
رابطه بین دلبستگی به خدا با بهزیستی روان‌شناختی و نقش واسطه‌ای احساس شرم و گناه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Quality of Health Care Services After Implementation of the Plan for the Development of Health System in Yasuj Hospitals
بررسی کیفیت خدمات درمانی پس از اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Abelmoscus Esculentus Powder on Histological Changes of the Ovary in Diabetic Rats
اثر پودر بامیه(Abelmoscus esculentus) بر روی تغییرات بافت‌شناسی تخمدان در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effects of Ceratonia Silique Extract on Protoscolexes of Hydratid Cyst in Vitro
اثر کشندگی عصاره خرنوب (Ceratonia siliqua) بر پروتواسکولکس‌های کیست هیداتید در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Extract of Cinnamon on Anxiety-Like Behavior in Streptozotocin-Induced Diabetic Male Rats
اثر عصاره آبی دارچین بر رفتار شبه‌اضطرابی رتهای نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mesenchymal Stem Cells treated with 17β-estradiol on the Pattern of Intrinsic Immunity Responses in Collagen-Induced Rheumatoid Arthritis in Wistar Rats
تأثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمال تیمار شده با 17ـ بتا استرادیول بر الگوی پاسخ‌های ایمنی ذاتی در آرتریت روماتوئید القاء شده با کلاژن در رت‌های ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Healing effect of Teucriumpolium L. on Acetic Acid-Induced Colitis in Male Rat
اثر ترمیمی‌گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) بر کولیت ناشی از استیک اسید در موش بزرگ آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Wheat Germ Oil on Liver Damage Induced by Carbon Tetrachloride in Adult Male
اثر روغن جوانه گندم بر آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Self-Care Program Using Orem’s Self- Care Model on the Life Quality of Women with Breast Cancer Undergoing Chemotherapy: A Randomized Controlled Trial
تأثیر برنامه خود مراقبتی مبتنی بر الگوی اورم برکیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با شیمی‌درمانی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 6 (2018-2)


A Case Report: Acute Kidney Injury and Cardiac Arrest After Poisoning with the Uncommon Type of Rodenticide (zinc Phosphide) in Yasouj
گزارش یک مورد آسیب حاد کلیوی و ایست قلبی به دنبال مصرف سم موش از نوع فسفید روی در یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Coping and Self-Control Styles in Multiple Sclerosis Patients
اثربخشی درمان رفتاری-شناختی به شیوه گروهی بر مولفه های خود کنترلی و راهبردهای مقابله ای بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Frequency Aerobic Exercise on Expression of Bcl-2 and Bax Gene in Mice With Myocardial Infarction
تأثیر شدت تمرین هوازی تناوبی بر بیان ژن Bcl-2 و Bax در موش های صحرایی مبتلا به آنفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive impairment in children with hemophilia and children with acute Lymphoblastic leukemia (ALL): Comparison of children with hemophilia and leukemia with healthy children
تخریب شناختی در کودکان مبتلا به اختلالات خونی: مقایسه کودکان مبتلا به هموفیلی و لوسمی ‌لفوبلاستیک حاد با کودکان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cardiac Rehabilitation with Severe Periodic Exercise Activity on Serum Glycine3 and Mutagenic Fraction in Patients with Heart Failure
تأثیر بازتوانی قلبی با فعالیت ورزشی تناوبی شدید بر سطوح سرمی‌گالکتین۳ـ و کسر جهشی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Planimetric and Biomechanical Effects of Local Cineol on Healing of Open Wounds, Total Thickness of Skin in Rats
ارزیابی پلانی متری و بیومکانیکی اثر موضعی سینئول برروی التیام زخم‌های باز تمام ضخامت پوست در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between MicroRNA129-2 Expression and Cervical Cancer in Patients Infected with HPV
ارتباط بین بیان microRNA129-2 با سرطان دهانه رحم در بیماران آلوده به HPV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Evening Primrose Oil on Changes in Polycystic Ovary Syndrome Induced by Estradiol Valerate in Rat
تأثیر روغن گل مغربی (evening primrose oil) بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القا شده به وسیله استرادیول والرات در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Combined Exercise Training with Aerobic Dominant and Coenzyme Q10 Supplementation on Serum Levels of IL-10 and TNF-α in Patient with Multiple Sclerosis
تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی با غالب هوازی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن(CoQ10) بر مقادیر سرمی IL-10 و TNF-α در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Seed Extract (AGSE) (Anethum graveolens L. Seed extract) on Oxidative Stress and Kidney Structure in Hypercholesterolemic Rats
تأثیر عصاره بذر شویدAGSE(Anethum graveolens L. seed extract) بر روی استرس اکسیداتیو و ساختار کلیه در رت های هیپرکلسترولمی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 5 (2017-12)


Protective effect of Hydroalcoholic Extract of Nasturtium Officinalis Against Carbon Tetrachloride-Induced Liver Damage in Rats
اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی علف چشمه Nasturtium officinalis در مسمومیت کبدی ناشی از تتراکلریدکربن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Computer Games with Intelligence, Emotional Intelligence and Social Intelligence
ارتباط بازی‌های رایانه‌ای با بهره هوشی، هوش هیجانی و هوش اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Immunity against Hepatitis B Virus and Frequency of HBsAg Positive Cases among Medical Staff of Shahid Beheshti Hospital in Yasuj, 2016
تعیین وضعیت ایمنی در مقابل ویروس عامل هپاتیت B و فراوانی موارد مثبت HBsAg در کادر درمانی بیمارستان آموزشی ـ درمانی شهید بهشتی شهر یاسوج، سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Acceptance and Commitment (ACT) Therapy on the Quality of Life of Mothers with a Child Cancer
تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of 8 weeks Concurrent Training and Green Coffee Supplementation on Serum Adipsin and Insulin Resistance in Obese Women
مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل قهوه سبز بر سطح سرمی‌آدیپسین و مقاومت به انسولین زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of High Intensity Endurance Training on p53 and Cytochrome-c Gene Expression in Male Rat Soleus Muscle
اثر تمرین استقامتی با شدت بالا بر بیان ژن‌های p53 و سیتوکرومc عضله‌ نعلی موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Rosa Damascene L. Hydro Alcohol Petal Extract on Kidney of Male Rats Treated with Arsenic
تأثیر عصاره هیدروالکلی گلبرگ گل سرخ (Rosa damascene L.) بر روی کلیه موش‌های صحرایی نر تیمار شده با آرسنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of Magnesium Oxide Nanoparticle Toxicity on K562 Blood Type Cancer Cells
اثر سمیت سلولی نانوذره اکسید منیزیم بر روی سلول‌های سرطانی خون رده K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antiprolifration Effect of Silver Nanoparticles Syntethised Using Centlla Asiatica on Breast Cancer Cell Line
اثر ضد تکثیری نانو نقره سنتز شده با استفاده از گیاه آب بشقابی بر رده سلولی سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Ziziphora Tenuior L. Hydro-Alcoholic Extract on Learing and Spatial Memory in Rat Model of Alzheimer's Disease by Intraventricular Injection of Streptozotocin
تأثیر عصاره گیاه کاکوتی بر اختلال ایجاد شده در حافظه فضایی ناشی از تزریق داخل بطنی استرپتوزتوسین در رت‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2017-10)


The Relationship between Religiosity, Humor and Type-D Personality with General Health of Patients with Heart Disease
رابطه دین داری، شوخ طبعی و تیپ شخصیت D با سلامت عمومی‌در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Personality Traits and Psychological Well-Being with Respect to the Mediating Role of Forgiveness
رابطه صفات شخصیتی و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش واسطه ای بخشایش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Curcumin Supplementation and Light Resistance Exercises on Superoxide Dismutase Enzyme Activity and Malondialdehyde Levels in a Severe Endurance Training Period in Male Wistar Rats
اثر محافظتی مکمل‌سازی کورکومین و تمرین‌های مقاومتی سبک بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و سطح مالون‌دی‌آلدئید به یک دوره تمرین استقامتی شدید در موش‌های صحرایی نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Collaborative Couple Therapy on Communication Patterns and Intimacy of Couples Referring to Counseling Centers of Behbahan, Iran
اثربخشی زوج‌درمانی مشارکتی بر الگوهای ارتباطی و صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهربهبهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of hydro-alcoholic extract of Nigella sativa seed on sperm parameters and spermatogenesis in toxicity induced by diazinon in male rats
اثر عصاره هیدروالکلی دانه گیاه سیاهدانه برپارامترهای اسپرمی‌و اسپرماتوژنز در سمیت القاء شده با دیازینون درموش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the protective factors of positive blood culture in Sepsis
عوامل پیشگویی کننده کشت خون مثبت در سپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using Oscillatoria Extract and Evaluation the Anticancer and Antibacterial Activities
سنتز زیستی نانوذرات نقره با کمک عصاره سیانوباکتری اسیلاتوریا و ارزیابی فعالیت های ضد سرطانی و ضد باکتریایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Aerobic Training and Complementary Plant Supplements (Indian Valerian and Melissa Officinalis) on Migraine
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل ترکیبی گیاهی (سنبل الطیب هندی و بادرنجبویه) بر میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antinociceptive Effect of Viola Odorata with Carbamazepine in Animal Seizure Model
مقایسه تأثیر ضدتشنجی گیاه گل بنفشه (Viola odorata) با کاربامازپین در مدل حیوانی تشنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Nigella sativa L. seed’s hydroethanolic extract on skin wound healing in male diabetic rats
اثر عصاره هیدرواتانولی گیاه سیاهدانه (Nigella Sativa L.) بر فرآیند التیام زخم پوستی در موش‌های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2017-8)


Investigation of Liraglutide Effects on Changes of Uterine Tissue, Estradiol and FSH Hormones in NMRI Mice
تأثیر داروی لیراگلوتاید بر تغییرات بافتی رحم، هورمونهای استرادیول و FSH در موش نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Eight-week aerobic training effects on Apelin-13 and insulin resistance in overweight men
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آپلین-13 و مقاومت انسولینی مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Patient-Related Nursing Care with Standards in Intensive Care Unit (ICU)
ارزیابی مراقبت‌های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار با استانداردها در بخش مراقبت‌های ویژه(ICU)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Implementation of a Theory-Based Educational Program on the Prevention of Cardiovascular Diseases in Women Aged 30 to 45
تأثیر اجرای یک برنامه آموزشی نظریه محور بر رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری‌کننده از بیماری‌های قلبی ـ عروقی در زنان 30 تا 45 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Group Based Hope Therapy on Resiliency of Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder
تأثیر امید درمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Metformin and Ginger Rhizome Extract on the Pituitary - Gonad Function in Adult Female Rats With Polycystic Ovary Syndrome
اثر متفورمین و عصاره ریزوم زنجبیل بر عملکرد محور هیپوفیز – گوناد در موش های صحرایی ماده بالغ با اختلال تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Hydroethanolic Extract of Tragopogon Pratensis L. leaves on T3, T4 and TSH Serum Levels in Male Rats Induced with Lead Acetate
اثر عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ (Tragopogon pratensis L.) در تغییرات غلظت هورمونهای TSH , T4,T3 در موش صحرایی نر دریافت کننده استات سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks Aerobic Training on Oxidative Stress Markers in Rats Exposed to Electromagnetic Microwave Radiation Emitted from Wi-FiRouters
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو در رتهای قرار گرفته در معرض اشعه الکترومغناطیس مایکروویو ساطع شده از روترهایWi-Fi
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Culture in the Treatment of Azoospermic Infertility induced by Busulfan Balb / C mice
اثر محیط کشت حاصل از سلولهای بنیادی مزانشیمیمغز استخوان در درمان ناباروری آزواسپرمیک القاء شده به وسیله بوسولفان در موش بالب– سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Two Intensities of Aerobic Training (low intensity and High Intensity) on Expression of Perlipin 2 Skeletal Muscle, Serum Glucose and Insulin levels in Streptozotocin-Diabetic Rats
مقایسه دو شدت تمرین هوازی (کم شدت و شدت بالا) بر بیان پروتئین پری‌لیپین 2 عضله اسکلتی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2017-6)


The characterization Molecular of cry genes in the Bacillus thuringiensis isolated from soil
بررسی وجود ژن cry در باسیلوس ترینجینسیس ‌های جدا شده از خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual Perception Of Women From Labor Pain
ادراک زنان ایرانی از درد زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Structure of the Relationship Between Emotion Regulation Difficulties, Positive and Negative affect Sleep Quality
الگویابی ساختار روابط بین دشواری در تنظیم هیجان، عواطف مثبت و منفی و کیفیت خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness Cognitive – Behavioral on Academic Enthusiasm of Students Under the Supervision of the State Welfare Organization
اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان تحت سرپرستی بهزیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

with gingivitis and periodontitis referring Resalat Dental Clinic, Chaleshtor in 2015
شیوع انتاموبا ژینژیوالیس و تریکوموناس تناکس در افراد مبتلا به پریودنتیت و ژنژیویت مراجعه کننده به درمانگاه دندان پزشکی رسالت شهرکرد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of rhythmic aerobic exercise plus core stability training on serum chemerin levels and Glycemic index of overweight women
تأثیر یک دوره تمرین هوازی موزون به همراه تمرینات پایداری تنه بر سطح کمرین پلاسمایی و شاخص‌های گلاسیمیک زنان دارای اضافه ‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic effect of Aerobic Training on Cross-Linked Telopeptides of Type I Collagen (CTX) as Bone Reasorption Indicative in Obese Male with Mild to Moderate Asthma
اثر درمانی تمرین هوازی بر C ترمینال تلوپپتید کلاژن تیپ یک (CTX) به عنوان شاخص بازجذب استخوان در مردان چاق مبتلا به آسم با شدت خفیف تا متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the Movie- Based Education on Sleep Quality in Patients with Bronchial Asthma
تأثیر آموزش مبتنی بر نمایش فیلم بر کیفیت خواب بیماران آسم برونشیال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Wheat Sprout Extract on Skin Injury Following Injection of Lead Acetate in Rat
تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی ساختار بافتی پوست متعاقب تزریق استات سرب در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional Comparison of monocytes isolated from culture flask by lidocaine/EDTA, trypsin and cold-PBS/EDTA
مقایسه عملکردی مونوسیت‌های جدا شده از فلاسک‌های کشت در روش‌های لیدوکائین/EDTA ، تریپسین و PBS سرد/EDTA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2017-4)


The Protective effect of Hydro-Ethanolic Extract of Tragopogon Pratensis Leaves on Liver of Male Rats Receiving Lead Acetate
اثرحفاظتی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شنگ (Tragopogon Pratensis L.) در کبد موش صحرایی نر دریافت کننده استات سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Microorganisms and Risk Factors of Neonatal Sepsis in Patients with Suspected Sepsis in Imam Sajjad Hospital, Yasuj
بررسی ارگانیسمها و عوامل خطر ایجاد کننده سپسیس نوزادی در بیماران مشکوک به سپسیس در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Single Nucleotide Polymorphisms of MMP2 Gene Promoter on the Risk of Development and Metastasis of lung Cancer
ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی پروموتور ژن MMP-2 بر ابتلا و متاستاز سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy and Hypnosis Therapy Pain Self-Efficacy and Pain Severity in Girls with Primary Dysmenorrhea
مقایسه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری و هیپنوتیزم درمانی بر خودکارآمدی درد و شدت درد در دختران با دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Psychological Flexibility in Patients with Irritable Bowel Syndrome in Normal Counterparts
مقایسه ابعاد انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر و همتایان عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Regular Aerobic Exercise Along with Vitamin C Consumption on Homocysteine levels and Insulin Resistance in Obese Girls
تأثیر تمرین هوازی همراه با مصرف ویتامین C بر سطوح هموسیستئین و مقاومت انسولینی در دختران چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Training Emotional Regulation on Impulsivity and Styles of Decision-Making Among Female Prisoners in Yasuj, Iran
تأثیرآموزش تنظیم هیجانی برتکانشگری وسبکهای تصمیمگیری در زندانیان زن شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Of A Period Rhythmic Aerobic Exercise With Ginger Consumption On Serum Levels Of TNF-Α, IL-6 And Insulin Resistance In Obese Middle-Aged Women With Diabetes Mellitus
تأثیر یک‌دوره تمرین هوازی موزون به ‌همراه مصرف مکمل زنجبیل بر سطوح سرمی TNF-α و IL-6 و مقاومت به انسولین زنان میان‌سال چاق مبتلا به دیابت ملیتوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Of Eight Weeks Of Combined Training And Garlic Supplementation On Adiponectin And Lipid Changes Among Inactive Boys
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل سیر بر تغییرات آدیپونکتین و نیم رخ لیپیدی پسران غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aqueous Extract of Mangrove Leaves (Avicennia marina) on Pituitary- Hormones of Gonadal Axis and Ovarian Follicle Numbers in Diabetic Rats
اثر عصاره آبی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر هورمون‌های محور هیپوفیزـ گناد و تعداد فولیکول‌های تخمدان در موش‌های‌ صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 12 (2017-3)


Unilateral Twin Ectopic Pregnancy: A case report
بارداری خارج رحمی‌دوقلوی یک‌طرفه - گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mutations in grlA and norA Genes of Clinical Isolates of Staphylococcus aureus Resistant to Fluoroquinolone
بررسی موتاسیون ژن های grlA و norA در جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به فلوروکینولون ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Motivational Interviewing on Adherence in Obese Patients Undergoing Sleeve Gastrectomy Surgery
تأثیر مصاحبه انگیزشی بر پیروی از درمان در افراد چاق جراحی شده به روش اسلیو گاسترکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Sequencing of the ompA and smpA Virulence Genes of Acentobacter baumannii Isolated in Clinical Samples
همسانه سازی و توالی یابی ژن‌های ویرولانسompA و smpA اسینتوباکتر بامانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity Effect of Lactobacillus casei Cell Extract as Indigenous Probiotic Bacterium on Colon Cancer Cell Line (HT29) and Analysis of Bax and Bcl2 Apoptosis Gene Expression
اثر عصاره سلولی باکتری بومی ‌پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر روی مرگ سلول‌های سرطانی کولون (HT29) و بیان ژن‌های آپوپتوزی Bax و Bcl2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Aerobic Training on Serum Levels of Nitric Oxide, Pulmonary Function Parameters and Quality of Sleep in Women with Type 2 Diabetes
تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر سطح سرمی‌نیتریک اکساید، شاخص‌های عملکردی ریوی و کیفیت خواب زنان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of High Intensity Interval Training on Gene Expression of Inflammatory Biomarkers in Fast- and Slow muscles of Rats
اثر تمرین ورزشی تناوبی شدید بر بیان ژن بایومارکرهای التهابی در عضلات تند و کند انقباض، رت‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Neonatal Administration of Tamoxifen and Zearalenone on the Features of Uterus Tissue in Mice
اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر شاخصه‌های بافت ‌شناسی رحم در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 11 (2017-2)


Ovarian Ectopic Pregnancy: a Rare Case Report
حاملگی خارج رحمی تخمدانی: گزارش یک مورد نادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined Effects of Training on Serum Levels of Interferon Gamma (INF-γ) and Expanded Scale Disability Status Scale of Patients with Multiple Sclerosis at Different Levels of Disability
تأثیر ورزشی ترکیبی بر سطوح سرمی‌اینترفرون گاما (INF-γ) و وضعیت ناتوانی بیماران زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس با سطوح مختلف ناتوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Histamine Content and Potential Toxicity of Some of Consumable food
ارزیابی محتوای هیستامین و احتمال مسمومیت‌زایی در برخی مواد غذایی مصرفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of acceptance and commitment based treatment on social competence and life expectancy of patients with multiple sclerosis
تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برکفایت اجتماعی و امید به زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Hydro-Alcoholic Extract of Ginseng Root with Metformin in Rats with Polycystic Ovary Syndrome
مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی ریشه جینسینگ با متفورمین در موش‌های صحرایی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Group Cognitive Behavioral Couples Therapy on Couple Burnout and Divorce Tendency in Couples
اثر زوج درمانی شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antiviral and virucidal activity of Chelidonium majus L. extract compared with Acyclovir against Herpes simplex virus type 1
فعالیت ضد ویروسی و ویروسیدالی عصاره گیاه مامیران(Chelidonium majus L.) در مقایسه با آسیکلوویر علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of hydro- alcoholic extract of Hypericum perforatum on cell migration and inflammatory mediators production in acute peritonitis induced by Zymosan in NMRI mice
تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه علف چای بر مهاجرت سلولی و تولید واسطه‌های التهابی در پریتونئیت حاد القاء شده با زیموزان در موش سفید آزمایشکاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 10 (2017-1)


Explanation of model design and talent management system in universities
طراحی و تبیین مدل سیستمی‌مدیریت استعداد در دانشگاه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report: Liver Abscess Caused by Fasciola hepatica in Yasuj
گزارش یک مورد آبسه کبدی به دنبال عفونت با فاسیولا هپاتیکا در یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of cognitive Existential Group therapy on quality of life of elderly people
اثربخشی گروه درمانی شناختی وجودی بر کیفیت زندگی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Methanolic Extracts of Plants Quercus brantii, Pistacia atlantica and Elaeagnus angustifolia on Biofilm Formation of Pseudomonas aeruginosa
اثر عصاره متانولی گیاهان بلوط، پسته وحشی و سنجد بر روی تشکیل بیوفیلم پسودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of group selection theory on the quality of drug addicted life
اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب بر کیفیت زندگی معتادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the prevalence of musculoskeletal disorders in nurses
ارزیابی شیوع ابتلا به اختلالات اسکلتی ـ عضلانی در پرسنل پرستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 12 weeks vitamin E supplemention and aerobic training on liver enzymes of non-alcoholic steatohepatitis patients
تأثیر 12 هفته مصرف مکمل ویتامین E و فعالیت هوازی بر میزان آنزیم‌های کبدی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision effect of adequate intraoperative fluid therapy with dexamethasone on the incidence and severity of nausea and vomiting after general surgery
مقایسه تأثیر مایع درمانی کافی حین عمل با دگزامتازون بر بروز و شدت تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی عمومی‌شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 9 (2016-12)


Relationship between Serum Lipids and Insulin Resistance among Women with Polycystic Ovary Syndrome
ارتباط لیپیدهای سرم و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Cognitive Hypnotherapy on Major Depression Referred to Residential and Semi-residential Addiction Recovery Centers
اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی به شیوه گروهی بر افسردگی اساسی در افراد مراجعه کننده به مراکز اقامتی و نیمه اقامتی ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reducing Adolescent Rage Bullies: Study on Behavior Management Training Intervention
تأثیر آموزش مدیریت رفتار والدین بر کاهش میزان خشم نوجوانان قلدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Moderate-intensity Aerobic Training on Serum Levels of Cystatin C with High Sensitivity, C-reactive Protein and Cardiovascular Risk Factors in Postmenopausal Women
تأثیر تمرین‌های هوازی با شدت متوسط روی سطوح سرمی‌سیستاتین C ، پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا و برخی عوامل خطرزای قلبی ـ عروقی زنان یائسه غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of high intensity aerobic interval training (HIIT) and flaxseed oil on ICAM-1 gene expression in heart tissue in male Wistar rats
تأثیر همزمان تمرین‌های ورزشی اینتروال هوازی شدید (HIIT) و روغن بذر کتان بر بیان ژن ICAM-1 بافت قلب در رت‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Nigella Sativa Seed Extract on Male Rats Kidneys Induced by Gentamicin
اثرعصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاه‌دانه بر سمیت کلیه موش های صحرایی نر القا شده با جنتامایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks of Aerobic Training and Consumption of Hydro-alcoholic Extract of Nettle on Apelin and hs-CRP plasma Levels of Overweight and Obese Women
تأثیر 8 هفته تمرین هوازی منتخب و مصرف عصاره هیدروالکلی گزنه بر مقادیر آپلین و hs-CRPپلاسما زنان دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 8 (2016-11)


The Process of the Formation of Post-marital Relationship from the Perspective of Men
فرآیند شکل گیری رابطهَ فرا زناشویی از نگاه مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reproductive Health Needs Assessment of Girl and Boy Teenagers
نیازسنجی کیفی در زمینه بهداشت باروری دوران بلوغ از نظر پسران و دختران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Psycho Social Health Indicators in Children and Adolescents in Kogiluyeh and Boyer Ahmad Province
تعیین شاخص های سلامت روانی- اجتماعی در کودکان و نوجوانان استان کهگیلویه و بویر احمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12 Weeks Individualized Combined Exercise Rehabilitation Training on Physiological Cost Index (PCI) and Walking Speed in Patients with Multiple Sclerosis at all Levels of Physical Disability
تأثیر دوازده هفته تمرین‌های توانبخشی ورزشی ترکیبی فردی‌سازی شده بر شاخص هزینه فیزیولوژیک(PCI) و سرعت متوسط راه‌ رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در همه سطوح ناتوانی جسمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Quercetin on the Physiological Funtions of Rats Peripheral Plood Neutrophils in Vitro Condition
تأثیر کوئرستین بر روی عملکردهای فیزیولوژیک نوتروفیل‌های خون محیطی موش صحرایی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of Serum Levels of ICAM-1 VCAM- 1and CRP to High and Moderate Endurance Trainings in Sprague Dawley Male Diabetic Rats
پاسخ سطوح سرمی ICAM-1، VCAM- 1 و CRP به تمرینات استقامتی با شدت متوسط و بالا در موش های صحرایی دیابتی نر نژاد اسپراگ داولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 12 weeks aerobic exercise for along with folic acid supplementation on the levels of the ghrelin hormone amount of food intake and weight changes of female Wistar rats
تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسید فولیک بر سطح هورمون گرلین میزان غذای مصرفی و تغییرات وزن موش‌های صحرایی ماده ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Combined Atorvastatin and Zinc Oxide on Some Markers of Oxidative Stress in the Hippocampus in Streptozotocin-induced Diabetic Rats
اثرا ت ترکیبی آتورواستاتین و اکسید روی بر استرس اکسیداتیو هیپوکامپ موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین(STZ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 7 (2016-10)


The Relationship between Management, Career Planning and Career Development of Medical and Non-medical Faculty Members of Kohgiluyeh and Boyerahmad Province, Iran
بررسی رابطه مدیریت، برنامه‌ریزی مسیر شغلی با توسعه مسیر شغلی اعضای هیأت علمی‌دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیر پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Prevalence of Obesity and Overweight Lifestyle among Female students aged 7 to 12 in Yasuj, Iran
ارتباط بین شیوه زندگی با شیوع چاقی و اضافه وزن دختران دانش‎آموز 7 تا 12 سال شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Combination of Cognitive-behavioral Therapy and Choice Theory and Obsessive-compulsive Disorder: A Case Study
اثربخشی تلفیق دو روش درمان شناختی-رفتاری و تئوری انتخاب بر اختلال وسواس فکری-عملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of hydroalcholic extract of Ducrosia anethifolia boiss on the testis tissue and testosterone hormone
تأثیر عصاره آبی الکلی گیاه مشگک (Ducrosia anethifolia) بر هورمون تستوسترون و تغییرات بافتی بیضه در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Healing of Bone Marrow-Derived Stem Cells on Motor Functions in Acute Spinal Cord Injury of Mice
بررسی اثر ترمیمی پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در مهارتهای حرکتی ضایعات نخاعی حاد در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Lactic Strains Isolated from Traditional Iranian Dairy Products (Richal Shiri) with Armenian Dairy Products on Control of Food Spoilage Agents
بررسی و مقایسه سوش های لاکتیکی جدا شده از فرآورده های لبنی سنتی ایرانی(ریچال شیری) و ارمنی برکنترل عوامل فساد مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Endurance, Strength and Combined Training on Lipid Profile, Insulin Resistance, and Serum Adiponectin Levels in Inactive Obese Children
تأثیر تمرین‌های استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح نیمرخ لیپیدی، مقاومت انسولینی و آدیپونکتین سرمی‌در کودکان چاق غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effect of Early Feeding after Cesarean section Compared with Regular Diet on the Gastrointestinal Function of Women Referred to Tajrish Hospital, Iran
اثر تغذیه زودرس پس از سزارین در مقایسه با تغذیه معمولی بر عملکرد گوارشی زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 6 (2016-9)


Comparing the Performance of Five Brain Systems and mood changes (Anxiety and Depression) with the Level of Estrogen in Postmenopausal and Premenopausal
مقایسه عملکردهای پنج سیستم مغزی و تغییرات خلقی (اضطراب و افسردگی) با میزان استروژن در زنان یائسه و غیر یائسه شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Phylogenetic Relationship Among Vibrio Parahaemolyticus Isolates from Persian Gulf and the Evaluation of their Susceptibility to Antibiotics
تعیین ارتباط فیلوژنی ویبریو پاراهمولیتیکوس های جدا شده از خلیج‌فارس و ارزیابی حساسیت آنها به آنتی‌بیوتیک‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Pantone Valentin Leukocidin (PVL) Gene in Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus Isolated from Blood and Wound in Zahedan, Iran
فراوانی نسبی ژن کد کننده عامل پنتون والنتین لکوسیدین در استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از خون و زخم در شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mindfulness-based Parenting Training on Anxiety, Depression and Aggression of Mothers with Children Suffering from Oppositional Defiant Disorder
اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب، افسردگی و پرخاشگری مادران دارای کودک مبتلا به اختلال لجبازی نافرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Training on the Level of Growth Hormone and 17-beta Estradiol Middle-aged Women with Breast Cancer
تأثیر برنامه تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antibacterial Properties of Yeast Strains Isolated from Iranian Richal and Traditional Dairy Products in Armenia
خواص آنتی باکتریایی برخی از سوش‌های مخمری جدا شده از ریچال ایرانی و فرآورده های لبنی سنتی در ارمنستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Salvia Rhytidea Extract on the Number of Cells of Different Layers of Cerebellar Cortex Following Ischemia Reperfusion in Rats
تأثیر عصاره مریم گلی لاله زاری بر تعداد سلول‌های لایه‌های مختلف قشر مخچه متعاقب ایسکمی‌ـ ریپرفیوژن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Change in the Functions of Neutrophils after Being Stimulated with LPS-primed Mesenchymal Stem and Treated with Green Tea
اثر سلول‌های بنیادی مزانشیمال تحریک شده با LPS و تحت تیمار با عصاره چای سبز بر تغییر عملکرد نوتروفیل‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 5 (2016-8)


A case Report of Human T-cell lymphotropic Virus Type 1(HTLV1) Infected Virus with Similar Multiple Sclerosis Symptoms in a Non-endemic Area
گزارش یک مورد ابتلا به ویروس HTLV1 با علایمی‌مشابه به مولتیپل اسکلروزیس در یک منطقه غیراندمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Resiliency based on Islamic Spirituality Training on Mental Health and Spiritual Resiliency among Mothers of Slow Pace (Mentally Retarded) Children
آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر سلامت‌روانی و تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام (کم‌توان ذهنی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Endurance Training and Overtraining on the Balance of Th1 / Th2 in Male Wistar Rats
مقایسه تمرینات استقامتی و بیش تمرینی بر تعادل Th1/Th2 در موش های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Returning to life, the Lived Experiences of Pregnancy in Women with HIV: A Phenomenological study
بازگشت دوباره به زندگی ، تجربه زیسته بارداری در زنان HIV مثبت: یک مطالعه پدیدار شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Detection of Mycoplasma Pneumoniae Using P1 Gene in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Syndrome
شناسایی مولکولی مایکوپلاسما پنومونیه با استفاده از ژن P1 در بیماران مبتلا به سندرم انسدادی مزمن ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Hydroalcoholic Extract of Dill ( Anethum graveolens( Seed on Lipid Profile in Diabetic Male Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی تخم شوید بر پروفایل چربی در موش‌های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Propiconazole and Protective Effects of Selenium Gene Expression Profile of Caspase 9 in the Testicular Tissue of Male Sprague Dawley (SD) Rats
بیان ژن کاسپازـ9 در بافت بیضه موش صحرایی نژادSD تحت تأثیر قارچ کش پروپیکونازول و اثرات حفاظتی سلنیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Aqueous Extract of Wild Pistachio (Pistacia Atlantica) leaves on Diabetic Nephropathy in Rat
اثرات مصرف عصاره آبی برگ بنه (Pistacia atlantica) بر نفروپاتی دیابتی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2016-7)


The Effect of Occupational Exposure on Blood Parameters of Radiology Staffs in Yasuj
اثر تابش گیری شغلی بر روی پارامترهای خونی پرتوکاران شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using the Precede-Proceed Model in Needs Assessment for the Prevention of Brucellosis in Rural Areas of Isfahan, Iran
استفاده از الگوی پرسیدـ پروسید در نیازسنجی آموزشی برای پیشگیری از تب مالت در مناطق روستایی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Executive Function and Difficulties in Emotion Regulation in Addicted with Upper and Lower Borderline Personality Traits
مقایسه کارکرد های اجرایی و دشواری در نظم بخشی هیجانی در معتادان با صفات شخصیت مرزی بالا و پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design Methods of Cell Adhesion Proteins Based on ELISA Usable in-vitro in Gene Therapy
طراحی روش بررسی اتصال سلولی پروتئین‌ها بر پایه الایزا قابل استفاده در ژن‌درمانی برون ت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative Frequency of Hemolysin and Cytotoxic Necrotizing Virulence Factors in Escherichia coli Isolated From Educational Hospitals of Qazvin, in 2012-2013
فراوانی نسبی فاکتورهای همولیزین و سیتوتوکسیک نکروزان در اشریشیاکلی جدا شده از نمونه‌های ادرار بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی شهر قزوین در
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of TBX3 Gene Expression among Patients with Squamous Esophageal Cancer and Normal Individuals
مقایسه بیان ژن TBX3 در مبتلایان به سرطان سنگفرشی مری و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Ethanolic Extract of Dill (Anethum graveolens)) on Morphine Withdrawal Symptoms in Addicted Male NMRI Rats
تأثیر عصاره اتانولی گیاه شویدAnethum graveolens) ) بر علائم قطع مصرف مورفین در موش های نر معتاد نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Eight Weeks of Progressive Resistance Training on Eotaxin Serum Levels in Overweight and Obese Men
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح ائوتاکسین سرم در مردان دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2016-6)


Chediak-Higashi: a case report
چدیاک هیگاشی: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effect of hydroalcoholic extract of saturega multica and zinc oxide namoparticle on coagulase gene expression on clinical and standard samples of MRSA (Methicilin resistant staph aureus)
اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی مرزه سفید و نانوذره اکسید روی بر بیان ژن کواگولاز در نمونه های بالینی و استاندارد استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Processing and Testing the Quality of Life in Families with Mentally Retarded Children
پردازش و آزمون مدل کیفیت زندگی در خانواده‌های دارای فرزند کم توان ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of GAS5 Long non-coding RNA Expression and NEAT1 in Breast Cancer Patients and Healthy People
مقایسه بیان RNA های غیر کدکننده بلند GAS5 و NEAT1 در مبتلایان به سرطان سینه و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Colostrum along with Aerobic and Anaerobic Exercise on Lipid Peroxidation and Total Antioxidant Capacity of Male Wistar Rats
تأثیر مصرف آغوز به همراه تمرین‌های هوازی و بی‌هوازی بر پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام موش‌های صحرایی نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic and Resistance Training Program on Fasting Blood Sugar Levels and Insulin in Women with Gestational Diabetes
تاثیر دو نوع برنامه تمرینی هوازی و مقاومتی بر سطح قند خون ناشتا و انسولین زنان مبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of eight weeks of endurance training on BDNF, insulin and insulin resistance in rats
اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر BDNF ، انسولین و مقاومت به انسولین در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Hydro-alcoholic Extract of Licorice (Glycyrrhiza Glabra) Rhizome on the Mechanical Activity of the Colon of Male Rats and its Interaction with Adrenergic System
اثر عصاره آبی ـ الکلی ریزوم گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza Glabra) بر فعالیت مکانیکی کولون موش صحرایی نر و تداخل اثر آن با سیستم آدرنرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Nicotine on the Stimulation of the Cholinergic System and Immune Responses Changes in Animal Models of Multiple Sclerosis
اثرات نیکوتین بر تحریک سیستم التهابی کولینرژیک و تغییر پاسخهای ایمنی در مدل حیوانی مولتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2016-5)


Frequency of *4 allele in CYP2D6 gene and its Association with Ovarian Cancer Risk in Tehran, Iran
فراوانی آلل 4 ژن CYP2D6 و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان تخمدان در استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reality Therapy Effect on Marital Satisfaction and Women’s Quality of Life
تأثیر واقعیت درمانی بر رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Forgiveness-based Group Intervention on Subjective Well-Being of the Wives of War Veterans
اثربخشی مداخله مبتنی بر بخشش به شیوه گروهی بر بهزیستی ذهنی همسران جانباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of 12 Sessions of Mirror Therapy on Postural Control Kinetic Variables of Amputation below the Knee in Terms of the Manipulation of Afferent Information
اثر 12 جلسه برنامه منتخب آینه درمانی بر متغیرهای کینتیک کنترل پاسچر افراد قطع عضو زیر زانو در شرایط دستکاری اطلاعات آوران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Glycyrrhizaglabra L. (licorice) Root on Serum Level of Glucose, Triglyceride and Cholesterol in Polycystic Ovary Syndrome Induced by Letrozole in Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی ریشه شیرین-بیان بر سطح سرمی گلوکز، تری‌گلیسرید و کلسترول در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القاء شده به وسیله لتروزول در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Hyperricum PerforatumL. on Some Blood Parameters in Male Rats Treated with Cyclophosphamide
اثر عصاره هیدروالکلی گل راعی (Hypericum perforatum L. ) بر برخی پارامترهای خون در موش‌های صحرایی نر درمان شده با داروی سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Two Methods of Exercise (intense interval training and concurrent resistance- endurance training) on Fasting Sugar, Insulin and Insulin Resistance in Women with Mellitus Diabetes
مقایسه دو شیوه تمرین (تمرین شدید تناوبی و ترکیبی بر سطوح قند خون، انسولین و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت ملیتوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of para aminopropiophenone on the testosterone and gonadotropin hormones changes upon gamma ray radiation in adult male rats
اثرمحافظتی پاراآمینوپروپیوفنون بر تغییرات هورمون های گنادوتروپین و تستوسترون در اثر تشعشعات گاما در موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2016-4)


Uterine Ruptures as a Result of Misoprostol in a Case Study of a Primigravida Woman
پارگی رحم به دنبال دریافت میزوپروستول در یک خانم شکم اول: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Consequences of Medical Services Tariffs Reform from the Perspective of Health Managers, a Qualitative Study
پیامدهای اصلاح تعرفه خدمات پزشکی از دیدگاه مدیران سلامت؛ یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of prevalence of Thalassemia and comparison of hematological indices in types of Thalassemia in marriage candidate patients in Kohgiluye & Boyerahmad province in 1392
بررسی شیوع تالاسمی و مقایسه میانگین اندکس‌های خونی در داوطلبین ازدواج استان کهگیلویه و بویراحمد با نوع تالاسمی، سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance Pattern and Existence of Beta-Lactamase SHV, TEM, CTX-M Genes in ESBL-Producing Klebsiella Strains in the Clinical Samples in Babol, Iran
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و وجود ژن های بتالاکتامازی SHV bla، TEM bla ،-M CTX blaدرسویه های کلبسیلا مولدESBL از نمونه‌های بالینی در بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Continuous Aerobic Exercise Training on Plasma Concentration of Apelin and Insulin Resistance in Type 2 Diabetic Men
تأثیر تمرین هوازی تداومی‌برغلظت آپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effect of Conventional Exercise and Locomotor Training Quality of Life in Incomplete Paraplegic Individuals
مقایسه تأثیر تمرین رایج و تمرین لوکوموتور بر سطوح سرمی‌فاکتور عصبی مشتق ‌شده از مغز و کیفیت زندگی افراد پاراپلژی ناقص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Elettaria cardamomum L. Fruit's Hydroethanolic Extract on Thyroids Hormones Serum Level in Hypothyroid Male Mice
اثر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه هل سبز L.) Elettaria cardamomum) بر سطح سرمی‌هورمون‌های تیروئیدی در موش‌‌های سوری نر هیپوتیروئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of Bisphenol A and Passive Avoidance Learning on Dopamine D1 Receptor Distribution in Accumbens and Caudate Putamen Nuclei in Male Rats
تداخل اثر بیس فنول آ و یادگیری احترازی غیر فعال بر توزیع گیرنده D1 دوپامین در هسته‌‌های اکامبنس و پوتامن دمی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Static Anti-pronation Splint on Activities of Spastic Hemiplegic Children
تأثیر اسپلینت ضد پرونیشن استاتیک بر فعالیت های کودکان فلج مغزی همی‌پلژیک اسپاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 12 (2016-3)


The Role of Sexual Disorder in FormingDivorce Process: a Grounded Theory Study
کاوش بسترها و پیامدهای اختلالات جنسی در فرآیند طلاق: بر اساس رویکرد گراندد تئوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The anti-cancer effect of Propranolol in K562 cell line: an in vitro study
بررسی اثر ضد سرطانی داروی پروپرانولول در رده‌ی سلول سرطانی K562 در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

TheEffect of bevacizumab and hydroalcohlic Extract of Matricaria chamomilla on cell viability and nitric oxide production of the colorectal cancer cell line (HT-29)
اثر عصاره هیدروالکلی گل بابونه و اوستین بر میزان بقای سلولی و تولید نیتریک اکساید در رده سلولی HT29 سرطان کولورکتال انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an Eight-week Aerobic Exercise Program with Green Tea Supplementation on Heat Shock Protein (HSP72) and BMI of Obese Women with Type 2 Diabetes
تاثیر8 هفته تمرین ایروبیک و مصرف مکمل چای سبز برپروتئین شوک حرارتی (HSP72) زنان چاق دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival Rate of Patients with Colorectal Cancer in Charmahal and Bakhtiari Province, Iran, 2000- 2010
میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در استان چهارمحال و بختیاری در سالهای 1390-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complications of Emotional Regulation and Impulsivity in Symptoms of Eating Disorders
نقش دشواری‌های تنظیم هیجان و تکانشگری در نشانه‌های اختلال‌های خوردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Increasing the Capacity of Admission in Emergency Ward in increasing the Rate of Patient Acceptance at the Time of Crisis
افزایش ظرفیت پذیرش بخش اورژانس بر میزان پذیرش مصدوم و پاسخ‌دهی در زمان بحران و بروز حوادث غیر مترقبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Naproxen and Prednisolone in the Treatment of Mild to Moderate Carpal Tunnel Syndrome
مقایسه اثر ناپروکسن و پردنیزولون در درمان سندرم تونل کارپ خفیف تا متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 11 (2016-2)


Spatial distribution of cancer in Kohgilooyeh and Boyerahmad province
توزیع جغرافیایی سرطان در استان کهگیلویه و بویر احمد در سالهای 1386 تا 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of CYP17 and SRD5A2 gene polymorphisms with Prostate cancer risk among Iranian and Indian populations
ارتباط پلی مورفیسم در ژنهای C‌YP17 و SRD5A2 با خطر ابتلا به سرطان پروستات در دو جمعیت ایران و هندوستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Interleukin-17 gene polymorphism on DAP-Kinase gene promoter methylation in Patients with Breast Cancer
بررسی پلی مورفیسم ژن اینتر لوکین 17 بر متیلاسیون پروموتر ژن Dap-Kinase در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydro-alcoholic extract of Carum copticum on withdrawal syndrome in adult rats addicted to morphine
بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی زنیان بر علائم ترک اعتیاد در موش صحرایی بالغ معتاد شده با مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcholic extract of Cynodon dactylon the phagocytosis and respiratory burst of peritoneal macrophages of NMRI mice
اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه چایل اوتی بر روی فاگوسیتوز و انفجار تنفسی از عملکردهای ماکروفاژهای صفاقی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of antinociceptive effects of Pelargonium geraveolens L. leaves hydroethanolic extract in male mice
بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L. ) در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on Anxiety in Children with Thalassemia in a 12-month follow up
تأثیر روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب نوجوانان مبتلا به تالاسمی در پیگیری 12 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of two weeks morning and afternoon special training program on performance and plasma levels of IL-17 and cortisol in wushu athletes
تاثیر دو هفته برنامه تمرینی ویژه صبح و عصر بر عملکرد و سطوح پلاسمایی اینترلوکین-17 و کورتیزول ووشوکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 10 (2016-1)


Patient Safety Culture Status From The Perspective Medical Staff Of Yasuj Hospitals In 2015
بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار دربین کارکنان بیمارستانهای شهر یاسوج در سال1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Managers' Perspective On The Challenges And Injuries Caused By Incorrect Medical Service Tariff, A Qualitative Study
چالش‌های تعرفه گذاری نادرست خدمات پزشکی: مدیران سلامت چه می‌گویند؟؛ یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the immunity against hepatitis B virus among Yasuj University of Medical Sciences students-2014
تعیین وضعیت ایمنی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در مقابل ویروس عامل هپاتیت ب- 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effectiveness of Interpersonal and Metacognitive Therapies for Social Phobia Disorder
مقایسه اثر‌بخشی درمان‌بین فردی و فراشناختی بر کاهش نشانه‌های اختلال هراس اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the amount of phenols, flavonoids and antioxidant activity of five varieties of Iranian olive leaf hydroalcholic extract
ارزیابی فیتوشیمی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره هیدروالکلی برگ 5 گونه زیتون ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of interference of endurance and concurrent (endurance-resistance) training programs on femoral bone mineral density and mechanical strength of osteoporotic male rats
تاثیر مداخله برنامه های تمرینی استقامتی و ترکیبی (استقامتی-مقاومتی) بر تراکم توده استخوانی و استحکام مکانیکی استخوان ران رت های نر مبتلا به پوکی استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Of Hepato Protective Effects Of Avicenniamarina Hydro Ethanolic Leaves Extract In Male Rats Induced With Carbone Tetrachloride
بررسی اثر محافظتی کبدی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه حرا(Avicennia marina L.) در موش صحرایی نر القاء شده با تتراکلرید کربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative effects of balm hydro alcoholic extract and diazepam on reducing anxiety of in mice
تاثیر مقایسه ای عصاره هیدرو الکلی گیاه بادرنجبویه و دیازپام بر تعدیل اضطراب در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 9 (2015-12)


Dental Caries and Related Factors among 7-12 Year-old School Children in Yasuj, Iran, in 2014
بررسی میزان شیوع و برخی عوامل موثر بر پوسیدگی دندان در کودکان 7 تا 12 ساله در شهرستان بویراحمد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Exposure Duration and Distance Effects of Microwave Radiation from Wireless Routers on Sperm Parameters of Wistar Rats
اثر فاصله مکانی و مدت زمان مواجهه با پرتوهای میکروویو تابشی از دستگاههای مودم بی سیم بر کیفیت اسپرم و بیضه موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Human Chorionic Gonadotropin on the Destructive Effects of Nandrolone Decanoate on Sperm Parameters of Testes in Adult Rats
تاثیر گنادوتروپین جفتی انسانی بر اثرات تخریبی ناندرولون دکانوات بر روی پارامترهای اسپرم موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Neuroprotective Effect of Hydroalcoholic Extract of Satureja hortensis on Infarct Volume and Neurologic Deficits in Rat Stroke Model
بررسی اثر حفاظتی عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه مرزه (Satureja hortensis) بر حجم آسیب بافتی و امتیاز نقص‌های نورولوژیک در مدل سکته مغزی موش صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the effect of prolonged exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields on the α 1 adrenergic system in the small intestine of male rat
باثر قرارگیری طولانی مدت در معرض امواج الکترومغناطیس با ‌فرکانس فوق‌العاده پایین بر فعالیت سیستم 1α آدرنرژیک در روده باریک موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fenugreek seed Extract (Trigonella Foenum-graecum) on testicular tissue in the embryos of Streptozotocin Induced Diabetic Rats
اثر عصاره دانه گیاه شنبلیله بر بافت بیضه جنین موش‌های صحرایی دیابتی القاء شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ultra-structural survey of Aloe Vera extract on photoreceptor layer after methanol intoxication
بررسی ریزبینی عصاره آلوئه ورا روی لایه گیرنده نور بعد از مسمومیت با متانول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective effect of Quince leaf hydroalcoholic extract on intracerebroventricular streptozotocin-induced oxidative stress in cortical tissue of rat brain
اثر حفاظت نورونی عصاره‌ هیدروالکلی برگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 8 (2015-11)


The Study of early maladaptive Schemas in Men Dependent on Drugs and those Not Dependent
بررسی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد وابسته به مواد افیونی و افراد غیر وابسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the eight weeks of supplementation Creatine and Glutamine consumption along with resistance exercise on the level of ALP in female mice
مقایسه مصرف هشت هفته مکمل کراتین و گلوتامین به همراه تمرین مقاومتی بر سطح ALP موشهای کوچک آزمایشگاهی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Insulin-like Growth Factor-1, Cysteamine and β-Mercaptoethanol on the In Vitro Maturation of Immature Mice Oocytes
اثر فاکتور رشد شبه انسولینی -1، سیستئامین و بتامرکاپتواتانول بر تکامل آزمایشگاهی تخمک نابالغ موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation antiviral effect of leaf extract of Rosmarinus officinalis against Herpes simplex virus type 1 in cell cultur
بررسی اثر ضد ویروسی عصاره برگ گیاه رزماری بر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در کشت سلول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emergence of Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa: Detection of Isolates harboring blaCTX gene causing infections in hospital and determination of their susceptibility to antibiotics
ظهور پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چنددارو: شناسایی ایزوله‌های دارای ژن blaCTX ایجادکننده عفونت‌ها در بیمارستان و تعیین حساسیت آنها به آنتی‌بیوتیک‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of protective effect of Avicennia marina hydroethanolic leaf extract on testes tissue and spermatogenesis in male rat induced with carbon tetrachloride
بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه حرا(Avicennia marina .L) بر بافت بیضه و روند اسپرم سازی در موش های صحرایی نر القاء شده با تتراکلریدکربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction and cloning linear Tcell epitopes of P14-3-3 antigen into pEGFP–N1 as a DNA vaccine model to induse immuno response against hydatidosis and it's expression in CHO cell line
کلون کردن اپیتوپ‌های خطی آنتی ژن P14-3-3 در وکتور pEGFP-N1 به عنوان یک مدل واکسن DNAجهت القا ایمنی علیه کیست هیداتیک و بررسی بیان آن در رده سلولی CHO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of therapeutic effects of bone marrow mesenchymal stem cells and liquid culture environment (secreta) in the treatment of induced knee abrasion created in guinea pigs
مقایسه اثر درمانی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و محیط کشت مایع حاصل از آن در درمان سائیدگی ایجاد شده در مفصل زانوی خوکچه هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 7 (2015-10)


fficacy of the Education Based on the Integration of Transactional-cognitive Analysis on Marital Satisfaction
اثربخشی آموزش مبتنی بر تلفیق تحلیل تعاملی ـ شناختی بر رضایت زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of arginine on fetal brain under maternal immobilization stress
اثرات حفاظتی آرژنین بر روی مغز جنین های مادران تحت استرس بی حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Royal Jelly following Phenylhydrazine-induced Hepatotoxicity in Mice
اثر محافظتی ژل رویال بر روی سمیت کبدی ناشی از فنیل هیدرازین در موش سفید کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective effect of Ellagic acid on rats’ ovarian fetus toxicity induced by cyclophosphamide
اثر حفاظتی الاجیک اسید بر سمیت القا شده توسط سیکلوفسفامید بر تخمدان جنین موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Mobile Phone Radiation on Serum Level of Cortisol and Anxiety in Male Rats
بررسی اثرات امواج تلفن همراه بر سطح سرمی هورمون کورتیزول و سطح اضطراب در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Moderate Intensity Aerobic Exercise Followed by a Period of Detraining on Femoral Micro structures and It's Strength in Oophorectomized Rats
اثر تمرین هوازی با شدت متوسط و یک دوره بی‌تمرینی بر ریزساختارها و استحکام استخوان فمور در موش‌های اووفورکتومی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pre-nutrion of Flax Seed Oil (Linum Usitatissimum) on the amount of Cerebral ischemic lesion and motor nerve disorders in animal model rat.
اثر پیش تغذیه روغن دانه کتان (Linum Usitatissimum) بر حجم سکته مغزی و ارزیابی اختلالات نورولوژیکی در مدل جانوری رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of intravenous aminophylline on stone free status after transureteral lithotripsy (TUL): a randomized double blind clinical trial study
بررسی اثر آمینوفیلین وریدی بر میزان موفقیت سنگ شکنی داخل حالبی: یک مطالعه کارآزمائی بالینی دو سو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 6 (2015-9)


The effectiveness of enriching relations between spouses to reduce marital conflict between employees in different offices in Yasouj
اثربخشی غنی سازی روابط زوجین بر کاهش تعارضات زناشویی درکارمندان ادارات مختلف شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbial contamination determination of Cream suit,Traditional Ice Cream and Olovia in Yasuj City
تعیین آلودگی میکروبی در شیرینی‌های خامه ای، بستنی سنتی وسالاد الویه مصرفی در شهر یاسوج سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Simultaneous Effects of Progesterone and Vitamin C on Anxiety in Male Wistar Rats
ارزیابی اثر همزمان پروژسترون و ویتامین ث بر اضطراب در موش‌های صحرایی‌ نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of IL-18 Gene Polymorphism at Position -137G / C with Vaginal Candidiasis
همراهی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 18 در موقعیت 137G/C با بیماری کاندیدیازیس واژینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Study of Polymorphism in CYP3A5 Gene with Bladder Cancer
بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم در ژن CYP3A5 با سرطان مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Intense Aerobic Exercise on Chemerin and
تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی فزآینده بر سطوح پلاسمایی امنتین و کمرین در موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silver nanoparticles on Passive Avoidance learning in Rats
بررسی تاثیر تزریق درون صفاقی نانونقره بر حافظه و یادگیری اجتنابی- مهاری در موشهای صحرایی : مطالعه رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Oral Zinc Sulfate on Uncomplicated Neonatal Jaundice
تأثیر تجویز سولفات روی خوراکی بر زردی نوزادی غیر عارضه‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 5 (2015-8)


Effectiveness of Existential Psychotherapy in Increasing the Resiliency of Infertile Women
اثربخشی روان درمانی وجودی بر افزایش تاب‌آوری زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship Between Mental Health and Organizational Employees’ work Fatigue and Deputyships of Yasouj Medical Science University
ارتباط بین سلامت روان و فرسودگی شغلی کارکنان ستادی ومعاونتهای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management Training on Psychological Well-being and School Satisfaction on Teenage Girls
اثربخشی آموزش مدیریت شناختی ـ رفتاری استرس بر بهزیستی روان‌شناختی و رضایت از مدرسه دختر ان نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) on Reducing Couple Burnout and Improvement of the Quality of Life of Married Women
کارآیی درمان کوتاه مدت راه حل محور برکاهش فرسودگی زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Nectaroscordum Tripedale on Biochemical Factors in Diabetic Rats
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه خرگریو بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of ethanolic Chavill extract on growth of lactobacillus and salmonella bacteria, in skimmed milk and imaging gastric-intestine media in vitro
بررسی تاثیر افزودن شیرابه‌ی اتانولی گیاه چویل روی رشد باکتری‌های لاکتوباسیلوس و سالمونلا، در محیط شبیه-سازی شده معده-روده و شیر پس‌چرخ در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Three-Month Intensive Intermittent Training on Plasma Chemerin and some Factors Related to Body Composition on Overweight Males
تأثیر سه ماه تمرین شدید تناوبی بر سطوح کمرین پلاسما و برخی عوامل مرتبط با ترکیب بدنی در مردان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Lycopene and Ellagic Acid on Gonadal Tissue, Maternal Newborn Rats Induced by Cadmiumchloride
اثر حفاظتی لیکوپن و الاژیک اسید بر بافت گنادی نوزاد مادران موش صحرایی القاء شده باکادمیوم کلراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2015-7)


Role of Family Resilience and Mindfulness in Addiction Potential of Students
نقش تاب‌آوری خانواده و ذهن‌آگاهی در آمادگی اعتیاد دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the sensory threshold of pain in male rats born to normal mothers and mothers with metabolic alkalosis by formalin test
بررسی آستانه حسی درد در موش های صحرایی نر متولد شده از مادران طبیعی و مادران مبتلا به آلکالوز متابولیک با روش تست فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of prenatal stress on seizure threshold and development of hippocampus in mice offspring
تاثیر استرس دوران بارداری بر آستانه تشنج و تکامل هیپوکامپ فرزندان موش ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Eye Movement Desensitization Reprocessing: autobiographical memory performance and problem solving skills in women with post-traumatic stress disorder
تاثیرحساسیت زدایی منظم چشم و پردازش مجدد بر عملکرد حافظه سرگذشتی و مهارت حل مسئله در زنان مبتلابه اختلال استرس پس آسیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalance Determination of Cytomegalovirus Infection in Women in Their Reproductive Age Referred to Shahid Mofateh Clinic of Yasuj, Iran, in 2013
تعیین سروپروالانس عفونت سیتومگالوویروس در زنان در سنین باروری مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح شهر یاسوج در سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcohlic extract of Valeriana officinalis on the astrocytes of hippocampus in rats
بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب بر روی آستروسیت های تشکیلات هیپوکامپ موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydro_ alcoholic extract of Glycyrrhizaglabra on some electrocardiogram parameters of male rats with normal blood pressure and its interaction with cholinergic system
اثر عصاره آبی_ الکلی ریزوم شیرین بیان بر پارامترهای از الکتروکاردیوگرام موش های صحرایی نر با فشار خون طبیعی و تداخل اثر آن با سیستم‌ کولینرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Endurance and Resistance Training on Plasma Levels of Chemerin and Factors Related to Obesity in Overweight and Obese Females
تاثیر دو نوع تمرین استقامتی و مقاومتی بر مقادیر پلاسمایی کمرین و عوامل وابسته به چاقی در دختران دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2015-6)


The Consistency Rate of Drug Record Information between Cardex and Patients Medical Cards in Teaching Hospitals of Yasuj, Iran
میزان هم‌خوانی در ثبت اطلاعات دارویی بین کاردکس و کارت‌های دارویی با پرونده بیماران در بیمارستان‌های آموزشی شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development Status of 4-24 Months Children Born to Teenage Mothers Referred to Health Care Centers in Yasuj, 2013
وضعیت تکاملی کودکان 24ـ4ماهه متولد شده از مادران نوجوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی یاسوج در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the learning Styles of Nursing and Midwifery Students in Yasuj According to the VARK Model (2013)
بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی یاسوج بر اساس الگوی وارک در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Parametric Models of Survival Analysis in Determining the Cancer Influencing Factors in Patients with Thyroid Nodules
کاربرد مدل‌های پارامتریک تحلیل بقا در تعیین عوامل مؤثر ابتلا به کانسر در بیماران مبتلا به ندول‌های تیروئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leptin and Pathological Indexes in Women with Breast Cancer
ارتباط سطح سرمی‌لپتین با شاخص‌های پاتولوژیک در زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Efficacy of Cognitive Behavior Therapy and Mindfulness-based Therapy in Improving Cognitive Emotion Regulation in Major Depressive Disorder
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در اختلال افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between XRCC1 C26304T gene Polymorphism and susceptibility to Gastric Cancer in Guilan population
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم C26304T ژن XRCC1 با استعداد ابتلا به سرطان معده در جمعیت گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of viability of adipose-derived Mesenchymal stem cells on agarose and fibrin glue scaffolds
مقایسه توانایی زنده بودن سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از چربی در دو داربست اگارز و فیبرین گلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2015-5)


The Effects of Attribution Retraining on Optimism and Pessimism of Elementary School Students in Ahwaz, Iran
تأثیر بازآموزی اِسنادی بر خوشبینی و بدبینی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of 10 weeks of Aerobic Exercise and Supplementation of Green Tea on Lipid Profile, Insulin Resistance and Liver Enzymes (GGT, ALT, AST) in Obese Diabetic Women (type 2)
تأثیر10 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل چای سبز بر نیمرخ لیپیدی، مقاومت به انسولین و آنزیم های کبدی (GGT،ALT،AST) زنان چاق دیابتی نوع2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic and Epidemiological Study of Brucellosis in the Kohgilooye and Boyerahmad Province, 2009 -2013
بررسی اپیدمیولوژیک و دموگرافیک بیماری بروسلوز در استان کهگیلویه و بویر احمد در بین سال های 1388 تا 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Oral Administration of Salvia Rhytidia Extract on Neural Cell Numbers of Cerebral Cortex and Hippocampus Following Ischemia-Reperfusion in Rat
اثر تجویز خوراکی عصاره گیاه مریم گلی لاله زاری بر تعداد سلول های عصبی قشر مخ و هیپوکامپ به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect(s) of Matricaria chamomilla on Leishmania major Ulcers in Balb/c Mice
بررسی اثر بابونه بر بهبودی زخم لیشمانیوز جلدی ناشی از لیشمانیا ماژور در موش‌های بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of pomegranate rind (Punica granatum) hydroethanolic extract on blood parameters in male mice treated by Irinotecan Hcl
بررسی تأثیر عصاره هیدرواتانولی پوست انار (Punica granatum) بر تغییرات پارامترهای خونی در موش سوری نر درمان شده با داروی ایرینوتکان هیدروکلراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Immunotherapeutic Effects of Pentoxifylline in Type 1 Diabetic Mice and its Effects on Expressions of Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) gene
اثرایمونوتراپیوتیک پنتوکسی فیلین بر دیابت تیپ 1 در موش و تأثیر آن بر بیان ژن peroxisome proliferator- activated receptor gamma (PPARγ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Genetic Variation of Non Coding Control Region of BK Virus Using Nested-PCR Sequencing Method in Renal Graft Patients
طراحی روش Nested-PCR sequencing برای تعیین تغییرات ژنتیکی ناحیه غیر کد شونده کنترلی پولیوماویروس BK در بیماران گیرنده پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2015-4)


Indicators of healthy reproduction program in Isfahan province in 2012
بررسی شاخص‌های برنامه باروری سالم در استان اصفهان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effects of Morphine, Heroin, and Losartan and the Interaction of each on Losartan in Water Homeostasis Mechanisms by the Kidney in Adult Male Rabbits
اثرات مورفین، هروئین و لوزارتان و تأثیر متقابل هر یک از آنها با لوزارتان در مکانیسم‌های هومئوستاز آب به وسیله کلیه‌ها در خرگوش‌های نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ethanol Extract of Aerial Parts of the Mentha piperita in the Acquisition, Tolerance Expression and Dependence to Morphine in Adult Male Mice
اثر عصاره اتانولی بخش‌های هوایی گیاه نعناع فلفلی در اکتساب، بیان تحمل و وابستگی به مرفین در موش نر بالغ نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Behavioral Inhibition/ Activation System, Type D and Optimism in the Breast Cancer Patients and Healthy Controls
مقایسه سیستم بازداری/ فعال‌ساز رفتاری، تیپ D و خوشبینی در افراد مبتلا به سرطان سینه و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fruit Heracleum Persicum Extract on Changes in Serum Levels of Sex Hormones in Rats with Polcystic Ovary Syndrome (PCOS)
اثر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه گلپر بر تغییرات غلظت سرمی هورمون‌های جنسی در رت‌‌های مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of damages induced by fungicide propiconazole on testicular tissue and process of spermatogenesis and protective effects of selenium in male Sprague Dawley rat
تغییرات آسیب القا شده به وسیله قارچ کش پروپیکونازول بر بافت بیضه و فرآیند اسپرماتوژنز و اثرات حفاظتی سلنیوم در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive- behavioral Group Therapy on Insomnia Symptoms in Students
اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر علایم بی‌خوابی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect(s) of Vitamin A on Persistent Wheezing after Bronchiolitis in Infants Aged 1-12 Months
تأثیر تجویز ویتامین A برخس خس پایدار پس از برونشیولیت در شیرخوران یک تا دوازده ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 12 (2015-3)


The Effectiveness of Cognitive- behavioral Techniques Training on Procrastination, Stress, Anxiety and Depression of High School Female Students
اثربخشی آموزش تکنیک های شناختی ـ رفتاری بر استرس، اضطراب، افسردگی و تعلل دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بهمئی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Pulse Oximetry and Cardiac Catheterization in Managing the Treatment of Children with Congenital Heart Disease
مقایسه انجام پالس اکسیمتری و کاتتریزاسیون قلبی درمدیریت درمان کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of HIV/AIDS literacy in 15- 49 years old people in Yasuj and its related factors
ارزیابی سواد HIV/AIDS در جمعیت 15 تا 49 ساله ساکن شهر یاسوج و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective effects of Bupleurum exalatum extracts against carbon tetrachloride induced liver injury in rats
بررسی اثر محافظت کبدی عصاره هیدروالکلی چتر گندمی رفیع بر آسیب های ناشی از تتراکلریدکربن در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antinociceptive Effect of Methanolic Extract of Lallemantia iberica in Adult Male Rats
بررسی اثر ضد دردی عصاره متانولی گیاه بالانگو در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular detection of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) Virus in tick species collected from livestock in Marvdasht, Fars province during 2012-2013
تشخیص مولکولی ویروس تب هموراژیک کریمه-کنگو در گونه های کنه جمع آوری شده از دام های اهلی شهرستان مرودشت، استان فارس، 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors associated with treatment failure in patients with Tuberculosis in Khuzestan province during 2006-2014
عوامل موثر بر شکست درمان در بیماران مبتلا به سل استان خوزستان طی سال های 1392-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Letrozole on Eye Development in Rat Embryos
تأثیر داروی لتروزول در زمان بارداری بر تکامل چشم (عدسی) در جنین های موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparsion of Biochemical Laboratory Values Obtained by Means of Routine Method of Venipuncture Versus Peripheral Intravenous Infusion Line after Administration of Fluids
مقایسه نتایج آزمایش بیوشیمیایی نمونه خون گرفته شده از روش معمول خون‌گیری وریدی و خط انفوزیون ورید محیطی به دنبال تزریق مایعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 11 (2015-2)


Hand Fatigue Analysis Using Quantitative Evaluation of Variability in Drawing Patterns
آنالیز خستگی دست با استفاده از بررسی کمی‌تغییرپذیری الگوهای ترسیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of Sexual Cognitive Reconstruction on reducing Sexual Problems and increasing sexual satisfaction of couples (elementary students Parents)
تأثیر بازسازی شناختی بر کاهش مشکلات جنسی و افزایش رضایت جنسی زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health-related Quality of Life in Two Factories in Yasuj City
ارزیابی کیفیت زندگی در بین کارکنان دو شرکت صنعتی در استان کهگیلویه و بویر احمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of the workload added on the health system due to unwanted pregnancies and Children born of these pregnancies in kohgiloyeh Boyrahmad province 2010-2011
برآوردی از حجم کار افزوده بر نظام سلامت ناشی از بارداری‌های ناخواسته و کودکان متولد شده از این بارداری ها در استان کهگیلویه و بویراحمد 1390 – 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Hydro-alcoholic Extract of Raspberry Fruit on Ovarian follicles and serum parameters in Poly Cystic Ovary Syndrome-Induced Rat
اثر عصاره هیدروالکلی میوه تمشک بر فولیکول‌های بافت تخمدانی و ویژگی‌های سرمی ‌در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القایی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Serum level of Triose Phosphate Isomerase in lung Cancer Patients
تعیین سطح سرمی‌تریوز فسفات ایزومراز در مبتلایان به سرطان ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long-term Effects of Dexamethasone on Reproductive Parameters in Male Mice
اثر بلند مدت داروی دگزامتازون بر پارامترهای تولیدمثلی در موش آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pomegranate Seed Oil on the Proliferation of Human Breast Cancer Cell Lines MCF-7 and MDA-MB468
تأثیر روغن دانه انار بر تکثیر رده‌های سلولی MCF-7 و MDA-MB468 سرطان پستان انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Non-:union: Fractures of the Clavicle Mid-shift Following the Use of Non-surgical Treatment on Patients Admitted to Poursina Hospital, 2010 - 2012
عوامل خطر عدم جوش خوردگی در شکستگی‌های میدشفت کلاویکل متعاقب استفاده از درمان غیرجراحی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت طی سال‌های 1389 تا 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 10 (2015-1)


Stage of Change in Calorie Balance Intake: Decisional Balance and Self–Efficacy Effective in Obese and Overweight Women
تغییر مراحل رفتاری در رژیم غذایی دریافت کالری متعادل: تأثیر سازه‌های موازنه تصمیم‌گیری و خودکارآمدی در زنان چاق یا دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of association between Polymorphism of CTLA-4 Exon 1 with Systemic Lupus Erythematosus
ارتباط پلی مورفیسم +49AG ژن CTLA-4 با بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of sinapic acid on memory retention in adult male Wistar rats
اثر اسید سیناپیک بر فرایند به یادآوری حافظه در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Determination of Drug Resistant of Candida species isolated from Hospital Acquired Infections
شناسایی و بررسی مقاومت دارویی گونه‌های بیماری‌زای کاندیدا جداسازی شده از عفونت‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the effect of Commiphora mukul on blood glucose and Serum lipid profile in diabetic rats
اثرات مقل ازرق بر میزان قندخون و نیم رخ های لیپیدی سرم در موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Analgesic effects of Clove Extracton Male Offspring of Surrey Female Miceduring Lactation
اثرات ضد دردی عصاره میخک بر روی زاده های نر حاصل از موش های ماده نژاد سوری در معرض آن در دوران شیردهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of diet containing Zataria multiflora leaves on anxiety behavior in rats
تأثیر رژیم غذایی حاوی برگ گیاه آویشن شیرازی بر رفتار اضطراب در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Food Intake and Bladder Cancer: A Case Control Study
تعیین ارتباط دریافت مواد و گروه‌های غذایی با سرطان مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Iron Folic Acid Supplementation and Dietary Iron Intake in High Schools Female Students
اثر مکمل فرفولیک و وضعیت دریافت آهن در برنامه غذایی دختران دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 9 (2014-12)


Determining the Relationship between Carrying School bags and Busculo skeletal Pains in 12-15 year old students
تعیین ارتباط حمل کیف مدرسه با دردهای اسکلتی-عضلانی در دانش آموزان 15-12 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Educational Program Based on Health Belief Model in Health Beliefs in AIDS Among Students
تأثیر برنامۀ آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در تغییر باورهای بهداشتی درخصوص ایدز در دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction and Evaluation of Nursing Ethics Questionnaire
ساخت و ارزیابی پرسشنامه اخلاق در حرفه پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of Development of Premature Children from 4 to 12 Months in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Admission Based on the ASQ Questionnaire
وضعیت تکامل کودکان نارس 4 تا12ماهه با سابقه بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بر اساس پرسش‌نامه ASQ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydro Alcoholic Extraction of Valeriana on Astrocyte Raphe Magnus in Adult Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل‌الطیب بر آستروسیت های رافه ماگنوس ساقه مغز موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of vitamin E and C in the Prevention of Neurotoxicity of Lead on Spatial Memory in Male Wistar rats
تأثیر ویتامینE وC در جلوگیری از سمیت عصبی سرب در حافظه فضایی موش صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of EBV Infection in HIV Positives Patients
فراوانی عفونت ویروس اپشتین بار در افراد آلوده به ویروس نقص ایمنی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Efficacy, Complications and Patient Satisfaction in Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) in Prone and Supine Position under Spinal Anesthesia
مقایسه میزان موفقیت، عوارض و رضایت‌مندی بیماران در جراحی نفرولیتوتریپسی پوستی، در وضعیت‌های سوپاین(طاقباز) و پرون(دمر) تحت بی حسی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Therapeutic Effect of 2% Topical Minoxidil with Rosemary Solution in the Treatment of Alopecia Areata on the Scalp
مقایسه اثر درمانی ماینوکسیدیل 2 درصد موضعی با محلول رزماری در درمان آلوپسی آرئاتا ناحیه سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 8 (2014-11)


Detection of EnteroinvasiveEscherichia coli by PCR technique in Children with Diarrhea
شناسایی‌ اشریشیاکلی مهاجم با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در کودکان مبتلا به اسهال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic and Anaerobic Exercises on Vaspin Level Plasma hormone Changes in Female Sprague Dawley Rats
تأثیر برنامه هوازی و بی‌هوازی بر تغییرات سطوح پلاسمایی هورمون واسپین در موش‌های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Microbial Quality of Water Used in the Dentistry Units
تعیین کیفیت میکروبی آب یونیت‌های دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Epidemiology of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burn Patients
الگوی حساسیت میکروبی و اپیدمیولوژی مولکولی پسودوموناس آئروژینوزا جدا ‏شده از بیماران سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Shisheh on the Hormonal Axis Hypothalamus - Pituitary - Thyroid function in adult male Wistar Rats
تأثیر شیشه بر محور هورمونی هیپوتالاموس‌ـ هیپوفیزـ تیروئید در موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant effects of magnesium in reducing oxidative stress by injected via an intraperitoneally carbon tetrachloride in the Wistar male adult rats.
اثرات آنتی‌اکسیدانی منیزیم در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از تزریق درون صفاقی تتراکلریدکربن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cranberry juice on bacteriuria and pyuria in spinal cord injured patient with neurogenic bladder
تأثیر مصرف آب‌میوه زغال اخته بر میزان باکتریوری و پیوری بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی با مثانه نوروژنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of short term TPP supplementation on aerobic and anaerobic power in girl soccer players
تأثیر مصرف کوتاه مدت تیامین پیرو فسفات بر توان هوازی و بی‌هوازی در دختران فوتبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 7 (2014-10)


Assessment of health consequences of occupational exposure to ultraviolet radiation in steel industry welders
ارزیابی پیامدهای بهداشتی مواجهه شغلی جوشکاران صنعت فولاد با پرتوهای ماوراء بنفش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the Quality of Life Based on Public Health, Social Support and Self Efficacy in Cardiovascular Patients
پیش‌بینی کیفیت زندگی براساس سلامت عمومی، حمایت اجتماعی و خودکار آمدی در بیماران قلبی ـ عروقی شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hypericum Perforatum Extract and 1 % Silver Sulfadiazine on Second Degree Burn Wound Healing in Male Rats
اثر عصاره علف چای و کرم سولفادیازین نقره 1 درصد بر بهبود زخم سوختگی درجه دو در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ethanol Extracts of Vitex on Histomorphological Placenta in the Rat Model
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه پنج انگشت بر هیستومورفولوژی جفت در مدل موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lactate Transporters Expression in Tumor of Balb/c Mice Bearing Breast Cancer after Endurance Training
بیان انتقال دهنده‌های لاکتات در تومور موش‌های بالب سی مبتلا به سرطان سینه متعاقب تمرین استقامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Apium graveolens hydroalcoholic Seed Extract on Sperm Parameters and Serum Testosterone Concentration in Mice
تأثیر عصاره هیدروالکلی دانه کرفس بر پارامترهای اسپرم و میزان هورمون تستوسترون در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Humanin on Spatial Memory Disorder Induced by Intraventricular Injection of Streptozotocin in Rats
تأثیر هومانین بر اختلال ایجاد شده در حافظه فضایی ناشی از تزریق داخل بطنی استرپتوزتوسین در رت‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of effect of zinc sulfate on wheezing after bronchiolitis in infants less than two years
عدم تأثیر تجویز سولفات روی بر خس‌خس پایدار پس از برونشیولیت در شیرخواران یک ماه تا بیست و چهارماه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of the Attachment-based Therapy, Dietary Therapy, and Combined Treatment Method on Weight Loss in Obese Adolescents of Yasuj High Schools
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی، رژیم درمانی و درمان ترکیبی بر کاهش وزن نوجوانان مبتلا به اختلال چاقی مقطع متوسطه شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 6 (2014-9)


The Correlation between Job Motivation and Organizational Citizenship Behavior of the Staff of Headquarters and Vice-chancellory Departments of Yasuj University of Medical Sciences
ارتباط بین انگیزش شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی و معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

چکیدهPsychological and Social factors Influencing the Violence Against Women, Nourabad, Fars
تعیین عوامل روانی و اجتماعی مؤثر بر خشونت علیه زنان در شهر نورآباد ممسنی ـ سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Exercise on Cardiorespiratory Function in Obese Children with Asthma in Different Moisture Levels
تأثیر ورزش بر عملکرد قلبی تنفسی پسران چاق مبتلا به آسم در رطوبت‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cucurbita pepo L. Fruit Pulp on Testis Histological Changes in Adult Rats
تأثیر گوشت میوه‌ گیاه کدو تنبل بر تغییرات بافتی بیضه در موش‌های صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Hydro Alcoholic Extract of Quercus Species on Lipid Peroxidation and Brain Histology Following Cerebral Ischemia in Rats
تأثیر عصاره الکلی جفت بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی و ساختار بافتی شکنج دندانه‌ای مغز متعاقب ایسکمی‌در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افزایش امید به زندگی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی
اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افزایش امید به زندگی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Insulin-like Growth Factor 1 on Nuclear Maturation of Germinal Vesicle Mouse Oocytes
تأثیر فاکتور رشد شبه انسولینی بر میزان بلوغ آزمایشگاهی تخمک ژرمینال وزیکول موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Therapeutic Effect of 2% Topical Minoxidil with Rosemary Solution in the Treatment of Alopecia Areata on the Scalp
مقایسه اثر درمانی ماینوکسیدیل 2 درصد موضعی با محلول رزماری در درمان آلوپسی آرئاتا ناحیه سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 5 (2014-8)


The Role of Religious Coping in Predicting Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis
نقش ابعاد مقابله مذهبی در پیش‌بینی ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anatomical Parameters Associated with Osteoarthritis of the Knee Joint
تعیین ارتباط پارامتر های آناتومیک مفصل زانو با بروز استئوآرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح استراحتی شاخص‌های التهاب کبدی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع 2
تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح استراحتی شاخص‌های التهاب کبدی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of angiotensin converting enzyme (ACE), D/I polymorphisms with recurrent pregnancy loss
تعیین ارتباط پلی‏مورفیسم D/I ژن آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) با سقط مکرر جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of two Different Doses of Propofol Infusion on Cardiovascular Responses in Patients Candidate for Nasal Septoplastic Surgery
اثر انفوزیون پروپوفول در دو دوز متفاوت بر پاسخ‌های قلبی ـ عروقی در بیماران کاندید جراحی سپتوپلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiological Evaluation Standards in the Radiology Department of Shahid Beheshti Hospital (RAH) YASUJ Based on Radiology standards in 92
وضعیت رعایت استانداردهای رادیولوژی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance of Urinary Tract Infection of Children Under 14 Years Admitted To The Pediatric Clinic of Imam Sajjad Hospital, 2012
تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی در عفونت مجاری ادراری کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده به درمانگاه اطفال و بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of refractive Errors Characteristics in Patients with Primary Hypertension in Shahrekord
شیوع ویژگی‌های اختلالات انکساری در بیماران مبتلا به فشارخون اولیه در شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Garlic (Allium sativum L.) Hydro Alcoholic Extract on Estrogen, Progesterone and Testosterone Levels in Rats Exposed to Cell Phone Radiation
تأثیر مصرف عصاره هیدروالکلی سیر بر میزان هورمون‌های استروژن، پروژسترون و تستوسترون در موش صحرایی در معرض امواج تلفن همراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 weeks Resistance Training on BDNF and TrkB in the Hippocampus of Adult Male Rats
تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پروتئینی نوروتروفین مشتق مغزی و گیرنده تیروزین کیناز B در هیپوکامپ رت‌های نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2014-7)


Molecular Identification of the colicin types in Escherichia coli in the Yasuj city
شناسایی مولکولی تیپ‌های کلی سین در سویه‌های اشریشیاکلی در شهرستان یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influencing Factors on Family Physician Retaining in Kohgilouye and Boyer Ahmad Province, Iran in 2009
عوامل مرتبط با ماندگاری پزشکان خانواده در محل ‌کار در استان کهگیلویه و بویراحمدـ سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Yasuj Landfill Leachate and its Impact on lawer Water Resource Quality (No.6 Tang‌konareh well)
تأثیر شیرابه محل دفن زباله‌های شهر یاسوج بر کیفیت منبع آبی پایین دست (چا‌ه‌ شماره 6 تنگ‌کناره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial resistance pattern of Escherichia coli isolated from patients with urinary tract infection (UTI) in Yasuj city during 1391-1392.
الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی اشرشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت‌های دستگاه ادراری در شهر یاسوج طی سال‌های 1392ـ1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Air Quality City of Kashan during 2012 Based on the Air Quality Index
تعیین کیفیت بهداشتی هوای شهر کاشان بر اساس شاخص کیفیت هوا در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Petroselinum crispum L. hydroalcoholic extract effects on pituitary- gonad axis in adult Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جعفری بر میزان سرمی‌هورمون‌های محور هیپوفیزـ گناد در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Petroselinum crispum L. hydroalcoholic extract effects on pituitary- gonad axis in adult Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جعفری بر میزان سرمی‌هورمون‌های محور هیپوفیزـ گناد در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Gestalt therapy on Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) symptoms on veterans of Yasuj city
اثر بخشی گشتالت درمانی به شیوه گروهی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Calendula officinalis Hydroalcoholic Extract on Blood sugar, LDL, HDL and Total cholesterol in Streptozotocin-induced Diabetic Adult male wistar Rats
تأثیر عصاره‌ هیدروالکلی گل همیشه بهار بر روی گلوکز، LDL، HDL و کلسترول تام خون در موش‌های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2014-6)


The Role of Guide Wire in Internal Urethratomy Under Direct Vision
نقش گایدوایر در تسهیل عمل یورتروتومی‌داخلی با دید مستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predict Resiliency Based On the Rate Of Emotional Intelligence In Public Organizations In Yasuj
پیش بینی تاب‌آوری بر اساس میزان هوش هیجانی در کارکنان ادرات دولتی شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination the Amount of Illegal Furazolidone Residues in Broilers in Ahvaz Abattoir by HPLC Method
تعیین مقدار داروی غیر مجاز فورازولیدون در جوجه‌های گوشتی در کشتارگاه اهواز به روش HPLC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Oral Contraceptives on the Quality of Life of Women Referred to Health Centers of Yasuj, Iran
تأثیر قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری بر کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یاسوج، سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Analysis of Gene Frequencies of TEM, CTX-M and SHV in Beta-Lactam Antibiotic-Resistant Strains of E. Coli Isolated from Urinary Tract Infections in Yasuj Hospitals
تعیین مولکولی فراوانی ژن‌های TEM، CTX-M و SHV در سویه‌های اشرشیاکولی مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام جدا شده از عفونت‌های ادراری بیمارستان‌های شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Awareness Amount of Nursing Students of Medical Sciences University of Bushehr about Ethic in Nursing Profession -2013
میزان آگاهی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر از اخلاق در حرفه پرستاری سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی فراوانی اشرشیا کلی‌های تولیدکننده بتالاکتاماز وسیع‌الطیف در کودکان بستری و سرپایی شهر یاسوج
ارزیابی فراوانی اشرشیا کلی‌های تولیدکننده بتالاکتاماز وسیع‌الطیف در کودکان بستری و سرپایی شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of gene rs2623047 polymorphism of human sulfatase1 in women with recurrent abortion compared with women with normal fertility
تعیین فراوانی پلی مورفیسم rs2623047ژن سولفاتاز 1 انسانی در زنان با سابقه سقط مکرر و مقایسه آن با زنان نرمال از نظر باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Morphine Dependency on Serum Levels of Trace Elements (Copper, Zinc, and Manganese) in Male Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2014-5)


A study of the relationship between emotional intelligence, academic achievement and depression among students of Medical sciences university of Yasuj,2012
ارتباط بین مؤلفههای هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی یاسوج ـ سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Salmonella contamination of eggs of native Kohgiluyeh va Boyerahmad using PCR1 techniques and the evaluation of drug resistance
تعیین آلودگی سالمونلایی تخم‌مرغ‌های بومی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تکنیک PCR و ارزیابی مقاومت دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formative Research to Study the Viewpoints, Attitudes and Driving Behaviors in Taxi Drivers of Yasuj: The First Step in Planning of an Intervention Based on Social Marketing Model
تعیین دیدگاه‌ها، نگرش و رفتارهای رانندگان تاکسی شهر یاسوج؛ گام اول در طراحی یک مداخله رفتاری مبتنی بر بازاریابی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression and Sub-clinical Markers of Multiple Sclerosis
افسردگی و نشانگرهای خرده بالینی مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Teucrium Orientale on Oxidative Stress marker and Liver Function Enzymes in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
اثر عصاره متانولی مریم نخودی شرقی بر شاخص تنش اکسایشی و سطح سرمی‌آنزیم‌های عملکردی کبد در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Protective Effects of Crocin Onembyo Developing Process in in Vitro Fertilization (IVF)in Cyclophosphamide Treated Mice
ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of High Intensity Interval Training and Common Continuous Training on Health-Related Quality of Life in Cardiac Patients with POST-CABG
تأثیر تمرین تناوبی با شدت زیاد و تمرین تداومی رایج بر کیفیت زندگی وابسته به تندرستی بیماران قلبی پس از عمل پیوند بای‌پس شریان کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of mexiletine effect on duration of sensory and motor block in spinal anesthesia with lidocaine
اثر پیش داروی مگزیلیتین روی مدت زمان بلوک حسی و حرکتی در بی‌حسی نخاعی با لیدوکائین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2014-4)


The Effectiveness of schema therapy in reduction of Early maladaptive schemas on PTSD Veterans Men
اثربخشی طرحواره درمانی در کاهش شدت فعالیت طرحواره های ناسازگار اولیه جانبازان مرد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rate of Marital Fidelity and Quality of Love in Divorce Applicants with and Without Marital Infidelity Precedent
میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mosquito Species diversity (Diptera: Culicidae) and larval habitat characteristics in
تنوع گونه‌ای پشه‌های کولیسیده وبررسی زیستگاه‌های لاروی در استان کهگیلویه و بویر احمد سال1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the antinociceptive effect of methanolic extract of Passiflora caerulea.L in adult male rat
اثر ضد دردی عصاره متانولی گیاه گل ساعت در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aloe Vera Extract Effect on Sperm Quality and Testicular Tissue of Rats Induced by Cadmium Chloride
اثرعصاره صبرزرد بر بافت بیضه موش‌های صحرایی القاء شده با کادمیوم کلراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Rat mesenchymal stem cells and its soluble factors on peripheral blood neutrophil function
اثر سلول بنیادی مزانشیمی ‌رت و فاکتورهای محلول ناشی از آن بر عملکرد نوتروفیل خون محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive Effects of Ethanolic Extract of Salvia aethiopis in NMRI Mice
اثر ضد دردی عصاره اتانولی بخش‌های هوایی گیاه مریم گلی پنبه‌ای در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of crocin on testes of adult cyclophosphamide treated mice
اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش‌های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Methanol Extracts of Different Parts of Three Thymus Species on Proliferation of Human Peripheral Blood Mononuclear Cells and HIV-1 Replication
تأثیر عصاره متانولی بخش‌های مختلف سه گونه آویشن بر روی تکثیر سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی انسان و همانندسازی ویروس نقص ایمنی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 11 (2014-2)


Predictive Power of Family Cohesion and Flexibility on Children’s’ Self - Esteem and Happiness in Female High School Students in Shiraz, Iran
تعیین قدرت پیش‌بینی کنندگی انسجام و انعطاف پذیری خانواده بر عزت نفس و شادکامی‌فرزندان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Some Nutrients and Adult Gliomas: A Case-Control Study of Adult Gliomas
تأثیر مصرف برخی ریز مغذی‌ها بر گلیومای بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Hepatoprotective Effects of Hydroalcoholic Extract of Green Pepper and Parsley on the Toxicity Induced by Carbon Tetrachloride in Rats
بررسی اثرات محافظت کبدی عصاره هیدروالکلی فلفل سبز و جعفری بر سمیت القاء شده به وسیله تتراکلریدکربن در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Side Effects of Intravenous Streptokinase in Different Age Groups Patients with Acute Myocardial Infarction
مقایسه عوارض جانبی استرپتوکیناز وریدی در گروه‌های سنی مختلف بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Two Species of Daphne, Betulin and Betulinic Acid on Alkaline Phosphatase Activity in Two Human Cancer Cell lines, K562 and MCF-7
تأثیر دو گونه دافنه، بتولین و بتولینیک اسید بر فعالیت آلکالین فسفاتاز در دو رده سلول سرطانیK562 وMCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Taxusbaccata leaves fractions on Trichomonasvaginalis growth in culture medium
تأثیر فراکسیون‌های عصاره سر شاخه‌های برگ‌دار گیاه سرخدار بر تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of soy milk on thickness of cerebral cortex and hippocampus in newborn ovariectomized rats
اثر شیر سویا بر ضخامت هیپوکامپ و قشر مخ در موش های صحرایی نوزاد بدون تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Royal Jelly on In-Vitro Cytotoxicity of K562 Cells and Peripheral Blood Mononuclear Cells
اثر ژل رویال بر میزان سلول کشی سلول های تک هسته‌ای خون محیطی و سلول سرطانی ردهK562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 10 (2014-1)


The Effect of Active Method of Problem Solving on Marital Conflicts in Yasuj, Iran
تأثیر روش فعال حل مسئله بر تعارضات زناشویی در شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth Factor and Laminin Effect with Muscular Fiber Sheath on Repairing of the Sciatica Nerve
اثر فاکتور رشد و لامینین همراه با پیوند غلاف فیبر عضله بر ترمیم عصب سیاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Peer-Mentoring Program on Nursing Students’ Clinical Environment Stressors
تأثیر اجرای برنامه پییر منتورینگ بر عوامل تنش زای محیط بالینی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance Pattern of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Personnel of Jahrom Hospitals in 2012
الگوی مقاومت آنتی‏بیوتیکی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از کارکنان بیمارستان‌های جهرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of SHV,TEM, CTX-M β lactamases Genes and Antibiotics Resistance Pattern of k.pneumoniae Isolates Collected from ICU Patients of Namazi Hospital, Shiraz, Iran
تشخیص مولکولی ژن‌های بتالاکتامازی blaCTX-M، blaTEM، blaSHV و بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه‌های بالینی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان نمازی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Zonisamide on Sex Hormones Level and Testis Histological Changes in Adult MaleRat
تأثیر داروی زونیسامید بر میزان هورمون‌های جنسی و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Serum Levels of Total IgE Antibody and Percent of Eosinophil Cells in Patients with Asthma Referred to Yasuj Mofatteh Clinic in 2013
ارتباط بین سطح سرم می‌آنتی‌ بادیIgE توتال و درصد سلول‌ های ائوزنوفیل با بیماری آسم در مراجعه کننده‌ گان به کلینیک شهید مفتح یاسوج در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Relationship between Dental Caries and Anthropometric Indices in 9-11-Year-old Primary School Children of Shiraz
تعیین ارتباط پوسیدگی‌های دندانی و شاخص‌های رشدی در کودکان 11ـ9 ساله دبستان‌های شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 9 (2013-12)


The Effect of Training on Coping with Stress, Anxiety and Depression among Patients with Special Diseases
تاًثیر آموزش شیوه های مقابله با استرس بر میزان استرس،اضطراب و افسردگی در بیماران خاص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Malaria situation in KOhgiloye and Boyerahmad province during 2001-2010
بررسی وضعیت مالاریا طی سال های 1389-1380 دراستان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic resistant pattern of methicillin resistant and sensitive Staphylococcus aureus isolated from patients durining 2009-2010, Ahvaz, Iran.
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین جدا شده از بیماران در بیمارستان‌های آموزشی اهواز طی سال ‌ای 1390-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of distribution pattern of the heavy metal concentrations in the potable network of Gachsaran by Geographical Information System (GIS)
تعیین الگوی توزیع غلظت فلزات سنگین در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر گچساران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The incidence of Common Allergens in Patients with Allergic Rhinitis Referred to Shahid Mofatteh Clinic, Yasuj, Iran
تعیین شیوع آلرژنهای شایع در افراد مبتلا به رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح یاسوج طی سال‌های 1391-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid Detection of Pseudomonas Aeruginosa by PCR Method Using Specific Primers of Quorum Sensing LasI gene
تشخیص سریع باکتری سودوموناس آئروژینوزا به روش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن LasI سیستم کروم سنسینگ باکتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Β-casein Nanoparticles on Bioavailability and Cellular Uptake of Platinum Complex as a Cancer Drug
اثر نانو ذرات بتاکازئینی بر دسترسی زیستی و جذب سلولی کمپلکس پلاتینی به عنوان داروی ضد سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Apoptotic Effects of Cell Wall and Cytoplasmic Extract from Saccharomyces cerevisiae on K562 Cell Line
ارزیابی اثرات آپوپتوتیک دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر رده سرطانی K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Essential Oil of Nigella sativa and Satureia hortensis on Promastigot Stage of Lishmania major
تأثیر اسانس‌های گیاهان مرزه و سیاه دانه بر روی فرم پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Stress Management Therapy on Happiness among Infertile Women
اثربخشی درمان مدیریت استرس(شناختی‌ـ رفتاری) بر شادکامی زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 8 (2013-5)


The importance of radiology in detection of complications associated with central venous catheter insertion: case report
اهمیت رادیولوژی در تعیین عوارض مربوط به کارگذاری کاتتر ورید مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Snacks Consumption among High School Students of Tehran during 2010-2011 Years
ارزیابی مصرف میان وعده در دانش آموزان دبیرستان‌های منطقه 8 تهران در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive-Behavioral Counseling on Anxiety and Aggression Women with Sexual Dysfunction
تأثیرمشاوره شناختی ـ رفتاری بر اضطراب و پرخاشگری زنان دارای اختلالات کنش جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pistacia Vera Oil on Pituitary Gonad Axis and Histological Testis Changes in Adult Male Rats
تأثیر تجربی روغن پسته خوراکی بر محور هیپوفیز ـ گناد و تغییرات بافت بیضه در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pistacia Vera Oil on Pituitary Gonad Axis and Histological Testis Changes in Adult Male Rats
تأثیر تجربی روغن پسته خوراکی بر محور هیپوفیز ـ گناد و تغییرات بافت بیضه در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of fetal weight according to femur length and abdominal circumference and compared with actual birth weigh
مقایسه وزن تخمینی جنین در سونوگرافی بر اساس دور شکم و طول فمور با وزن هنگام تولد در خانمهای باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Bordetella Pertussis, and Legionella Pneumophila in Patients with Pneumonia Diagnosis in Shahid Beheshti Hospital by Culture and Multiplex PCR
تعیین شیوع بوردتلا پرتوسیس و لژیونلا پنوموفیلا در بیماران با تشخیص پنومونیا در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به وسیله کشت و Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ocimum Basilicum Hydro Alcoholic Extract Against Pentylenetetrazole-Induced Seizure in Mice
اثرات ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه ریحان مدل حیوانی تشنج با پنتیلین تترازول در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Anti-Bacterial Activity of Root And Aerial Parts of Scrophularia Striata Bioss on Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus and Bacillus Cereus
خواص ضد ‌میکروبی ریشه و اندام هوایی گیاه گل میمونی سازویی علیه باکتری‌های اشریشیاکلی، باسیلوس‌سرئوس و استافیلوکوکوس‌اورئوس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Maturation and Embryo Development to blastocyst Mouse Germinal Vesicle Oocytes after Vitrification
میزان بلوغ و تکوین جنینی تخمک مرحله ژرمینال وزیکول موش به بلاستوسیست پس از انجماد شیشهای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 7 (2013-11)


The Study of Effects of Abscisic Acid (ABA) on Measure Serum Sex Hormones and Testis Tissue in Adult Male Rats
تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان هورمونهای جنسی سرم و بافت بیضه درموشهای صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of psychological debriefing and behavioral interventions on Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) symptoms on veterans of Yasuj city
اثر بخشی بازگویی روانشناختی و مداخلات رفتاری به شیوه گروهی بر علایم اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Authority Delegation in Boyerahmad Health Centers through Model to Combine Suggestions System and Delphi Method 2012
تفویض اختیار در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بویراحمد از طریق مدل ترکیبی نظام پیشنهادات و شیوه دلفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Prevalence of Parasitic Infection in Lupus Erythematosus Patients in Ahvaz City in 2011-2012
تعیین شیوع بیماری‌های انگلی روده‌ای در مبتلایان به بیماری لوپوس اریتماتوزیس در شهر اهواز در سال 1391-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The diagnostic value of the lactate concentration in the vaginal fluid for diagnosis of premature rupture of membranes
اعتبار سنجی غلظت لاکتات ترشحات واژینال در تشخیص پارگی زودرس پرده‌های جنینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and genotyping of Acanthamoeba spp. from recreational soil of parks in Tehran, Iran
جداسازی و تعیین ژنوتیپهای آکانتامباهای جدا شده از خاک پارکهای تفریحی سال1390تهران‌ـ ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surface Markers Expression in the Mesenchymal Stem Cells Derived from Bone Marrow
بیان مارکرهای سطحی در سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Flexibility Exercise and Supplement Vitamin B6 on Primary Dysmenorrhea in Female Non-Athletes
اثر تمرین انعطاف‌پذیری و مصرف ویتامینB6 برعلایم جسمی و روانی دیسمنوره اولیه دختران غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 6 (2013-10)


Increasing the Usage of Personal Protective Equipments in Constructing Subway Stations: An Application of Social Marketing Model
افزایش استفاده از وسایل ایمنی و حفاظت فردی در ایستگاه‌های در حال ساخت مترو: کاربردی از الگوی بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypolipidemic effects of hydroalcoholic extract from walnut male flowers on diabetic rats
اثرات هیپولیپیدمیک عصاره هیدروالکلی گل نر گردو در موش‌های دیابتی شده نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 weeks aerobic exercise and yoga on primary dismenorrhea
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و یوگا بر دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cinnamon Extract on Cerebellum Histomorphometry in Diabetic Rats’ Fetus
ارزیابی اثرات عصاره دارچین بر تغییرات هیستومورفومتری مخچه جنین موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preservative effects of Aspirin on Human Hemoglobin glycation in Diabetic Condition
اثر محافظتی آسپرین بر تخریب ناشی از گلایکیشن در هموگلوبین انسانی در شرایط دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects Of Anethum graveolens L. Etheric Fraction Of Ethanol And Aqueous Seeds Extracts On Sex Hormones And Histomorphometrical Changes Of Female Rat Reproductive System
تأثیر فراکسیون اتری عصاره الکلی و آبی بذرگیاه شوید بر هورمون‌های جنسی و تغییرات هیستومورفومتریک دستگاه تناسلی موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Therapeutic Exercise and Hydrotherapy on Pain Severity and Knee Range of Motion in Patients with Hemophilia: A Randomized Controlled Trial
مقایسه تأثیر حرکت درمانی در خشکی و آب بر شدت درد و دامنه حرکتی زانو در بیماران هموفیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intraoperative Administration of Magnesium Sulfate on Post-Operative Pain of Inguinal Herniorrhaphy under General Anesthesia
اثر تزریق سولفات منیزیوم حین عمل، بر درد بعد از جراحی فتق اینگوینال تحت بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 5 (2013-9)


Comparison of Classic vs. Role plays Teaching Methods on the Menstrual Hygiene Behavior of Secondary School Girls in Iran
مقایسه تأثیر دو روش آموزش ایفای نقش و کلاسیک در زمینه بهداشت قاعدگی بر رفتار دختران مدارس راهنمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Blood Groups(ABO) between Symptomatic & Asymptomatic Human Leishmania Infantum Infection in Human
تعیین ارتباط ‌گروه‌های خونی با لیشمانیوز احشایی علامت‌دار و بدون علامت ناشی از لیشمانیا اینفانتوم در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity of Dorema auchri, Achillea millefolium and Artemisia aucheri by Artemia
سمیت سلولی بیلهر، بومادران و درمنه کوهی با استفاده از آزمون کشندگی آرتمیا اورمیانا میگوی آب شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic analysis of Neuraminidase gene of avian influenza H5N1 subtype detected in Iran in 1390(2011)
آنالیز فیلوژنتیک ژن نورآمینیداز ویروس آنفلوانزای پرندگان زیرتیپ H5N1 شناسایی شده در ایران در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of Self-regulation couple therapy on marital intimacy among infertile women
تعیین اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خودتنظیمی‌بر افزایش صمیمیت زناشویی زوجین نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy of Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy with Prolonged Exposure Therapy on the Trauma impact symptoms in Veterans Suffering from Chronic PTSD
مقایسه اثربخشی‌روش درمانی‌حساسیت زدایی‌از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد با مواجهه درمانی‌طولانی‌مدت بر نشانه های‌تأثیر واقعه رزمندگان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparsion Efficasy of Ear Pyelogram versus Dye Contract Pyelogram in PCNL
مقایسه کارایی هوا و ماده حاجب جهت انجام عمل پرکوتانئوس نفرولیتوتریپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effective impacts of Angi- Pars on Expression of Some CXC Chemokines Group in STZ-Induced Diabetic Rats
اثرات آنژی پارس بر بیان برخی کموکین های گروه CXC مؤثر در موش صحرایی دیابتیک شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2013-8)


Frequency of Anti- Toxoplasma Antibodies in Midwifery and Nursing Students of Abadan Islamic AzadUniversity Students in 2011
تعیین فراوانی آنتی‌بادی‌های ضد توکسوپلاسما در دختران دانشجوی رشته مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی‌آبادان در سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors of Pediatric Urolithiasis in Children under 14 years old that Refer to pediatric and urologic Medical Center of Yasuj at 2010
عوامل مؤثر در بروز سنگ ادراری در کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده به کلینیک کودکان و ارولوژی شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation between Defined Daily Doses of Antibiotics with the Antimicrobial Resistance of Microorganisms Separated from Patients with Nosocomial Infections
ارتباط بین میزان دوز معین روزانه آنتی‌بیوتیک‌ها با الگوی مقاومت میکروارگانیزم‌های جدا شده از بیماران دچار عفونت بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation between Defined Daily Doses of Antibiotics with the Antimicrobial Resistance of Microorganisms Separated from Patients with Nosocomial Infections
ارتباط بین میزان دوز معین روزانه آنتی‌بیوتیک‌ها با الگوی مقاومت میکروارگانیزم‌های جدا شده از بیماران دچار عفونت بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and Reliability of the Farsi Version of the Individual Strength Questionnaire Checklist in the Iranian Working Population
مطالعه روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست توانایی فردی در جمعیت کاری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aqua Extract of Saffron with Resistance Training on Glycemic Indexes of Streptozotocin Induced Diabetic Rats
اثر مصرف عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بر شاخص های گلایسمیک موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fenugreek Seed Extract (Trigonella Foenum-graecum) on Brachial Region of the Spinal Cord of an 18-Day Old Rat Offspring with Diabetes
اثر عصاره دانه گیاه شنبلیله بر تغییرات ناحیه بازویی نخاع شوکی جنین 18 روزه موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interaction of Hydroalcoholic Extract of Ginger Rhizome (Zingiber officinale) and Adrenergic System on the Mechanical Activity of Isolated Trachea of a Male Rat
اثر برهم کنشی عصاره هیدروالکلی ریزوم گیاه زنجبیل و سیستم آدرنرژیک بر فعالیت مکانیکی نای ایزوله موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Adenoidectomy and Adenotonsillectomy’ effect on Changes in Symptoms of Chronic Rhinosinusitis
مقایسه تأثیر آدنوئیدکتومی ‌با آدنوتانسیلکتومی‌ در تغییر علایم رینوسینوزیت مزمن کودکان زیر 14 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2013-7)


Evaluation of Cytotoxicity of Sagebrush Plain Extract on Human Breast Cancer MCF7 Cells
ارزیابی سمیت سلولی عصاره متانولی درمنه دشتی بر رده سلول سرطان سینه انسانی MCF7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Package on Nutritional Knowledge and Behavior toward the Coping with Complication and Supplement Consumption
تأثیر بسته آموزشی تغذیه بر آگاهی و رفتارهای تغذیه‌ای زنان باردار در مقابله با مشکلات دوران بارداری و مصرف مکمل‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Antioxidant Properties of Vitamins E, C and Copper in the Prevention of Molybdenum Toxicity in Rabbits
مقایسه اثر آنتی‌اکسیدانی مس و ویتامین‌های E و C در پیشگیری از مسمومیت با مولیبدن در خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Aflatoxin B1 production by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus under various conditions of temperature, light and pH
مقایسه میزان آفلاتوکسین (ب1) تولید شده به وسیله دو قارچ آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تحت شرایط مختلف دما، نور و pH
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Scrophularia striata Extracts on Wound Healing of Mice
تأثیر عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر فرآیند التیام زخم پوستی موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Dextran from Sugar Cane Molasses by Leuconostoc mesenteroides
تولید دکستران از ملاس نیشکر با استفاده از باکتری لوکونوستوک مزانتروئیدس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Crystal Meth on Anxiety Related Behavior in Male Rats
اثر ماده مخدر شیشه روی رفتار های مرتبط با اضطراب در رت های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Histamine on Dendritic Cells Pulsed with Myelin Proteins and Autologous T Cell Response in Vitro
اثر هیستامین بر سلول‌های دندریتیک پالس شده با پروتئین بازی میلین و پاسخ سلول‌های T اتولوگ در شرایط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2013-5)


Risperidone Side effect in a Child with Autism and Suspected Dysphagia
گزارش یک مورد عارضه دارویی ریسپریدون در کودک مبتلا به اوتیسم و شک به اختلال بلع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing Appropriateness criteria for MRI of Low Back Pain(LBP) using Rand Appropriateness Method (RAM)
تعیین معیارهای مناسبت تجویز ام‌آرآی برای ضایعات مهره های کمری با استفاده از روش مناسبت رند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Antioxidant capacities and Total Phenolic Contents of beech and oak Barks
ارزیابی میزان فنل و فلاونوئید تام و فعالیت آنتی‌اکسیدانی پوست درختان راش و بلوط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Attention Deficit in Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder
تعیین نقص توجه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Locus Of Control And General Self-Efficacy In Students Of Isfahan University Of Medical Sciences
جایگاه مهار و خودکارآمدی عمومی‌دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Jaft Aqueous Extract and Silver Sulfadiazine on Burn Healing in Male Rat
مقایسه اثر عصاره آبی جفت بلوط و سیلور سولفادیازین بر ترمیم زخم سوختگی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Food Insecurity and some Associated Socioeconomic Factors Among Women with Metabolic Syndrome Referred to Clinics of Shiraz University of Medical Sciences
نا امنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر در زنان مبتلا به سندروم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fiberoptic Bronchoscopy in Diagnosis of Pleural Malignancy
کارایی برونکوسکوپی فایبراپتیک در تشخیص بدخیمی‌پلور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2013-4)


Polymorphism in CCR4 Gene (1014 C/T) in Patients with Breast Carcinoma from the South of Iran
پلی مورفیسم 1014 C/T ژن گیرنده کموکاینی شماره 4 در بیماران مبتلا به کارسینومای سینه در منطقه جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of a Patient with Leptospirosis
گزارش یک مورد بیمار مبتلا به لپتوسپیروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of rotavirus in children hospitalized with acute gastroenteritis in Imam Sajjad Hospital of Yasuj, 2011
تعیین شیوع روتاویروس در کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد بستری شده در بیمارستان امام سجاد (ع) شهریاسوج ـ 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Intrahippocampus Injection of Almond oil on Passive Avoidance Learning and Memory in Adult Male Rat
اثر تزریق داخل هیپوکامپی روغن بادام بر حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Atorvastatin on the Pancreatic Tissue of Male Rats
تأثیر مصرف داروی آتورواستاتین بر بافت پانکراس موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial activity of chamomile (Matricaria chamomilla L.) and feverfew (Tanacetum parthenium L.)
اثر ضد میکروبی اسانس گیاهان دارویی بابونه آلمانی و بابونه کبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Bumble Bee Venom in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome, the Relationship Between Tissue Factor Affecting the Level of TNFα in the Wistar Rat Model
اثر زهر زنبور عسل بر درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک از رابطه تأثیر بر میزان فاکتور بافتی TNFα در مدل رت نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 12-Week Pilates Trainning on EDSS in Women Suffering fromMultiple Sclerosis
تأثیر12 هفته تمرین پیلاتس بر ناتوانی جسمانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy and Adverse Effects of Tramadol and Sodum Diclofenac with pethedine in the Treatment of Renal Colic
مقایسه اثر بخشی ترامادل هیدروکلراید و دیکلوفناک سدیم با پتدین بر کاهش درد ناشی از رنال کولیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 6 (2013-2)


Accuracy of Physical Examination in Distinguish Pathologic Murmur of non Pathologic
مقایسه ارزیابی دقت معاینه بالینی فوق تخصص نوزادان با فوق تخصص قلب کودکان در تشخیص سوفل قلبی پاتولوژیک از غیر پاتولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Ammoniphillus as Probiotic in Spinach Cane for Oxalate Reduction
استفاده از باکتری آمونیفیلوس اگزالاتیکوس به عنوان پروبیوتیک در صنایع کنسروسازی اسفناج به منظور کاهش اگزالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vivo and in Vitro Antioxidant Activity of Hydro-Alcoholic Extract of Pistacia Atlantica
فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی میوه بنه به صورت برون‌تنی و درون‌تنی در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Y Chromosome Microdeletion in AZF Region in Infertile Males of Isfahan Population
تعیین فراوانی حذف های کوچک ناحیه AZF کروموزم Y مردان نابارور در جمعیت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiographic Findings and Serological Tests for Diagnosis of Helicobacter Pylori Infection in Dyspeptic Patients
مقایسه یافته‌های رادیوگرافی بلع باریم و تست سرولوژی در بیماران دیس پپتیک از نظر تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on Irrational Beliefs and Emotions Associated with the Sexual Desire of Infertile Women
ارتباط عاطفه خودآگاه و عقاید غیرمنطقی با تمایلات جنسی زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Of Omega-3 Supplementation And Aerobic Exercise On Cardiovascular Risk Factors Lipid Profile Of Men Elderly
تأثیر مصرف مکمل امگا 3 و تمرین هوازی بر عوامل خطرزای قلبی‌ـ عروقی نیمرخ لیپیدی مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ethanolic Extract of Cydonia Oblonga Seed on the Healing of Second-Degree Burn Wounds
تأثیر عصاره‌ دانه به بر بهبود زخم سوختگی درجه دو در موش بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction Of An Optimized Lentiviral Vector Containing Pdx-1 Gene For Transduction Of Stem Cells Towards Gene Therapy Diabetes Type 1
ساخت یک سازه بهینه شده لنتی ویروسی نوترکیب حاوی ژن pdx-1 برای انتقال ژن به سلول‌های بنیادی در راستای ژن درمانی دیابت نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Radiofrequency Bipolar Cautery for Tonsillectomy Use
مقایسه اثر رادیوفرکوئنسی در برابر استفاده از کوتری Bipolar در تانسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 5 (2012-12)


Comparison of Ccognitive Ffunctions of Ppatients with Ssubstance Ddependency and Nnormal Ppeople in WAIS Ssubscales
مقایسه عملکرد شناختی افراد مبتلا به اعتیاد و افراد عادی در آزمون هوش وکسلر بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of 8 Eight Weeks Resistance Versus Endurance Training on Lipocalin-2 level in Non-Athlete Male Students
تأثیر 8 هفته تمرینات استقامتیی و قدرتیی بر سطح لیپوکالین2 در دانشجویان پسر غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Juglans Regia Leaves Ethanolic Extract on Changes of Spinal Cord Lumbo-Sacral Region in Diabetic Rats Fetus
اثر عصاره ی برگ گردو بر تغییرات ناحیه کمری‌‌ـ خاجی نخاع شوکی جنین موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Success Rate of a Modified Underlay Myringoplasty Technique
تعیین میزان موفقیت میرنگوپلاستی با تکنیک قرار دادن فاشیا تمپورالیس در لترال به مخاط لوله اوستاش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Taraxacum Officinale Hydro Alcoholic Extract on the Blood Cell Counts in Mice
تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه قاصدک بر تعداد سلول‌های خونی در موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Cool Intense Pulsed Light (CIPL) on Hair Removal of Chin Area in Hirsute Women
تأثیر نور تشدید یافته پالسی سرد(CIPL) بر موزدایی ناحیه چانه در زنان هیرسوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Effect of Teucrium polium and Zingiber officinale Extracts on Clinical isolates of Candida Species
اثر ضد قارچی عصاره های مریم نخودی و زنجبیل بر روی جدایه‌های بالینی کاندیدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotyping of Hepatitis B Virus in HBsAg Positive Individuals Referred to the Health Centers of Shahrekord, Iran
تعیین ژنوتیپ‌های ویروس هپاتیت B در افراد با آنتی ژن سطحی مثبت مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exercise on Ovarian Androgens and Body Composition of Women with Polycystic Ovary Syndrome
تأثیر دوازده هفته فعالیت ورزشی هوازی بر آندروژن‌های تخمدانی و ترکیب بدن زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Effects of Teak Cream on Striae gravidarum
تعیین تأثیر کرم ساج بر استریای بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Orem’s Self-Care Model on Quality Of Life of Patients with Hypothyroid Goiter
تأثیر الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به گواتر کم کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2012-10)


اثر بازدارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله
اثر بازدارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Relationship between Family Communication Patterns and Self Concept with Coping Styles in Male and Female Students
مقایسه رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و متغیر خود پنداره با سبک‌های مقابله‌ای در دانشجویان دختر و پسر مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparsion of Oxidative Stress Index and Plasma Antioxidant Capacity among Female Handball atheletes and Non Athlete Females
مقایسه شاخص استرس اکسیداتیو و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در دختران ورزشکار هندبالیست و دختران غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Spirituality with the Pain and Quality of Life in Patients with HIV/AIDS
تعیین ارتباط معنویت با احساس رنج و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Of Increasing Blood Flow Rate During Hemodialysis On Sleep Disorder Induced By Uremic Pruritus
تأثیر افزایش سرعت جریان خون حین همودیالیز بر اختلال خواب ناشی از خارش اورمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival, Fertilization and Developmental Rates of Cryotop-Vitrified Oocyte and Embryo Using Low Concentrated Cryoprotectants
میزان بقاء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه‌ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت‌های اندک ضدیخ درمحلول انجمادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Green Space and Mental Health
بررسی رابطه فضای سبز با سلامت روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Acute Consumption of a Sport Drink on Athletic Performance in Student Athletes
تأثیر مصرف کوتاه مدت یک نوشیدنی ورزشی بر عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect Of Aqueous And Hydroalcoholic Extract Of Beberis Vulgaris On Insulin Secretion From Islets Of Langerhans Isolated From Male Mice
تجویز عصاره آبی و آبی الکلی گیاه زرشک بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education on Health-Promoting Behaviors at the First Six Weeks Post-delivery on the Quality of Life of Primiparous Women
تأثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2012-8)


A Case Report of Schwannoma Presenting as Sciatica
گزارش یک مورد شوانوم با تظاهر درد سیاتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Acute Poisoning Hospital admission in Shahid Beheshti Hospital of Yasuj, 2008
علل مسمومیت‌های حاد منجر به بستری در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج ـ1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Streptococcus Pneumoniae, Haemophilus Influenzae and Moraxella Catarrhalis in Adenoid Tissues of Children with Adenoid Hypertrophy
شیوع استرپتوکوکوس پنومونیه، هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارالیس در بافت آدنوئید کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of Isolated Hydatid Cyst from Slaughtered Livestock in Yasuj Industrial Slaughterhouse by PCR-RFLP
تعیین مشخصات کیست‌های هیداتید جدا شده از دام های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شهر یاسوج به روش PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of Vaginal Candidiasis by Ethanolic Extract of Propolis in Rabbit
درمان کاندیدیازیس واژنی تجربی در خرگوش به کمک عصاره اتانولی بره موم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive Emotion Regulation Strategies among Left and Right –Handed Students: Gender and Month of Birth
مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان دردانش آموزان راست برتر و چپ برتر، جنسیت و ماه تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Alcoholic Extract of Walnut on the Testis Tissue of Adult Male Rats
اثر عصاره الکلی مغز گردو بر روی بافت بیضه در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Morphine Sensitization on Α- Camkii and Β- Camkii Gene Expression in Right and Left Lobes of Dorsal Hippocampus of Male Rats
اثر حساس‌سازی به مرفین بر بیان ژن‌های کیناز وابسته به کلسیم و کالمودولین II آلفا و بتا در لوب‌های راست و چپ هیپوکامپ پشتی رت‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Body Image with Psychological Distress in Women with Breast Cancer
رابطه تن انگاره با درماندگی روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitamin D Suppository on Atrophic Vaginal Mucosa in Menopausal Women
تأثیر شیاف ویتامین D بر آتروفی واژن در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2012-6)


Report Hydatid Cyst Renal in Patient 9 Old Years
گزارش یک مورد کیست هیداتیک کلیوی در بیمار 9 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Sudden Death Due to H1N1 Influenza in a Three Year-Old Child in Yasuj-2009
گزارش یک مورد مرگ نادر ناشی از آنفلوانزای نوع H1N1 در یک کودک سه ساله در شهر یاسوج ـ 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of Helicobacter Pylori and its Related Factors Among the Students of Islamic Azad University of Gachsaran
سرواپیدمیولوژی عفونت هلیکوباکترپیلوری و عوامل مرتبط با آن دردانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌گچساران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Standard Culture Method and Polymerase Chain Reaction in Diagnosis of Listeria Monocytogenes in Pregnant Women
مقایسه روش‌های کشت استاندارد و مولکولی برای تشخیص لیستریا منوسیتوژنز در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aloe Vera Extract on Testicular Tissue of Embryo of Diabetic Rats
اثر عصاره صبر زرد بر بافت بیضه جنین موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between Periodontal Disease during Pregnancy and Low Birth Weight and Preterm Delivery
ارتباط بیماری پریودنتال در دوران حاملگی با زایمان زودرس و وزن کم نوزادان هنگام تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydrophilic Extract of Alhagi Maurorum on Ethylene Glycol-Induced Renal Stone in Male Wistar Rats
تأثیر عصاره آبی گیاه خاراشتر بر سنگ اگزالات کلسیم در کلیه موش صحرایی نر نژاد ویستار دریافت کننده اتیلن گلیکول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education on the Weight Self-Efficacy lifestyle among Adolescent Girls with Overweight and Obesity
تأثیر آموزش مبتنی بر خودکارآمدی در ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای و کنترل وزن در دختران نوجوان دارای اضافه وزن و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Efficacy of Ketamine-xylazine Anesthesia with Tramadol
مقایسه اثرات بیهوشی کتامین زایلازین با ترامادول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Helicobacter pylori Colonization on Parietal Cells Alteration in Rat Stomach
تأثیر کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری بر تغییرات سلول‌ها‌ی پاریتال در معده موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Comparison Between Sexual Function of Menopausal Women Before and After Using Ginkgo Biloba Capsules
مقایسه عملکرد جنسی زنان یائسه، قبل و بعد از مصرف خوراکی کپسول جینکو بیلوبا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Frequency of Post-Extubation Stridor Using Cuffed versus Uncuffed Tracheal Tubes in 4-6 Year-old Children
مقایسه فراوانی نسبی استریدور بعد از اکستوباسیون با استفاده از لوله تراشه کافدار و لوله تراشه بدون کاف در اطفال 6-4 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2012-4)


Coparative efficacy of Indomethacin and Magnesium Sulfate in management of Preterm Labor
مقایسه تأثیر ایندومتاسین وسولفات منیزیوم در تأخیر زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Effect of Quercus Infectoria Gall (Oak) on Saprolegnia Fungi
اثر ضد قارچی عصاره هیدروالکلی جفت گیاه بلوط بر روی قارچ ساپرولگنیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activities of Thymus Denaensis, Jaft and Hydro-Alcoholic Extract of Green hull Pistacia Atlantica on Listeria Monocytogenes
اثر ضد میکروبی عصاره‌های هیدروالکلی جَفت، سرشاخه آویشن دنایی و پوسته سبز پسته وحشی علیه لیستریا مونوسیتوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد و طحال سگ های مبتلا به لیشمانیوز احشایی ناشی از لیشمانیا اینفانتوم
تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد و طحال سگ های مبتلا به لیشمانیوز احشایی ناشی از لیشمانیا اینفانتوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Boiled Dill (Anethum graveolens) Seeds on the Long Active Phase and Labor Pain Intensity
تأثیر دم کرده خوراکی تخم شوید بر طول فاز فعال و شدت درد زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of the Recommended Eight- weeks sports-for-all Program on Physical Fitness and General Health of Male Employees
تأثیر هشت هفتهالگوی ورزش همگانیبر آمادگیجسمانی وسلامت عمومی‌کارمندان مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of Facial Expression of Emotion in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder and Average People
مقایسه بازشناسی بیان چهره‌ای هیجان در افراد مبتلا به وسواس فکری ـ عملی و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparitive efficacy of Cognitive – Behavior Therapy and Teasdale Mindfulness-Based Cognitive Therapy of Infertile Depressed Women’s Rumination
مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی‌ـ رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل بر نشخوار فکری زنان نابارور افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Effect of Subcutaneous Injection of Bupivacaine (Marcaine) for Pain Relief after Cesarean
تعیین تأثیر تزریق زیر جلدی بوپیواکایین)مارکائین) در کاهش درد پس از سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Omega-3 with Topical Steroid on the Treatment of Psoriasis
مقایسه اثر امگا 3 به همراه کورتیکو استروئید موضعی بر بهبودی پسوریازیسThe
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 6 (2012-2)


The Effects of Life Skills Training on Marital Satisfaction of Married Women: A Case Study in Dogonbadan, Iran
تعیین تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی زنان متأهل و شاغل شهر دوگنبدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Maladjustment Indicators Using Machover Draw-A-Person Test and Behavioral Disorders in Orphans versus Non -Orphan
مقایسه شاخص‌های ناسازگاری بر اساس آزمون ترسیم آدمک مک آور و میزان اختلالات رفتاری در کودکان بی‌سرپرست و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Status of the Elderly People of Yasouj, Iran, 2008
وضعیت سلامت سالمندان شهر یاسوج در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydrophilic Extract of Allium Jesdianum on Ethylene Glycol-Induced Renal Stone in Male Wistar Rats
تأثیرعصاره آبی بن سرخ بر پیشگیری از سنگ کلیه ناشی از اتیلن گلیکول در موش نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Combined Selective Aerobic Moderate Intensity Exercises and Soya Intake on Serum Lipids and Obesity in Obese Postmenopausal Women
اثر ترکیبی تمرینات منتخب هوازی شدت متوسط، کوتاه مدت و مصرف سویا بر لیپیدهای سرم و چاقی زنان یائسه چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of Visceral leishmaniasis in Reservoir Host (dogs) and Determination of Agent by PCR in Boyer-Ahmad District, Iran
مشخصات لیشمانیوز احشایی در مخازن حیوانی(سگ) شهرستان بویراحمد و تعیین نوع انگل با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Subchronic Administration of the Aqueous and Hydro-alcoholic Extracts of Crocus sativus from Estahbanat, Fars Province, on Mice
اثر تجویز تحت مزمن عصاره های آبی و هیدروالکلی زعفران استهبانات فارس در تست شنا در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histidine Neuroprotective Effect on CA1 Region of Rat Hippocampus Following Transient Brain Ischemia
اثر محافظت نورونی هیستیدین بر سلول های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحرایی متعاقب انسداد موقت شریان مغزی میانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Acupressure at Two GB-21 and SP-6 Points on the Pain Severity of Active Phase of Delivery among Primiparous Women
مقایسه تأثیر طب فشاری یک مرحله‌ای در دو نقطه کیسه صفرای 21 و 6 طحالی بر شدت درد فاز فعال زایمان در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Gestalt Therapy and Cognitive Therapy on Improvement of Life Quality of War Veterans
اثر بخشی گشتالت درمانی و شناخت درمانی بر بهبود کیفیت زندگی جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 5 (2011-12)


The Effect of Peer Assisted Learning on Clinical Reasoning in Students of Medicine in Clerkship and Internship Phases in Urology Ward of Yasuj Shahid Beheshti Hospital
تأثیر آموزش همتایان بر استدلال بالینی دانشجویان پزشکی مقاطع کارآموزی و کارورزی در بخش اورولوژی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Emotional Intelligence (EI) Items Education on Job Related Stress in Physicians and Nurses who Work in Intensive Care Units
تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر استرس و اضطراب پزشکان و پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Endurance Exercises on Mood Disorders (Depression & Mania) in Male Students of Yasouj, Iran
تأثیر تمرین های استقامتی بر اختلالات خلقی دانش آموزان پسر شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant Properties of Vegetables Consumed in Yasuj, Iran
ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و میزان فنل تام برخی ازسبزیجات مصرفی شهریاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cinnamon Extract on Serum Proteins Levels of Male Balb/c Mice
تأثیر عصاره دارچین بر روی سطوح اجزای پروتئینی سرم خون در موش نژاد بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exercise on the Total Number of Blood Leukocytes and Platelets of the Athletes in Cold, Warm and Normal Temperature Conditions
تأثیر فعالیت ورزشی در شرایط دمایی سرد، گرم و طبیعی بر تعداد لکوسیت‌‌ها و پلاکت‌های خون ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Antifungal effect of Licorice Root, Althoca Officinalis Extracts and Ketoconazole on Malassezia Furfur
مقایسه اثر ضد قارچی عصاره ریشه شیرین‌بیان، گیاه ختمی ‌و کتوکونازول بر مالاسزیا فورفور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predictive Role of Demographical, Psychological and Disease Characteristics Factors on Quality of Life in Patients with Type II Diabetes
نقش عوامل جمعیت شناختی، روانشناختی و خصوصیات بیماری در پیش‌بینی کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phytochemical Properties of Mentha longifolia L. Essential Oil and its Antimicrobial Effects on Staphylococcus Aureus
تعیین ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس پونه کوهی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Knowledge and Practice of Hypertension Patients in Boyer Ahmad City in 2008
ارزیابی آگاهی و عملکرد بیماران مبتلا به فشار خون بالا در شهرستان بویر احمد، سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2011-10)


Efficacy of HRF in COD Removal from Secondary Effluent of Yasuj Municipal Wastewater
کارایی صافی درشت دانه افقی در کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Ambient Particulate Matters Pollutant and Spontaneous Abortion of the First Trimester of Pregnancy in Tehran
ارتباط بین ذرات معلق موجود در هوای شهر تهران و سقط خود به خودی سه ماهه اول بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitamin C Vaginal Tablets on Amsel Criterion in Patients with Bacterial Vaginosis
تأثیرقرص واژینال ویتامینc بر معیار امسل در افراد مبتلا به واژینوز باکتریال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Interleukin -18 Gene Polymorphisms and Serum Level in Patients with Preeclampsia
پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 18 و میزان سطح سرمی‌آن در بیماران مبتلا به بیماری پره اکلامپسی و مقایسه آن با افراد نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Arian 101 Lithotriptor in Treatment of Renal and Upper Ureteral Stones
کارآیی سنگ شکن ضربه‌ای برون اندامی آریان101 در درمان سنگ های کلیه و حالب فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Maturation and Fertilization of Cryopreserved Germinal Vesicle Stage Oocytes in NMRI Mice, Using Ethylene Glycol and DMSO
بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک ژرمینال وزیکول پس از انجماد شیشه‌ای با استفاده ازضد یخ اتیلن گلیکول و دی‏متیل سولفوکساید در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Catechin on Fungal Biofilm Formation of Standard Susceptible and Resistant Strains of Candida albicans
ارزیابی اثر کاتچین بر تشکیل بیوفیلم قارچی سویه های استاندارد حساس و مقاوم کاندیدا آلبیکنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive Effects of Electroconvulsive Therapy in Patients with Major Depressive, Bipolar and Schizophrenia Disorders
اثرات شناختی درمان تشنج برقی در بین بیماران مبتلا به اختلالات افسردگی، دوقطبی و اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of C-peptide on Cognitive Dysfunction and Neuronal Apoptosis Caused by beta amyloid 1-42 in Diabetic Rats
اثر پپتیدC بر اختلال حافظه و آپوپتوز نورونی ناشی از بتا آمیلوئید در موش‌های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive – Behavioral Stress Management on Symptoms of Patients with Irritable Bowel Syndrome
اثر بخشی درمان شناختی ـ رفتاری مدیریت استرس بر شدت علایم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2011-8)


ارزیابی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب‌های معدنی عرضه شده در سطح شهر یاسوج در سال 1387
ارزیابی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب‌های معدنی عرضه شده در سطح شهر یاسوج در سال 1387
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Unwanted Pregnancies in Urban Areas of Kohgiloyeh and Boyer Ahmad Province in 2008
تعیین عوامل مؤثر بر بارداری‌های ناخواسته در مناطق شهری استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Prevalence and Related Factors of Pediatric Asthma in Children Under Six Years Old With Logistic Regression and Probit
تعیین شیوع آسم و عوامل مرتبط منتخب در کودکان زیر شش سال با دومدل رگرسیون لجستیک و پروبیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of C-C chemokine receptor type 4 (ccr4) gene polymorphism in patients with Gestational Trophoblastic diseases (GTD)
بررسی پلی‌مورفیسم ژن گیرنده c-c کموکاینی تایپ 4 در بیماران مبتلا به بیماری تروفوبلاستیک حاملگی و مقایسه آن با افراد نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Weight-Bearing Exercise on the Strength of Femur Bone in Ovariectomized Rats
تأثیرتمرین‌های تحمل وزن بر استحکام استخوان ران موش‌های‌ صحرایی ماده تخمدان برداری شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Yoga Exercise on General Health Status (GHS) and Sense of Life in Patients with Multiple Sclerosis
تأثیر یوگا بر سلامت عمومی ‌و احساس به زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Vitreous Humor on Mesenchymal Stem Cells Derived from Bone Marrow to Lens Fiber Like Cells
تأثیر مایع زجاجیه بر تمایز سلول‌های بنیادی مغز استخوان به سلول‌های شبه فیبر عدسی در محیط کشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aerobic Training on Body Composition and Serum Homocysteine in Elderly Women
تأثیر تمرین هوازی بر سطوح ترکیب‌های بدن و سطح هموسیستئین در زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Axillary Loop and Straight Grafts Patency and Their Complications for Hemodialylis Access
مقایسه میزان کارایی و عوارض فیستول پلی‌شریانی وریدی گورتکس حلقوی با روش مستقیم در بازو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Susceptibility of Strains of Candida Albicans Isolated from AIDS Patients to Fluconazole and Determination of CDR2 Resistance Gene in Resistant Strains by RT-PCR Method
حساسیت سویه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیماران ایدزی به داروی فلوکونازول و تعیین ژن مقاومتCDR2 در سویه های مقاوم با روش واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز معکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2011-6)


