Journal archive for Google Scholar Robot!

Armaghane Danesh

ارمغان دانشVolume 8, Number 3 (2003-10)


آگاهی نگرش و عملکرد پرستاران در مراقبت از بیمار رو به مرگ در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1381
آگاهی نگرش و عملکرد پرستاران در مراقبت از بیمار رو به مرگ در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1381
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه دانش و نگرش مادران دارای فرزند معلول ذهنی و بدون فرزند معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی در شهر گچساران در سال 1382
مقایسه دانش و نگرش مادران دارای فرزند معلول ذهنی و بدون فرزند معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی در شهر گچساران در سال 1382
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آگاهی و نگرش مردان متاهل درباره وازکتومی در شهر دهدشت سال 1382
بررسی آگاهی و نگرش مردان متاهل درباره وازکتومی در شهر دهدشت سال 1382
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امنیت تغذیه‌ای در الگوی دریافت مواد مغذی روزانه خانوارهای شهرستان بویراحمد 1381-1380
امنیت تغذیه‌ای در الگوی دریافت مواد مغذی روزانه خانوارهای شهرستان بویراحمد 1381-1380
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر فعالیتهای رابطین بهداشتی زن در ارتقای خدمات بهداشتی درمانی در جمعیت‌های تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری یاسوج
بررسی تاثیر فعالیتهای رابطین بهداشتی زن در ارتقای خدمات بهداشتی درمانی در جمعیت‌های تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری یاسوج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دانش و عملکرد کارکنان پرستاری بیمارستانهای شهر یاسوج در مورد کنترل عفونتهای بیمارستانی
بررسی دانش و عملکرد کارکنان پرستاری بیمارستانهای شهر یاسوج در مورد کنترل عفونتهای بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت دموگرافیک بیماری مالاریا در استان کهگیلویه و بویراحمد طی سالهای 1375 تا 1382
وضعیت دموگرافیک بیماری مالاریا در استان کهگیلویه و بویراحمد طی سالهای 1375 تا 1382
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از دیدگاه کارکنان و مدیران دانشگاه
بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از دیدگاه کارکنان و مدیران دانشگاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین اولویتهای پژوهشی حوزه سلامت از طریق نیازسنجی در استان کهگیلویه و بویراحمد
تعیین اولویتهای پژوهشی حوزه سلامت از طریق نیازسنجی در استان کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles