ارمغان دانش- صفحه اصلی
شماره حساب و روش پرداخت هزینه چاپ مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/29 | 
نویسندگان محترم می توانند، پس از پذیرش مقالاتشان، هزینه چاپ مقاله را به شماره حساب 20367740 و یا کارت شماره 5894637000046885 بانک رفاه شعبه علوم پزشکی به نام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج واریز نمایند و پس از واریز عکس فیش واریزی را ارسال نمایند
نشانی مطلب در وبگاه ارمغان دانش:
http://armaghanj.yums.ac.ir/find.php?item=1.38.30.fa
برگشت به اصل مطلب