A Study on Antimicrobial Effects of Plantago Psyllium
مطالعه خواص ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی دانه گیاه اسفرزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Capparis Spinosa Hydroalcoholic Extract on Blood Glucose and Lipids Serum in Diabetic and Normal Male Rats
اثر عصاره هیدروالکلی میوه لگجی بر میزان گلوکز و چربی‌های سرم در موش‌ صحرایی نر دیابتی و نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Zizphus Vulgaris Extract, on Liver Toxicity in Laboratory Rats
اثر محافظت کبدی عصاره میوه عناب در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic and Anti-Inflammatory Effects of Hydroalcoholic Extract of Stachys Lavandulifolia Vahl s, Aerial Parts in Male Mice
اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی سرشاخه‌های چای کوهی در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Touch Therapy by Mothers on Anthropometric Indices in Preterm Newborns
تأثیر انجام لمس درمانی به وسیله مادر بر شاخص‌های تن‌سنجی نوزاد نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Inhibitory Effect of Quercqus Persica L Extract on Herpes Simplex Virus-1 Replication on Baby Hamster Kidney Cells
اثر بازدارندگی عصاره میوه بلوط بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphological Evaluation of Fresh Ovarian Tissue Transplanted Into Back Muscles of Balb/C Mice
هیستومورفولوژی پیوند بافت تازه تخمدان موش‌های نژاد بالب‌سی در عضلات ناحیه پشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Efficacy of Topical Piroxicam Gel and Lidocaine with Intravenous Pethidine in Reducing Pain during ESWL
مقایسه اثر ژل لیدوکائین و پیروکسیکام موضعی با تزریق وریدی پتیدین در کاهش درد بیماران در حین سنگ‌شکن برون اندامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Methylprednisolone Acetate Injection at Cervical Trigger Points in both Chronic and Drug Resistant Headache
تأثیر تزریق متیل پردنیزولون استات در نقاط ماشه‌ای گردن بیماران مبتلا به سردرد گردنی مزمن و مقاوم به درمان دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of low-calorie diet with and without sibutramine on body weight and liver function of patients with non-alcoholic fatty liver disease
مقایسه اثر رژیم کم کالری با و بدون سیبوترامین بر وزن بدن و وضعیت عملکرد کبدی بیماران کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2011-4)


Performance of the Operating Room Personnel in following of the standards of Infection Control in the Educational Hospitals of Yasuj University of Medical Sciences in 2009
عملکرد پرسنل اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی شهر یاسوج در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در سال1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fauna of Zoontic Parasites of Stray Dogs in Yasouj Suburbs in 2008
تعیین فون انگلی سگ‌های ولگرد حومه شهر یاسوج با تأکید بر زئونوزهای انگلی در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Relationship between Spontaneous Abortion and Occupational Exposure to Organic Solvents
تعیین ارتباط سقط خود به خودی و مواجهه شغلی با حلال‌های آلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Topical Human Umbilical Cord Blood Serum in the Treatment of Alkaline Corneal Epithelial Wounds in Rabbit Model
تأثیر موضعی سرم خون بند ناف جنین انسان بر بهبود نقایص اپیتلیالی قلیایی قرنیه در مدل خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Trans-Chalcone on Amylase Activity, Blood Glucose and Lipid Levels in Diabetic and Non Diabetic Rats
تأثیر ترانس چالکون برفعالیت آنزیم آلفاآمیلاز، میزان قند خون ولیپیدها در رت‌های دیابتی وغیردیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Double Blind Clinical Trial the Comparison Aspirin Effect at Two Different Time of Circadian on 24 Hours Blood Pressure Mean Women at Preeclampsia Risk
مقایسه اثر بخشی تجویز آسپرین در دو ساعت متفاوت از شبانه روز بر میانگین فشار خون 24 ساعته زنان در معرض خطر پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Echinacea purpurea on Control of Leishmania major Induced Cutaneous Leishmaniasis in Mice
تأثیرعصاره گیاه اکیناسه آ پورپورا بر لیشمانیوز جلدی در موش‌های آلوده به لیشمانیا ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Meta-Cognitive Therapy on Symptoms of Social Phobia Patients
تعیین اثر بخشی درمان فراشناختی بر علایم بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Heating on Useful Components of Garlic
تأثیر حرارت بر مواد مؤثره سیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative efficacy of 2% Hydroquinone and Melfade in Treatment of Melasma
مقایسه تأثیر درمانی هیدروکینون 2 درصد و ملفید در درمان بیماری ملاسما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2011-1)


The Effect of Pistacia khynjuk on Humoral Immune System of Wistar Rats
تأثیرعصاره میوه خنجک بر سیستم ایمنی هومورال موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activities of Dorema Auchri
مطالعه خواص ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction between Harmane and Nicotinic in the Passive Avoidance Test
برهم‌کنش بین هارمان و نیکوتین در زمینه حافظه اجتنابی مهاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitrification on Sperm Parameters and Apoptosis in Fertile Men
اثر انجماد شیشه‌ای برروی پارامترها و آپوپتوز اسپرم مردان بارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphology of the Olfactory Mucosa and Spinal Tissue Sparing Following Transplantation in the Partial Spinal Cord Injury in Rats
هیستومورفولوژی مخاط بویایی متعاقب پیوند در صدمات ناقص نخاعی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Soybean on Male Reproductive Physiology in Male Mice
تأثیر تغذیه با دانه سویا بر فیزیولوژی تولید مثل موش نر کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estradiol Valerate-induced Polycystic Ovary Syndrome: An Animal Model Study
سندرم تخمدان پرکیستی ناشی از تجویز استرادیول والریت در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

1.Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007 13(4):383-91.
تأثیر پلی‌مورفیسم ژن CYP2D6*4 در ابتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant, Color and Antibacterial Properties of Edible Chitosan Film Incorporated with Zataria Multiflora Boiss ٍEssential Oil against Listeria Monocytogenes
ارزیابی خصوصیات آنتی‌اکسیدانی، رنگ و اثرات ضد باکتریایی فیلم خوراکی کیتوزان حاوی اسانس آویشن شیرازی علیه لیستریا منوسیتوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Efficacy of Tibolone and Classic HRT on the Urinary Complications in Menopausal Women
مقایسه‌ اثرات درمانی تیبولون و هورمون درمانی کلاسیک بر میزان مشکلات ادراری زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2010-10)


Determining the Adequacy of Hemodialysis in Hemodialysis Units of Kohgilouyeh and Boyerahmad Hospitals in 2009
تعیین میزان کفایت دیالیز در بخش‌های همودیالیز بیمارستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiological Study of Visceral Leishmaniasis (Kala-azar) in Ardabil Province, Iran, 1986 – 2009
سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی(کالاآزار) در استان اردبیل طی سال‌های 1388-1365
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Adjacent Teeth on Caries Status of a Deciduous Tooth in 3-5 Years-Old Children
بررسی اثر دندان‌های مجاور بر وضعیت پوسیدگی یک دندان در دندان‌های شیری کودکان 5ـ3 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Antioxidant Activities and Total Phenolic of Artemisia Martima, Achillea Millefolium and Matricaria Recutica
ارزیابی میزان فنل تام و فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی بومادران ، درمنه و بابونه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Eight Weeks of Resistance versus Endurance Training on Plasma Visfatin level in Middle-Aged Men
مقایسه اثرات 8 هفته تمرین قدرتی و استقامتی بر سطح ویسفاتین پلاسمای مردان میان‌سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Eight Weeks of Resistance versus Endurance Training on Plasma Visfatin level in Middle-Aged Men
مقایسه اثرات 8 هفته تمرین قدرتی و استقامتی بر سطح ویسفاتین پلاسمای مردان میان‌سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Dorema aucheri Extract on Breast Tumor Induced by DBMA in Rats
تأثیر عصاره گیاه بیلهر برتومورهای القاء شده غدد پستانی با دی‌متیل بنزآنتراسن در موش اسپراگ داولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Testosterone and Gonadectomy Conditions on Nociception and Their Effect on Morphine-Induced Analgesia in Male Mice, Using the formalin test
اثر تستوسترون و گنادکتومی‌بر احساس درد و بروز بی دردی ناشی از مورفین با استفاده از تست فرمالین درموش کوچک نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Antioxidants Supplemment, Astaxanthin, Vitamin E, C, in Rat Fed a High-Fat Diet
تأثیر مکمل آنتی‌اکسیدان‌های آستازانتین، ویتامین‌های E وC بر موش‌های صحرایی تغذیه شده با رژیم‌های پرچربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Clinical Trial of Topical Triamcinolone (Adcortyle) and a Herbal Solution for the Treatment of Minor Aphthous Stomatitis
مقایسه تأثیر درمانی پماد تریامسینولون موضعی داخل دهانی و محلول گیاهی مورد در درمان ضایعات آفتی مینور دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2010-7)


False Positive Results of Carpal tunnel syndrome in Electro Diagnosis Tests
موارد مثبت کاذب سندرم تونل کارپال در تست‌های الکترودیاگنوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Homocysteine, Vitamin and Blood Factors with Preeclampsia in Pregnant Women
تعیین ارتباط میزان هموسیستئین، ویتامین و فاکتورهای خونی با پری‌اکلامپسی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Health Locus of Control and Life Style in Pregnant Women
ارتباط باورهای کنترل سلامت و سبک زندگی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ascorbic Acid on the Amplitude of Ventral Tegmental Area Field Action Potential in Morphine-Exposed Rats (An Electrophysiology Study)
اثر اسید آسکوربیک بر دامنه پتانسیل عمل فیلد هسته تگمنتوم شکمی‌موش‌های صحرایی معتاد به مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of HIV Infection Among High-Risk Groups in Kohgiloyeh and Boyerahmad Province in 2009
سرواپیدمیولوژی ویروس نقص ایمنی انسان در افراد در معرض خطر در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nanoparticles and Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid on Growth Inhibition of Standard Strain of Candida albicans
ارزیابی فعالیت ضد قارچی نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم واتیلن دی‌آمین تترا استیک اسید بر مهار رشد سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Teaching Communicative Patterns of Pluralistic Family on Couples Happiness
اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی خانواده کثرت‌گرا بر میزان شادی زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethanolic Extract Cytotoxic Effect of Zingiber Afficinale in Breast Cancer (MCF7) Cell Line
اثرکشندگی سلولی عصاره الکلی زنجبیل تازه بر سلول‌های سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pelvic Floor Muscle Exercises on Quality of Life Outcomes in Women with Stress Urinary Incontinence
تأثیر ورزش‌های کف لگن بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Efficacy and Complications General Versus Spinal Anesthesia in PCNL
مقایسه کارایی و عوارض بی‌حسی نخاعی و بی‌هوشی عمومی‌جهت انجام عمل نفرولیتوتریپسی پوستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2010-4)


Systemic Presentation of Retained Foreign Body in the Peritoneal Cavity (Gossypiboma)
تظاهر سیستیک جسم خارجی باقی مانده درحفره پریتوئن ( گوسیپیبوما )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Insulin Resistance in First Degree Relatives of Patients with Polycystic Ovarian Syndrome
تعیین مقاومت به انسولین در وابستگان درجه اول بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydroalcoholic Extract of Teucrium Polium on Biochemical and Hematological Parameters of Hepatotoxic Rats
تأثیرعصاره هیدروالکلی کلپوره بر پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی موش‌های صحرایی هپاتوکسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydrochloric Extraction of Valerian on Number and Size of Raphe Magnus Neurons in Adult Rats
تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل‌الطیب بر تعداد و اندازه نورون‌های هسته رافه ماگنوس موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Effect of Low Concentration of Lead Acetate on Learning Ability and Memory of Rats during Infancy and Adulthood
اثرات تماس با مقادیر کم سرب بر روی یادگیری و حافظه اجتنابی در موش‌های صحرایی طی دوران پس از شیرخوارگی و بلوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Royal Jelly on Sterile Wound Healing in Balb/C Mice
اثر ژل رویال بر بهبود زخم ناشی از برش استریل در موش بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Lavender Aaromatherapy on the Pain Intensity Perception and Intarapartum Outcomes in Primipare
تأثیر رایحه اسطوخودوس بر شدت درک درد و سرانجام زایمان در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical and Antimicrobial Activities of Salvia Officinalis L. and Mentha Piperita L. Essential oils
فعالیت بیوشیمیایی و ضد میکروبی روغن‌های اسانسی مریم گلی و نعناع فلفلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Nitric Oxide Production Inhibitor Named, NG-Nitro-L-Arginine Methyl Ester (L-NAME), on Rat Mesenchymal Stem Cells Differentiation
نقش ان ـ نیترو ـ ال ـ آرژنین متیل استر در تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی‌مشتق از مغز استخوان موش صحرایی به سلول‌های استخوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Electrical Muscle Stimulation on Glucose Control in Type 2 Diabetes Mellitus
تأثیر تحریک الکتریکی عضله بر کنترل قند خون در افراد دیابتی نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2010-1)


Determination of the Effect of Cognitive Behavioral Therapy on Stress among Nurses at Yasuj Shahid Beheshti Hospital in 2009
تعیین تأثیر درمان شناختی ـ رفتاری بر میزان استرس پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج(سال 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Case Report of Radial Artery Spasm during Anesthesia
گزارش یک مورد اسپاسم شریان رادیال در حین بیهوشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Most Suitable Spirometric Parameters to Differentiate Chronic Obstructive pulmonary Disease (COPD) from Asthma
تعیین بهترین پارامترهای اسپیرومتری برای افتراق آسم از بیماری انسدادی مزمن ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Silybum marianum on GFAP and Spatial Memory in a Mouse Model of Alzheimer's Disease
بررسی تأثیر عصاره گیاه خار مریم(سیلی مارین) بر میزان GFAP وحافظه فضایی مدل موشی بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Protective Effects of Melissa Officinalis on Learning Deficits of Rat’s Offspring Exposed to Lead Acetate During Pre- and Postnatal Periods
بررسی نقش حفاظت کنندگی برگ گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Effect of Zizphus Jujba Extract Together with Phototherapy in Reducing Bilirubin Concentration in Neonatal Jaundice
تعیین تأثیرعصاره گیاه عناب همراه با فتوتراپی در کاهش بیلی‌روبین در یرقان نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DFNB59 Gene Mutations and its Association with Deafness in Schoolchildren in Kohgilooyeh & Boyerahmad Province
تعیین جهش‌های ژن پژواکین مرتبط با ناشنوایی در دانش آموزان استان کهکیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Hydro-alcoholic Extract of Peganum harmala on Pituitary-thyroid Hormones in Adult Male Rats
بررسی اثرات عصاره آبی ـ الکلی دانه گیاه اسپند بر سطوح پلاسمایی هورمون‌های محور هیپوفیز ـ تیروئید در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Touchdown Nested PCR to Circumvent Spurious Priming and Increase Specificity during HIV and GBV-C Gene Amplification
ارزیابی روش Touchdown Nested PCR برای جلوگیری از اتصالات غیر اختصاصی و افزایش اختصاصیت در تکثیر ژنی ویروس های نقص ایمنی انسان و هپاتیت جی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation, Culture and Differentiation of Chicken Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
جدا سازی، کشت و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی‌‌ از مغز استخوان جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2009-10)


Bilateral Twin Ectopic Pregnancy with Simultaneous Intra uterine Pregnancy
حاملگی نابجای دوقلوی دوطرفه همراه با حاملگی داخل رحمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dosimetric Calculations of a Radioactive Eye Plaque used in Management of Ocular Melanoma Using Monte Carlo Simulations
تعیین توزیع دز یک پلاک رادیواکتیو مورد کاربرد در درمان ملانومای چشمی‌با استفاده از روش مونته کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sexual Cognitive-Behavioral Therapy on Females' Sexual Knowledge, Sexual Attitude, and Sexual Self-Confidence. A Case Study in Shiraz, Iran
بررسی تأثیر آموزش شناختی ـ رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Occupational Exposure with Mixture of Aromatic Organic Solvents on Liver Enzymes in Workers of an Automobile Plant
تعیین تأثیر مواجهه شغلی با مخلوط حلال‌های آلی آروماتیک بر آنزیم‌های کبدی در کارگران یک کارخانه خودروسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Hydroalcoholic Extract of Mentha Piperita (Complement Treatment) on Severity of Depressed Patients
بررسی تأثیر عصاره خوراکی آبی ـ الکلی نعناع(درمان مکمل) بر شدت افسردگی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Food Guide Pyramid Education on the Knowledge of 5 to 6 Year Old Pre-School Children in one of the Districts of Shiraz, Iran
مقایسه تأثیر آموزش هرم راهنمای غذایی با استفاده از روش بازی و روش نمایش بر آگاهی کودکان 5 و 6 ساله مهد کودک‌های منطقه1 شیراز ـ1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Hydro Alcoholic Extract of Dorema Aucheri on Blood Concentration of Gonadotropin and Androgen Hormones in Adult Male Rats
تعیین تـأثیـر عصـاره الکلـی گیـاه بیلهر بـرغلظت خـونـی هورمونهای گنادوتروپ وآندروژن در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sub Conjunctive Injection of 2 Percent Mitomicin-C in Prevention of Recurrence of Pterygium
تعیین تأثیر تزریق زیر ملتحمه‌ای میتومایسین سی 2/. درصد بر جلوگیری از عود ناخنک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essence oil of Peppermint (Mentha piperita L)
شناسایی ترکیب‌های شیمیایی و بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه نعناع فلفلی بر تعدادی از سویه‌های میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Acupressure Effect on Sanyinjiao Point with that of Vitamin E on Primary Dysmenorrhea
مقایسه تأثیرطب فشاری در نقطه سانینجیائو و ویتامین E بر دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The in Vitro Assessment of Biochemical Factors in Hepatocyte like Cells Derived from Umbilical Cord Blood Stem Cells
اندازه‌گیری فاکتورهای بیوشیمیایی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی خون بند ناف انسان به سلول‌های شبه کبدی درآزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Hope Promoting Interventions on Cancer Patients. A Case Study in Sanandaj, Iran, in 2007
بررسی اثربخشی مداخلات ارتقاء دهنده امید دربیماران مبتلا به سرطان شهرستان سنندج در سال1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Composition and Antibacterial Effects of
بررسی ترکیبات شیمیایی و خصوصیات ضدمیکروبی روغن فرار گیاه رزماری به تنهایی و در ترکیب با لیزوزیم، علیه لیستریا مونوسیتوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2009-7)


Central loop Versus Conventional H-reflex in Diabetic Neuropathic Patients
مقایسه رفلکس H متداول و مرکزی در بیماران دیابتی دارای نوروپاتی محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Education on Preventive Behaviors toward Osteoporosis Based on Behavior Intention Model (BIM) on Female Students
تأثیر آموزش بر اساس مدل قصد رفتار بر رفتار پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between C.32 A>T Polymorphism In TLR7 and Response to Treatment in Chronic HCV-Infection
رابطه پلی مورفیسمC.32 A>T در گیرنده شبه تول شماره7 و میزان پاسخ به درمان در بیماران هپاتیت سی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Relaxation Training to Pregnant Mothers on Health Index of Infants
تأثیر آموزش ریلکسیشن به مادران باردار بر شاخص‌های سلامت نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Susceptibility of Fluconazole, Clotrimazole and Toucrium Polium Smoke Product on Candida Isolates of Vaginal Candidiasis
مقایسه حساسیت قارچ‌های کاندیدای جدا شده از واژینیت‌های کاندیدایی نسبت به کلوتریمازول، فلوکونازول و محصول دود کلپوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing appropriate criteria for Benign Prostatic Hyperplasia Surgery Using RAND Appropriateness Method (RAM)
تعیین ملاک های مناسب عمل جراحی بزرگی خوش‌خیم پروستات با استفاده از RAND Appropriateness Method (RAM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Administration of a Single Booster dose of Hepatitis B Vaccine in 5-7 Year Old Children in Kogiloyeh and Boyerahmad Province- Iran
اثربخشی دوز یادآورواکسن هپاتیت ب در کودکان 7ـ5 ساله واکسینه شده استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cell Phone Radiation (940 MHz) on the Learning and Memory of Balb/c mice
اثرامواج تلفن همراه با فرکانس 940 مگاهرتز بر یادگیری و حافظه فضایی موش‌های آزمایشگاهی نژاد بالب‌سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Tibolone on Climacteric Symptoms of Healthy Postmenopausal Women
بررسی تأثیر تیبولون بر علایم کلیماکتریک زنان یائسه سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Serology and PCR Methods for the Diagnosis of Visceral Leishmaniasis
بررسی مقایسه‌ای روش‌های سرولوژی با واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز جهت تشخیص آزمایشگاهی مخازن لیشمانیوز احشایی(سگ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Phenylephrine, Calcium, Acetylcholine and Diazoxide on Isolated Aorta of Preeclamptic Rats
اثرات فنیل‌افرین، کلسیم، استیل‌کولین و دیازوکساید بر آئورت مجزای موش‌های صحرایی پری‌اکلامپتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Testosterone on Carrageenone Induced Inflammation in Gonadectomized Male Rats
ارزیابی اثر تستوسترون بر التهاب القاء شده به وسیله کاراگنون در موش‌های صحرایی نر گنادکتومی‌‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Therapeutic Efficacy of Azithromycin vs Tetracycline in Acne Vulgaris
مقایسه اثر آزیترومایسین و تتراسایکلین خوراکی در درمان آکنه ولگاریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2009-4)


An unusual Case of Transitional Cell Carcinoma of Renal Pelvis Presenting with Brain Metastases
گزارش یک مورد کانسر ترانزیشنال لگنچه کلیه با تظاهرات غیر معمول مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Birth Injuries and Related Risk Factors in Neonates Born in Emam Sajjad Hospital in Yasuj in 2005 to 2006
آسیب‌های زایمانی و عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Mother's Depression and Child Enuresis
مطالعه ارتباط شب ادراری کودکان با افسردگی مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Benson Relaxation Technique on Anxiety Level and Qquality of Life of Patients with Irritable Bowel Syndrome
تأثیرآرام‌سازی بنسون بر میزان‌ اضطراب ‌و کیفیت‌ زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoglycemic Effects of Achillea Wilhelmsii in Normal and Streptozotocin Induced Diabetic Rats
بررسی اثرات هیپوگلیسمیک بومادران در موش‌های صحرایی سالم و دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of the Mothers' Nutritional Education on 12-30 Months Toddlers Food Pattern
تأثیرآموزش تغذیه به مادران بر الگوی غذایی کودکان نوپای 30-12 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cinnamon (Bark) Extract on Male Reproductive Physiology in Mice
بررسی تأثیر عصاره دارچین بر فیزیولوژی تولید مثل جنس نر درموش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Marking Changes in Neural Cells Detection Protocol on Superior Laryngeal Nerve in Dogs
مقایسه میزان نشان‌دار شدن سلول‌های عصبی با تغییر در پروتکل ردیابی بر روی عصب حنجره‌ای بالایی در سگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Twenty four Hours Circadian Cortisol Profile in Shift Work Nurses
نیم رخ ترشح 24 ساعته هورمون کورتیزول در پرستاران نوبت‌کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Effect of Chamomile, Clove and Garlic Extract on Non-Enzymatic Glycosylation of Albumin
اثر عصاره بابونه، میخک و سیر بر گلیکوزیلاسیون غیرآنزیمی آلبومین در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Hesperidin, on Cardiac Dysfunction of Experimental Type-I Diabetic Rats
تعیین تأثیر هسپریدین بر اختلال عملکردی قلب ناشی از دیابت نوع 1 در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Radioactive Lantern Mantle Powder and Bentonite-Zeoloite Minerals on the Volume of Blood Loss, Bleeding and Clotting Time
تأثیر پودر توری فانوس رادیواکتیو و کانی‌های زئولیت و بنتونیت بر حجم، زمان خونریزی و زمان تشکیل لخته در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Topiramate in the Prevention of Drug Resistant Migraine Headache
تعیین اثر داروی توپیرامات در پیشگیری از حملات سردرد میگرنی مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2008-12)


Study of Serum level of Chrome in Bladder Cancer Patients
تعیین سطح سرمی‌کروم در مبتلایان به سرطان مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Factors of Worker Behavior for Proper Working Posture Based on Planed Behavior Theory
بررسی عوامل پیش‌بینی کننـده رفتار کارگران برای رعایت پوسچر صحیح با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Fauna and Bioecology of Vectors of Leishmaniasis (Phlebotominae sandflies) in Nourabad Mamassani County, Fars Province
مطالعه فون و بیواکولوژی ناقلین لیشمانیوز (پشه خاکی‌های فلبوتومینه) در شهرستان نورآباد ممسنی، استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effect of Disinfection of Yasuj Sewage Effluent with UV/Paa/Naocl Combined Treatment : A Pilot Plant Study
مقایسه تأثیر گندزدایی پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب یاسوج به روش‌های تلفیقی،اشعه ماوراء بنفش، پراستیک اسید و هیپوکلریت سدیم در مقیاس پایلوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pseudomonas aeruginosa Pure Exotoxin A on Mice WBC in Comparison with Human WBC Contaminated by Pseudomonas aeruginosa
تأثیر اگزوتوکسین A باکتری پسودوموناس آئروژینوزا بر شمارش گلبول‌های سفید درموش و مقایسه آن با بیماران سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Short-Term Effect of Chest Physiotherapy on Spirometric Indices in Chemical Warfare Victims Exposed to Mustard Gas
تعیین تأثیرات کوتاه مدت فیزیوتراپی تنفسی بر شاخص‌های اسپیرومتری در جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری‌های ریوی آلوده با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Position effect on Results of ABG of Hospitalized Patients in ICU of Open Heart Surgery Center of Mazandaran
بررسی مقــایسه‌ای تــأثیر وضعیت نیمه نشسته و خوابیده به پشت و مدت زمان آن بر نتایج گازهای خون شریانی بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه جراحی قلب باز مرکز مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Group Reminiscence Therapy on Depression of Elderly
تأثیر خاطره‌گویی گروهی بر میزان افسردگی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cholesterol Assimilation with Isolated lactobacilli Strains of Fars’ Local Dairy Products
بررسی فعالیت لاکتوباسیل‌های موجود در محصولات لبنی محلی استان فارس در جذب و حذف کلسترول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Vitex agnus castus Total Extract on Spermatogenesis of Balb/C Mice
اثر عصاره توتال میوه گیاه پنج انگشت بر اسپرماتوژنز موش نژاد بالب سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Sedation With Local Anesthesia and Regional Anesthesia in Transurethral Resection of Prostate (TURP)
مقایسه بی‌حسی موضعی همراه تسکین و آرام‌بخشی با بیهوشی ناحیه‌ای در رزکسیون پروستات از طریق پیشابراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification of Herpes Simplex Virus Type 1 for Production of High Titer Polyclonal Antibody against the Virus
خالص‌سازی ویروس هرپس‌سیمپلکس تیپ یک به منظور تولید آنتی‌بادی پلی‌کلونال با تیتر بالا علیه این ویروس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory Effect of Sodium Valproate on Carrageenan-Induced Paw Edema in Male Rat
بررسی اثر ضدالتهابی داروی سدیم والپروات با استفاده از مدل کاراژینان در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2008-7)


Comparison between the Outcomes of External vs Endonasal Dacryocystorhinostomy in Shiraz Khalili Hospital
مقایسه نتایج داکـروسیستوراینوستومی داخل بینی با خارج بینی در بیمارستان خلیلی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Spinal Anesthesia for Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL)
کاربرد بی حسی نخاعی جهت انجام عمل نفرولیتوتریپسی پوستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adverse Effects of DPT Vaccine in Children below 7 Years of Age in Rural and Urban Areas of Kohgiloye and Boyerahmad Province In 1385
بررسی میزان شیوع عوارض شایع پس از تزریق واکسن ثلاث در کودکان زیر هفت سال مناطق شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Coping Skills in Peptic Ulcer, Irritable Bowel Syndrome and Normal People
مقایسه شیوه های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به زخم معده و دوازدهه، سندرم روده تحریک پذیر و افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interventions Based on PRECEDE-PROCEED for Promoting Safety Behaviors in Primary School Boys
ارتقا رفتارهای ایمن پسران دانش آموز مدارس ابتدایی بر اساس الگوی پرسید ـ پروسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the Relationship between Different Dimensions of Perceived Social Support and Different Aspects of Wellbeing
بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antiatherogenic and Antioxidant Effects of Valine on Coronary Arteries of Hypercholesterolemic Animals
بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی آتروژنیک اسیدآمینه والین بر دیواره شریان های کرونری حیوانات هیپرکلسترولمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Consumption of Magnesium on Glucose Concentration and Formalin Test in Diabetic Rats
تاثیر مصرف خوراکی منیزیم بر غلظت گلوکز و درد ناشی از آزمون فرمالین در موش های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification andDifferentiation of Trichophyton Mentagrophytes and T.rubrum by Polymerase Chain Reaction and Enzymatic Digestion
شناسایی و افتراق تریکوفیتون روبروم و تریکوفیتون منتاگروفایتس با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز و برش آنزیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of LeukemiaInhibitory Factor onDevelopment of MousePreimplantation Embryo
اثرات فاکتور مهار کننده لوسمیایی بر تکامل جنین موش در مرحله پیش لانه گزینی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Clonidine onPost Operative Nausea andVomiting in GynecologicalLaparoscopic Surgery
تـاثیر کلـونیدین خوراکی بر پیشگیری از تهـوع و استفراغ پس از اعمال جراحی لاپاراسکوپی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of KTP Laser Made byAEOI on Resected Prostateafter Open Prostatectomy
اثر لیزر KTP ساخت انرژی اتمی بر روی آدنوم های رزکت شده بعد از عمل جراحی پروستاتکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Using IVMagnesium Sulfate forPrevention of PostoperativeAtrial Fibrillation Arrhythmiain Patients UndergoingCoronary Artery BypassGrafting
تاثیر سولفات منیزیم در پیشگیری از آریتمی فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2008-4)


A Case Report of Ruptured Spontaneous Heterotopic Pregnancy
گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک خود به خودی پاره شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Peroxide Value of Edible Oils Used in Restaurants and Sandwich Shops in Yasuj in 2006
تعیین میزان عدد پراکسید در روغن‌های مصرفی در رستوران‌ها و ساندویچ فروشی‌های شهر یاسوج ـ 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Solid Wastes Management of Yasuj Hospitals, Iran 2006
بررسی وضعیت مدیریت مواد زاید بیمارستانی شهر یاسوج در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of Acneform Lesions in Previously Chemically Damaged Persons-2004
بررسی میزان شیوع ضایعات آکنه‌مانند در مجروحین شیمیایی سابق جنگ تحمیلی ـ 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Radiosensitivity of HeLa Cells Infected with Polio Virus Irradiated by Co 60
بررسی حساسیت پرتویی سلول‌های سرطانی آغشته به مولد بیماری ویروسی فلج اطفال، تحت تابش اشعه یونیزان کبالت 60
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transtheoretical Model-based (TTM) Interventions to Improve Physical Activities in Elderly Men
ارتقاء فعالیت‌های جسمانی مردان سالمند بر اساس مدل مراحل آمادگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Antifungal Azoles on Inflammatory Cytokine Production in Human Keratinocytes
تأثیرات داروهای ضد قارچ آزول بر پاسخ سیتوکینی سلول‌های کراتینوسیت انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Estrogen on Prevention of Morphine Addiction in Ovarectomized Female Rats
نقش استروژن در پیشگیری از اعتیاد به مورفین در موش صحرایی ماده اوارکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultra-Structure Study of Lead Acetate Cytotoxic Effects on Testis in Rabbit
بررسی اثرات سیتوتوکسیک استات سرب بر بافت بیضه خرگوش به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Efficacy of Iranian and Foreign Methylphenidate in Children with Attention Deficit Hyperactive Disorder
مقایسه اثربخشی متیل‌فنیدیت ایرانی بــا خــارجی در کـودکـان مبتلا به
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Effect of EMLA Cream and Injection of Methyl Prednisolone Acetate Relief of Pain Associated with Carpal Tunnel Syndrome
مقایسه اثر کرم لیدوکایین و پریلوکائین با تزریق متیل پردنیزولون استات در مچ دست بر کاهش درد مبتلایان به سندرم تونل کارپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Exercise Therapy with Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Improvement of Pain and Function in Patients with Patellofemoral Pain Syndrome
مقایسه تأثیر تمرین درمانی با تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست در بهبود درد و عملکرد بیماران با سندرم درد پاتلوفمورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined Transpupillary Thermotherapy with Subtenon Triamcinolone Injection in Treatment of Choroidal Neovascularization Secondary to Exudative Age Related Macular Degeneration
تـأثیر درمـان توأم ترموتراپـی از راه مـردمک همـراه با تزریق همزمـان تـریامسینولـون سـاب تنـون در درمان عروق جدید مشیمیه‌ای در بیماران مبتلا به استحاله وابسته به سن ماکولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2008-1)


Evaluation of Noise Pollution in Crowded Areas in Yasuj in 2006
ارزیابی آلودگی صوتی در نقاط پرتردد شهر یاسوج ـ 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Pain Severity Caused by Muscular Injection of Tramadole in Z and Bulb Methods
مقایسه شدت درد ناشی از تزریق عضلانی ترامادول در دو روش Z و حباب هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Rehabilitation in Quality of Life in Women after Mastectomy
تأثیر توانبخشی بر کیفیت زندگی زنان پس از جراحی برداشتن پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Effects of Testosterone on Acute and Chronic Pain in Gonadectomized Male Rats
تأثیر متفاوت تستوسترون بر درد حاد و مزمن در موش‌های صحرایی نر گنادکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Short-term Forced Exercise on Naloxone Induced Withdrawal Symptoms in Morphine Addicted Male Rats
تأثیر ورزش اجباری کوتاه مدت بر علایم محرومیت ناشی از تزریق نالوکسان در موش‌های صحرایی نر معتاد به مرفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Carnitine on Sperm Parameters of Infertile Males with Idiopathic Asthenospermia
تأثیر کارنیتین بر پارامترهای اسپرم مردان مبتلا به آستنواسپرمی با علت ناشناخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of HCG on in Vitro Maturation of Human Immature Oocytes and Rate of 8 Cell Embryos Mediated by ICSI
اثر گنادوتروپین جفتی انسان بر میزان تخمک‌های بالغ شده انسان در محیط کشت و جنین‌های هشت سلولی ایجاد شده به روش تزریق اسپرم به سیتوپلاسم تخمک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of ω3 on Serum Level of Malondialdehyde and Homocysteine in Type 2 Diabetic Patients
تأثیر اسیدهای چرب امگاـ3 بر سطح سرمی هموسیستئین ومالون‌دی‌آلدهید در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of lbuprofen with Acupuncture in Reducing Knee Osteoarthritis Pain
مقایسه اثربخشی طب سوزنی با ایبوپروفن در کاهش درد استئوآرتریت زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Pathology and Prevalence of Prostate Cancer in Patients with PSA between 4-10 ng/ml
مقایسه پاتولوژی بیماران با آنتی‌ژن اختصاصی پروستات بین 4 الی10 نانوگرم بر میلی‌لیتر از نظر شیوع سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Preoperative Fasting on Hemodynamic Status of Elective Hysterectomy Patients with General Anesthesia
تأثیر ناشتا ماندن قبل از عمل بر وضعیت همودینامیک بیماران کاندید جراحی انتخابی هیسترکتومی با استفاده از روش بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Positive and Negative Perfectionism in Migrainus Patients Compaired with Control Group
بررسی نمره کامل‌گرایی مثبت و منفی در بیماران مبتلا به میگرن و مقایسه آن با گروه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Efficacy of 10% Sodium Sulfacetamide Lotion and 1% Clotrimazole Lotion in Treatment of Tinea versicolor
مقایسه اثر لوسیون سولفاستامید سدیم 10 درصد با لوسیون کلوتریمازول 1درصد در درمان تینه‌آ ورسیکالر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2007-10)


Human Cystic Echinococcosis in Yasuj: A Survey of Ten Year Hospital Records
بررسی موارد جراحی شده کیست هیداتیک در بیمارستان‌های شهر یاسوج در طی یک دوره ده ساله ( 1384-1374)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Factors Influencing Low Deliveries at Maternity Facility Centers in Kohgilouyeh and Boyerahmad Province in 2007
بررسی علل عدم مراجعه زائوها به مراکز تسهیلات زایمانی از دیدگاه مادران در استان کهگیلویه و بویراحمد ـ 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Cryptosporidium and Risk Factors Related to Cryptosporidiosis in Hospitalized Children under 5 Years of Age Due to Diarrhea (Shahrekord- 2005)
بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوم و عوامل احتمالی مرتبط با کریپتوسپوریدیوزیس در کودکان زیر 5 سال بستری مبتلا به اسهال( شهرکرد-1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Human Umbilical Cord Matrix Cells (HUCM) for Culturing Toxoplasma gondii for Serological and Molecular Assays
استفاده از سلول‌های بنیادی ماتریکس بند ناف انسان برای تکثیر انگل توکسوپلاسما گوندی جهت بررسی‌های سرولوژیکی و مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effect of Dexamethasone and Normal Saline in Reducing Headache after Spinal Anesthesia in Cesarean Section
تأثیر دگزامتازون و سرم نرمال سالین بر میزان کاهش سردرد پس از بی‌حسی نخاعی در عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Sleep Disorder in Myocardial Infarction Patients with Their Healthy Relatives
مقایسه شیوع اختلالات خواب در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد با همراهان سالم آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Efficacy of Interferential Currents and Desmopressin in Primary Enuresis Children of 5-15 Years Old
مقایسه کارایی جریان‌های تداخلی و دسموپرسین در درمان شب ادراری اولیه کودکان 5 تا 15 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceived Severity and Susceptibility of Diabetes Complications and its Relation to Self-care Behaviors among Diabetic Patients
حساسیت و شدت درک شده عوارض بیماری دیابت و ارتباط آن با وضعیت خودمراقبتی در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biofilm Formation of Listeria monocytogenes on Various Surfaces
بـــررســـی تشکیــل بیــــوفیلم لیستریا مونوسیتوژنز بر سطوح مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Immunogenicity of Divalent DNA Vaccine Encoding Brucella melitensis Omp31 and P39 Genes in Balb/c Mice
تعیین میـزان ایمنی‌زایـی واکسن ژنی دو گــانه حـامل ژن‌هـای پروتئین متصل شونده به پریپلاسم و پروتئین 31 کیلو دالتونی لایه خارجی بروسلا ملیتنسیس در موش‌های بالب ـ سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of Exudates from Transudate Pleural Effusion by Measuring Cholesterol and Bilirubin
افتراق مایع پلور اگزوداتیو از ترانسوداتیو با اندازه‌گیری بیلی‌روبین و کلسترول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative efficacy of Combination of Propofol or Thiopental with Remifentanil on Tracheal Intubation without Muscle Relaxants
مقایسه تأثیر پروپوفل یا تیوپنتال در ترکیب با رمی‌فنتانیل بر وضعیت لوله‌گذاری تراشه در غیاب شل کننده‌های عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Small-dose of Ephedrine Administered Prior to Induction of Anesthesia on the Onset Time of Succinylcholine
تأثیر تزریق دوز کوچک افدرین قبل از القای بیهوشی در زمان شروع اثر سوکسینیل‌کولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2007-7)


A Case of Re-Expansion Pulmonary Edema after Rapid Pleural Evacuation
گــزارش یک مــورد ادم ریوی به دنبال تخلیه فضای جنب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع سـردرد پس از بیهــوشی عمـومی با گازهای استنشــاقی در بیمــاران مــراجعه کننده بــــه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
شیوع سـردرد پس از بیهــوشی عمـومی با گازهای استنشــاقی در بیمــاران مــراجعه کننده بــــه بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Mental Health Status and Personality Traits of Pet Owners
بررسی وضعیت سلامت روانی و ویژگی‌های شخصیتی صاحبان حیوانات خانگی مراجعه کننده به کلینیک دامپزشکی دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Particulate Air Pollution Concentration in the City of Gachsaran, 2005-2006
بررسی میزان آلودگی ذرات معلق در هوای شهر گچساران در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability and Validity of the QLQ-C30 Questionnaire in Cancer Patients
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serological Study of Visceral Leishmaniasis in Boyer Ahmad Township in 2005
بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری لیشمانیوز احشایی در شهرستان بویراحمد در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Allergy to Natural Rubber Latex and Potential Cross Reacting Food in Operation Room Staff in Shiraz Hospitals -2006
شیوع آلرژی به لاتکس و میوه‌های دارای واکنش متقاطع با لاتکس در پرسنل اتاق‌های عمل بیمارستان‌های شیرازـ 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of a School-Based Intervention on the Basis of Pender’s Health Promotion Model to Improve Physical Activity among High School Girls
تأثیر مداخله مدرسه‌ـ محور مبتنی بر الگوی ارتقاء سلامت پندر برای افزایش فعالیت جسمانی دانش‌آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Protein Digestibility of a Commercial Food Sample with a Sample of Home Made Food in Rats
مقایسه هضم پروتئین یک نمونه غذای صنعتی با یک نمونه غذای خانگی در موش‌‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ginger (Zingiberaceae) on Diabetes Mellitus Induced Changes in the Small Intestine of Rat
تأثیر پودر زنجبیل بر تغییرات ایجاد شده در اثر دیابت در روده کوچک موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Efficacy and Duration of Three Different Methods of Digital Block
مقایسه سه روش مختلف بلوک انگشت از نظر اثربخشی و زمان بی‌حسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response to Hepatitis B Vaccine in HIV-Infected Patients
بررسی میزان پاسخ‌دهی مناسب به واکسن هپاتیت ب در بیماران‌ آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Low Flow Inhalation Anesthesia on Operative Hemodynamic Condition in Comparison with High Flow Anesthesia
اثر بیهوشی استنشاقی با جریان گازی کم بر وضع همودینامیک حین عمل و مقایسه آن بـــا بیهوشی با جریــان گازی زیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2007-4)


Fever of Unknown Origin, a Prospective Multicenter Study of Patients with FUO in Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2003
بررسی وضعیت مبتلایان به تب با منشا ناشناخته در بخش های عفونی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سال های 83-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Instillation of Morphine and Dexamethasone in Epidural Space on Postoperative Pain in Discectomy Operation
تاثیر تزریق مرفین به اضافه دگزامتازون در فضــای اپیــدورال بـر روی دردهـای پس از عمل در جراحی دیسک کمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assess the Patency and Complications of AV Fistulas in Patients with Chronic Hemodialysis