Journal archive for Google Scholar Robot!

Armaghane Danesh

ارمغان دانشVolume 8, Number 1 (2003-4)


گزارش موردی اسکلروز امیوتروفیک کناری
گزارش موردی اسکلروز امیوتروفیک کناری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آلودگیهای میکروبی در بستنی های سنتی شهر یاسوج 1381
آلودگیهای میکروبی در بستنی های سنتی شهر یاسوج 1381
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه اپیدمیولوژی بیماری لیشمانیوز جلدی (سالک) و بررسی جای زخم با تاکید بر فصل، گروه سنی و جنسی در منطقه پاعلم، جنوب لرستان
مطالعه اپیدمیولوژی بیماری لیشمانیوز جلدی (سالک) و بررسی جای زخم با تاکید بر فصل، گروه سنی و جنسی در منطقه پاعلم، جنوب لرستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی میزان آگاهی پزشکان عمومی شهرستان جهرم در زمینه بیماری های پرفشاری خون و دیابت قندی نوع دو
ارزیابی میزان آگاهی پزشکان عمومی شهرستان جهرم در زمینه بیماری های پرفشاری خون و دیابت قندی نوع دو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موانع موجود در انجام فعالیتهای پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای شهر یاسوج
موانع موجود در انجام فعالیتهای پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرش دختران دانش آموز دبیرستانی شیراز نسبت به تاثیر نامطلوب ازدواج های خویشاوندی بر سلامت فرزندان
نگرش دختران دانش آموز دبیرستانی شیراز نسبت به تاثیر نامطلوب ازدواج های خویشاوندی بر سلامت فرزندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نتایج معاینات پزشکی کودکان در بدو ورود به دبستان در دو شهر یاسوج و گچساران 1380-1379
نتایج معاینات پزشکی کودکان در بدو ورود به دبستان در دو شهر یاسوج و گچساران 1380-1379
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علل مرگ و میر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر یاسوج در سال 1380
علل مرگ و میر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر یاسوج در سال 1380
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی حوادث در کودکان مصدوم مراجعه کننده به بخش اتفاقات بیمارستان شهید بهشتی یاسوج سال 1378
بررسی فراوانی حوادث در کودکان مصدوم مراجعه کننده به بخش اتفاقات بیمارستان شهید بهشتی یاسوج سال 1378
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles