:: دوره 25، شماره 5 - ( 8-1399 ) ::
جلد 25 شماره 5 صفحات 567-578 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر تزریق موضعی بوپیواکائین با ترکیب لیدوکائین ـ اپی‌نفرین بر درد پس از عمل جراحی برداشتن لوزه
غلامعباس سبز1 ، اکوان پایمرد 2، اردشیر افراسیابی فر3 ، رقیه پناهی4، مهین مهین روزی طلب5
1- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
2- گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران ، akvan_paymard9@yahoo.com
3- گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
4- گروه دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
5- گروه اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
چکیده:   (1080 مشاهده)
زمینه و هدف: درد مهم‌ترین شکایت کودکان بعد از عمل جراحی تانسیلکتومی ‌می‌باشد. تسکین ناکافی آن منجر به عوارض‌ بعدی خواهد شد. لذا هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه تأثیر تزریق موضعی بوپیواکائین با ترکیب لیدوکائین‌ ـ اپی‌نفرین بر درد پس از عمل جراحی برداشتن لوزه بود.
 
روش بررسی: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی کنترل شده دو سوکور می‌باشد. جامعه آماری شامل 87 کودک 10ـ4 سال کاندیدای تانسیلکتومی‌دارای شرایط ورود به مطالعه به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی و در دسترس انتخاب شده و به صورت تخصیص تصادفی بلوکی در 3 گروه قرار گرفتند. تمام بیماران در هر 3 گروه به روش همسان تحت بی‌هوشی عمومی‌قرار گرفتند و روش جراحی با چاقو در همه بیماران یکسان بود. 5 دقیقه قبل از برش جراحی، در کودکان گروه اول دو  سی سی و در کودکان گروه دوم دو سی سی در بستر و اطراف لوزه‌ها به صورت موضعی تزریق شد و در کودکان گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نگرفت. شدت درد کودکان 2 ، 4 ، 6 و 8 ساعت بعد از عمل جراحی با استفاده از مقیاس درد ونگ بیکر ارزیابی شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی(فاصله اطمینان 95 درصد و سطح معنی‌داری(05/0p< ) تجزیه و تحلیل شدند.
 
یافته‌ها: دامنه شدت درد پس از عمل در کودکان گروه دریافت کننده بوپیواکائین  8ـ4 و در گروه دریافت کننده ترکیب لیدوکائین‌ـ اپی نفرین 8ـ5  و در گروه کنترل10ـ6 بوده است. تفاوت معنی‌دار آماری در میانه شدت درد بین 3 گروه کودکان شرکت کننده در مطالعه گزارش شده است(001/0=p). اگر چه شدت درد کودکان گروه دریافت کننده بوپیواکائین در 2، 4، 6 و 8 ساعت بعد از عمل کمتر از کودکان گروه دریافت کننده ترکیب لیدوکائین ـ اپی نفرین بوده است، ولی این تفاوت فقط در 2 و 4 ساعت پس از عمل از لحاظ آماری معنی‌دار گزارش شده است(001/0=p) و در سایر زمان‌ها تفاوت معنی‌دار آماری گزارش نشده است(05/0p>). بین دامنه شدت درد کودکان دو گروه مداخله با کودکان گروه کنترل در تمامی‌زمان‌های اندازه‌گیری(2، 4، 6 و 8 ساعت پس از عمل) تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده شده است(001/0=p). 
 
نتیجه‌گیری: تزریق موضعی بوپیواکائین و ترکیب لیدوکائین ـ اپی نفرین در اطراف لوزه باعث کاهش شدت درد در کودکان متعاقب برداشتن لوزه شده است، اما تفاوتی در تأثیر تزریق موضعی بوپیواکائین با ترکیب لیدوکائین ـ اپی‌نفرین بر کاهش شدت درد پس از عمل جراحی تانسیلکتومی‌به جز در زمان‌های 2 و 4 ساعت بعد از عمل مشاهده نگردید. تزریق موضعی بوپیواکائین و ترکیب لیدوکائین ـ اپی نفرین با غلظت تزریق شده ایمن بود و هیچ‌گونه عوارضی مشاهده نشد.
 
 
واژه‌های کلیدی: تانسیلکتومی، درد، تزریق موضعی، بوپیواکائین، لیدوکائین، اپی‌نفرین
متن کامل [PDF 1488 kb]   (201 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/2/4 | پذیرش: 1399/7/19 | انتشار: 1399/8/17


XML   English Abstract   Printدوره 25، شماره 5 - ( 8-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها